Download complete video now!

از پشت تو کونش بود وقتی دشت کوس میا خلیفه رو میخورد

0 views
0%

من اسمم مهرانه و قیافه عادی دارم ولی ب گفته اطرافیانم میگن جذابم و خوش تیپ 20سالمه و تو ی شهر کوچیک زندگی میکنیم. شهر کوچیکم یکی از عیباش همینه ک همه همدیگرو میشناسن داستان از اونجا شروع شد ک یکی از دوستام تو مغازه شال و روسریش دست تنها بود و مشکلاتی واسش پیش اومده بود گفت ی مدتی بهش کمک‌ کنم منم قبول کردم و ۹۵ درصد مشتریاش خانوم بودن بعد ی مدت ک مشغول شده بودم اونجا ی دختره تقریبا ۱۷.۱۸ ساله خوشگل با چشمای کشیده خمار خیلی میومد و میرفت بعد مدرسه یا ب هر بهونه بالاخره دلو زدم ب دریا ی روز ک مغازه تنها بودم شمارشو ازش گرفتم شناختی ازش نداشتم ی روز تو خیابون ب یکی از دوستام نشونش دادم و گفت زیاد وضعش جالب نیستو با هر پسری پریده ک نظرم نسبت بهش عوض شد دو سه ماهی دوس بودیم ولی ن بیرون میومد ن خونمون کلا شاید سه چهار روز ۱۰ دیقه میومد مغازه ب ی بهونه ای و میرفت ولی کم کم بحثمون تو چت ب سکس چت و عکس لختی و … رسید دو سه ماهی بود اینجور سر میکردیم ک زد مامان بزرگش مرد ک مامان و باباش ک میرفتن اونجا این تنها میشد ک زنگ میزد میرفتم پیشش بار اول ک رفتم فقط ب لبو و بوس و بغل قانع شد تا ۴۰ ام مادر بزرگش هر هفته ۵ شنبه ها خونه تنها بود منم یکی دو ساعت میرفتم پیشش ک بار سوم راضیش کردم ک برام ساک بزنه کیر منم ۱۶ سانته و کلفتیشم خوبه ب گفته دخترایی ک دیدن اندازس ن خیلی حرفه ای انجام میداد منم دستم رو سرش هی فشارش میدادم رو کیرم ۲۰.۳۰ دیقه ای طول کشید تا ابم بیاد چون وسطا هی قطع میکرد ی نفسی میگرفت دوباره شروع میکرد اون روزم گذشت موند تا دفعه ی بعد ک خبرم کنه برم ولی تو این مدت همش تو زنگ‌و چت مخشو میخوردم ک‌باهم سکس کنیم اینم دلش میخواست ولی خب هی من و من میکرد بالاخره بعد ی هفته دوباره رفتم خونشون بعد ۱رب بوس بغل دسمالی کردن اینبار خودم پیرهنشون دادم‌بالا بدنی تمیز و بی خط و خش خیلی سفید ک تمیز ترین بدنی بود ک تو عمرم دیدیم

سوتینشو ک زدم بالا ی جفت ممه ۷۵ نوک صورتی دیدم با ولع افتادم ب جونشون یکیشونو میخوردم اون یکیو میمالیدم با دست هب جاشونو عوض میکردم و یکم ک سینه هاشو خوردم خواستم شلوارشو دربیارم مقاومت کرد و گفت بریم اتاق خودم رفتیم تو اتاق ک گفت اول من لباسامو دربیارم و اون خجالت میکشه لباسام و در اوردم و رفتم سمتش بغلش کردم یکم ک دسمالیش کردم پیرهنشو در اوردم با کله رفتم بین سینه هاش بو میکشیدم و بوسشون میکردم کم کم همونجوری بوسه رنان تا نافش اومدم ک خواستم دوباره شلوارشو دربیارم باز یکم مقاومت کرد ولی توجه نکردمو در اوردم و خوابیدیم رو تخت اونم حشری شده بود یکم واسم ساک زدو برش گردوندم ب حالت داگی شورتشو کم کم کشیدم پایین چی میدیدم واقعا پایین تنشم خیلی تمیز بود بدون چربی اضافی امدام باربی دور سوراخ کونشم قهوه ای خیلی کم رنگ‌بود تمیز ترین بدنی بود ک تاحالا دیدم بش گفتم کرم نداری و گفت لازم نیست یکم ک انگشت کردم بهش نالش در اومد دید انگشت اینجوری میکنه کیرم میخواد باهاش چبکار کنه

خودش دستشو دراز کرد کشو میز ارایششو باز کرد ی کرم داد بهم قشنگ مالیدم ب سوراخ کونش و پاشدم از جیب شلوارم کاندوم در اوردم و کشیدم رو کیرم از روی کاندوم ب کیر خودمم کرم زدم کم کم سر کیرمو ک فرو کرده بودم نکرده بودم داد زدو از زیرم در رفت ک گفت ن درد داره لاپایی یکم ک لاپایی گذاشتم همزمان انگشت شصتمم اروم اروم میکردم تو سوراخش تا جا باز کنه دوباره با کلی خواهش و تمنا راضیش کردم ک فقط سرشو میکنم تو اینبار کردنی با ی دست کصشو میمالیدم ک باز از دفعه اول موفق تر بودم یکم کیرم تو کونش موند ولی باز خودشو کشید جلو و گفت نمیتونه منم ب لاپایی راضی شدم و ادامشو لاپایی کردمش تا ابم اومد ی نیم ساعتی کنار هم دراز کشیدیم اونو ماساژ دادم خیلی از دست کشیدم پشتش خوشش میومد و صداشو در میاورد. ولی بعد اون دیگ‌ه جور نشد سکس کنیم. ک بعدا فهمیدم با کس دگ یکی از دوستاش دوستش کرده و منم از خدا خواسته از سرم بازش کردم

From:
Date: November 17, 2021

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *