Download complete video now!

انقدر محکم کسمو ساک زد که آبم اومد

0 views
0%

چوچچولم پف کرده بود

.دکمه های شلوارشو باز کردم. یه کم کشیدمش پایین. گفتم جونم چقدر بزرگ شده
گرفتمش تو دستم شروع کردم مالیدنش از روی شورت.رضا چشماش گرد شده بود کونمو محکم میمالید فشار میداد دستشو گذاشتم لای پام لای پامو از روی شلوارجین چنگ زد فشار میداد عین وحشیا زیپمو باز کرد دست کرد تو شورتم طولانی لبامو کشید تو دهنش گفت جونم تا صبح میکنمت عسل. دستمون تو شورت همدیگه حسابی میمالوندیم .جون عسلم خیس شده کست؟ آره تو خیسش کردی
رفت پایین زبونشو میکرد توی نافم نزدیک بود شلوارمو پاره کنه.دست کشید رو کسم لباش بسته بود چوچچولم پف کرده بود سرش زده بود بیرون. ناخوداگاه پاهامو جمع کردم. گفت جونم مال خودمی. باز کن پاتو بخورم پیشیتو. رونامو لیس میزدمن آخ و اوخم در اومده بود دلم بالا و پایین میرفت نفسام پر سر و صدا شده بود سرمو برده بودم عقب و چشامو بسته بودم. رضا بود و کس من و زبون داغش.. زبونشو کشید رو چوچولم که سرش زده بود بیرون آییییی سرمو آوردم پپایین نگاش کردم که لای پاهام نشسته و سعی میکنه برسه به کسم دوست داشتم بذارم سعی کنه که حریص تر بشه.باورم نمیشد این رضای منو که داره کم کم زبونشو میکنه لای لبای کسم. عضله امو شل کرمد پاهامو باز کردم. نگا کرد تو چشمام خندید گردنشو ناز کردم لبای کسمو با انگشت باز کرد تازه اپیلاسیون کرده بودم خشبو کننده هم زده بودم که پیشیم حسابی خوردنی بشه.

فقط با چوچولم ور میرفت

لباشو باز کرد یه لیس صدادار زد از همه ی کسم دستامو فشار میدادم به تخت و صورت عشقمو لای پاهام نگاه میکردم رضا فقط با چوچولم ور میرفت اول حسابی لیسیدش.منم که این چوچوله همیشه کار دستم میده ناله میکردمو به خودم میپیچیدم.زبونشو تیز کرد به چوچولم تند تند ضربه میزد وای دلم الانم زبونشو میخواااد. زبوشو لوله کرد فرو کرد تو کسم داشتم دیوونه میشدم چنگ زدم موهاشو آی رضااا بکن بکن تو بیشتر بیشتر میخواام.میخندید نگام میکرد میگفت جووون عسل حشری من. رضا بخور میک بزن گاز بگیر آه رضا دارم میمیرم میک بزن عزیزم. جون بخورمش؟ کجاتو بخورم؟ بگو کجاتو میک بزنم؟ کسم آه ه بدجوری به خودم میپیچیدم. رضا کسمو میک بزن عزیزم. رضا وحشیانه همه کسمو کشیده بود تو دهنشو میک میزد من سرشو فشار میدادم تو کسم و جیغ میزدم. بسه دیگه بسه الان ارگاسم میشم . خندید گفت نگران نباش من قرص خوردم ده بارم که ارگاسم بشی باز حشریت میکنم. بسه دیگه آخ .

سر کیسرشو مالیدم دور لبام

دست از مکیدن بر نمیداشت حشری میخندید بینیشو میمالید لای کسم این کارش جدا دیوونم کرده بود رضا میکم بزن کسمو بمیک. انقدر محکم کسمو ساک زد که آبم اومد یه کم بیحال شده بودم یه دقیقه ای ولو شدم روی تخت رضا آرو اروم با سینه هام ور میرفت لباشو بوس کردم رفتم پایین گفتم ببین من وحشیما بهم قول میدی آبت نیاد؟ چشمام خمار بدو آره عزیزززم. شگمشو لیسیدم از روشورت کیرشو گاز گاز کردم نفس داغمو میدادم تو شرتش دستمو لیسیدم کردم تو شورتش. نمیدونم این کارا اون موقع از کجا به عقلم میرسید! کیرشو گرفتم تو دست خیسم با اون دست شورتو کشیدم پایین کیرش صورتی بود یه بوس کوچولو از نوکش گرفتم.سرشو کردم تو دهنم فقط سرشو لیس لیس میکردم با زبون ضربه میزدم بهش. دور کلاهک کیرشو زبون میزدم.بعد سر کیسرشو مالیدم دور لبای غنچه ایم که باد کرده بود .رضا ریتم نفساش عوض شده بود. یه دفعه همه کیرشو با هم کردم تو دهنم و سریع در آوردم. رضا بلند گفت آاا ه میخوام بخورش عسل. دهنت چه داغه بکن تو دهنت. گفتم عزیزم آروم باش میخورم ولی الان زوده. کیرشو با زبونم خیس کردم. رفتم سراغ تخماش. تخماشو میخوردمو کیرشو میمالیدم گفتم رضا من بعد ساک زدن بهت کس نمیدما! میخوام طول بکشه رضا دیگه نمیتونست حرف بزنه فقط نفس نفس میزد بدجوری وحشی شده بود کیرشو تا ته کردم تو دهنمو هی میکردم تو أر میاوردم توی اون لحظه ها عاشق نگاه کردنش بودم که من داشتم بهش لذت میدادم

کیرشو گذاشت دهنم کون مامانی کیر تو کون آب کیر تو کون کس تپل قهوه ای کس خیس و نمناک کیر لا کون سوراخ لیسی پستون ناز پستون کیر شق کن کس پف کرده منو بکن چیز تو کس مامانی مامان کس میده کس سفید مامانی کیر پسر ,کس مادر مامانی حشری,پسر کیری از هر طرف کیر کیر سواری کس خواهر ,کیر برادر

From:
Date: September 10, 2019
Actors: Sable Renae

2 thoughts on “انقدر محکم کسمو ساک زد که آبم اومد

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *