Download complete video now!

بابایی و داداشی فقط نگاه کردن ,من داشتم ساک میزدم

0 views
0%

اشناه شده بودن رفتیم چند تا خواهر بودن عروس ما هم اسمش دنیا بود یه دختر قد کوتا ۱۶۰ میخورد سینه های درشت گرد وکون قلمبه ای داشت صورت سبزه همون جا فکرم گفت که دختره اهلش هست چون تو این سن این کون این سینه نمیخورد خلاصه قبول کردن چند ماه بعد عروسی کردن منم ماشین داشتم مرتب میرفتم شهرستان میومدم ولی همیشه دوربینم روش بود هیکلش بر انداز میکردم چون هیکل واقعا تنظیمی داشت و زیاد با من شوخی میکرد طوری که خانومم یه روز بهم گیر داد که شوخی نکن باش یه مدت شروع کردیم اس دادن همیشه اس ام اس طنز ویه تیکه های مثلا یه لره زنش کرد این جوری شد چون من بختیاریم میخواست اذیتم کنه یه بار جایی بودم که زنگ زد گفت کجایی گفتم پیش زیدم هستم به شوخی گفت که اگه راست میگی گوشی بده بهش صداش بشنوم گوشی دادم به دوستم صدای دختر در میاورد خیلی عجیب باهاش حرف زد گوشی قطع کرد خانومم شهرستان بود پیش خودشون دیدم ساعت یک پیام داد چه خبر از دوست دخترت میگفت که چند سالشه وچه شکلیه والان پیشته گفتم خوابه چرا گفت خواستم بهت بگم چه طور بکنیش با این حرفش منم چت کردم روش که بگو یاد بگیرم شروع کرد روش سکس تعریف کرد طوری که خودش صدای اه اه در اومد شوهره شب کار بود یه مدت گدشت پدر خانومم مریض بود خانومم رفت شهرستان منم چون مغازه داشتم نرفتم شب بهم پیام داد که فردا میخام بیام اهواز وقت داری بیای دنبالم بریم کارام انجام بدم منم قبول کردم داداشم گفتم فردا برو مغازه رو باز کن برج پنج بود ساعت ۱۰ صبح رفتم ترمینال دنبالش یه سمند داشتم سوارش کردم رفتیم دنبال کاراش انجام داد اومدیم خونه پیادش کردم رفتم مغازه سر بزنم برگشتم خونه رفتم داشتم لباس عوض میکردم دیدم لخت اومد تو اطاقی که من بودم متوجه اومدنم نشده بود فکر کرد تنهای اولا تا همدیگه رو دیدیم جام کردیم جفتمون رنگ من شده بود اینه گچ اون هم مات مونده بود حوله ای که دم دست بودبرداشتم سرم پایین بهش دادم رفتم تو اون اطاق ولی تصویرش تو ذهنم بود سینه هاش محکم کمر باریک وکون قلمبه .دیدم نیستش ۱۰ دقیقه صداش زدم جواب نداد رفتم دیدم نشسته تو اطاق سرش پایین گفتم که چرا نیومدی گفت که نمیدونستم خونه ای ببخشید بابت اینکه سر وضعم بد بود اومدم تو اطاقگفتم بابا نگران نباش نشستم پیشش که ارومش کنم باز هم هی معذرت خواهی میکرد دست انداختم گردنش گرفتم گفتم اگه نخندی الان ولت نمیکنم فشارش که دادم سینه هاش حس کردم

کیرم سریع تکون خورد وبلند شد چون شلوار خونگی پاهام بود مشخص بود که متوجه شد بلد شد بره گفتم کجا گرفتم کشیدمش سمت خودم دیدم دستش از عمد زد به کیرم یعنی اتفاقی بود بلند شد یه خورده زور زد منم دستش پیچوندم که کونش چسبید رو کیرم دست انداختم دور کمرش که بندازمش رو تخت دیدم کونش کشید عقب ورو کیرم چسبید تکون میداد من حشری شده بودم انداختمش رو تخت دراز کشیدم روش وحمله کردم برای لباش زور میزد ولی الکی بود دستام دوسینه هاش بود نمیذاشت لباش بخورم داشت سرش تکون میداد رفتم برای خوردن گردنش که ارضاع شدم رفتم دوش گرفتم اسپره زدم یه قرص خوردم پیش هم نشستیم دست مالی لب خوردن این طور که لباش چسبوندم به لبام زبونش تو دهنم تاب میداد تاپش سریع کندم یه دامن پاهش بود انداختمش با شرت سکسی و سوتین سکسی که دوتاش سبز بودن منم لخت شدم افتادم به خوردن سینه هاش گردن شکم یواش رفتم بالا و یه گاز از گوشش گرفتم اخ گفت بلند شدم کیرم گذاشتم جلوش خواستم بگم بخور که خودش شروع کرد به خوردن کیرم اینقدر قشنگ میخورد که من خودم توش موندم چون شوهرش از اون مردایی بود که دنبال ساک زدن کون این چیزا نبود ساده بود گفتم خیلی ناز میخوری گفت حالا کجاش دیدی پنج دقیقه میخورد برام هلم داد یواش نشستم رو تخت اومد از کیرم یواش اومد شکمم لیس زد اومد سینه هام لیس میزد گردنم میخورد گفتمش یه وقت قرمز نشم لبام خورد زبون میچرخوند تو دهنم گفت حالا بیا تو لیس بزن کسم گفتمش خوشم نمیاد اسرار کرد منم خوردم در حد یکی دو بار زبون زدن پاش دادم بالا و کیرم گذاشتم درز کسش که خیس خیس شده بود سرش کردم تو کسش داد کشید تعجب بود که دردش کرد یا حال کرد چون کیرم بزرگ نیس کوچیک هم

نیست متوسط بود دیدم واقعا درد داره میکشه یواش دادمش تو کسش در اوروم چند تا رفت برگشتی یواش صداش از اخ اخ به اه اه در اومد یه پنج دقیق تلمبه زدم گفت در بیار درازم کرد اومد رو تخت پشت به من نشست رو کیرم بالا پایین میکرد گفت اخ عشقمی چه حالی میده چه کیری داری راحت شدم دیگه افسرده شده بودم گفتمش چرا گفت بعد بهت میگم الان نمیخام یه ثانیش از دست بدم بالا پاییین میشد با دستاش مچ پام گرفته بود منم انگشت داده بودم تو کونش تاب خورد برگشت سمت خودم نشست بالا پایین میشد منم با دستام سینش میمالوندم ۲ دقیقه بعد پاشد سگی نشست پشت به من منم کیرم کردن تو کسش تلمبه میزدم میگفت بکن منو عشقم پارم کن محکمتر خودش هم کمک میداد عقب جلو میکرد منم بادستام کونش گرفته بودم تلمبه میزدم براش فقط میگفت بکنم پارم کن جرم بده اخ اخ عزیزم عشقم چقدر دیر شد کاش زود تر گیرت میاوردم کاش بشه کیرت با خودم ببرم کیرم در اوردم یه کرم نرم کننده دم دستم بود مالیدم رو کیرم گذاشتم رو سوراخ کونش گفت اخ کونم بکن کون دوست دارم بدم خیلی وقت ندادم جون بکن تو کونم منم یواش سرش گذاشتم محکم گرفتمش که نتونه در بده سر کیرم دادم داخل کونش گفتش اخ کونم صبر کن تا بی حس بشه تکون نده حودت حالا یه کم دیگه فشار بده اون فرمون میداد منم میرفتم تا اینکه کیرم کامل تو کونش بود خودش یواش عقب جلو میکرد میگفت بکن بکن کونم بکن برادر خانوم کس کشت نمیتونه بکنه تو بکن به جاش تو من پاره کن به جای اون درش میاوردم میکردم تو کسش زود در میاوردم میکردم تو کونش که ابم خاای کردم تو کونش .بهم گفت که شوهرش یه مدت زیادی کیرش بلند نمیشه برام یا اگه هم بلند بشه زود ارضاع میشه چند ماهی میشه که دوبار سکس داشتیم

کیرشو گذاشت دهنم کون مامانی کیر تو کون آب کیر تو کون کس تپل قهوه ای کس خیس و نمناک کیر لا کون سوراخ لیسی پستون ناز پستون کیر شق کن کس پف کرده منو بکن چیز تو کس مامانی مامان کس میده کس سفید مامانی کیر پسر ,کس مادر مامانی حشری,پسر کیری از هر طرف کیر کیر سواری کس خواهر ,کیر برادر

From:
Date: January 16, 2020
Actors: Lana Rhoades

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *