Download complete video now!

با ریتم موزیک بکن توش

0 views
0%

مشغول مکیدن کلاهک کیرم و جق زدن بود و پامو زندانش شده بود… راه برگشت حتی بلند شدن نداشت
که دوتا انگشتام توی کصش که گرم شده بود و لزج و انگتو مسیر اونقدر از گردنش که از بین روسری و لباسش معلوم بود شروع کردم خوردن.
خوابوندمش روی تشک و روسری از سرش بداشتم و از لاله گوش تا ترقوه شروع به خوردن کردم و میک میزدم اونم سرشو بیشتر به عقب خم میکرد و چشماش نیم باز شده بود.
بالا تنشو لخت کردم، جلیقه بافت و پیرهن خودمم در اوردم و وحشی و محکم روش خیمه زدم.
دستامو از زیر سوتینش رد کردم و محکم سینه هاشو فشار دادم و لباشو میمکیدم و تا حدی که حس کردم نیاز به نفس داره.
لبامو بلند کردم، شروع کرد نفس نفس زدن.
هنوز ضربان قلبش متعادل نشده بود که دوباره لبامو روی لباش گذاشتم و زبونمو توی دهنش چرخوندم.
لب پایینشو گاز گرفتم و همینطور که تو چشماش خیره بودم لبشو رها کردم.
شلوارش و سوتینشو در اوردم، دستی داخل کشاله های رونش کشیدم و شروع کردم از کنار زانو تا زیر کصش ماساژ دادن و محکم مالیدن فقط کی خیسی روی شرتشو دیدم انگشتمو روی شیار کصش از روی شرت مالیدم

شلوار و شرت خودمم در اوردم کیرم که کامل شق شده بود برجستگی رگ زیر کیرم کامل معلوم شده بود روی زانو ایستادم و بهش گفتم دستتو تف بزن باهاش بازی کن، خودشو یکم کشید بالا همونطور که دراز کش بود دست حلقه شدشو دور کیرم بالا و پایین میکرد.
انگار تخمام توی کیسه خایه هام خوشحال شده بودن و شروع به تکون تکون خوردن کرده بودن و حس قلقلک خاصش باعث شد لبخندی از سر لذت بزنم.
تف انداختم سر انگشتام و روی چوچلش دورانی میچرخوندم، کم‌کم ترشحاتش زیاد شد و انگشتام کامل شیار کصش طِی میکرد.
دراز کشیدم و برای اولین بار پوزیشن 69 رفتیم، مشغول مکیدن کلاهک کیرم و جق زدن بود که دوتا انگشتام داخل کصش کردم که گرم شده بود و لزج، به نبض زدن افتاده بود انگشت های منو فرو میکشید. سشت اون یکی دستمو با آب واژنش خیس کردم دور سوراخ مقعدش میچرخوندم و بند اول انگشتمو داخل و خارج میکردم، اولش درد داشت ولی راه برگشت نداشت. میدونستم کمتر از دو دیقه دیگه از این حال خوشش میاد و همینم شد، خودشو تا جایی که میتونست میداد عقب و الان کل انگشت شست من گرمی کونشو حس میکرد.
برش گردوندم، سینشو خوابوندم روی سینه هام، محکم بغل گرفتمش و بعد از چند بار بالا و پایین کردن سر کیرم روی شیار کصش کیرمو سریع داخل کردم که آه بلندی کشید و جای ناخون هاش روی سرشونم موند.

چند لحظه ای بی حرکت نگهداشتم و بعدش شروع کردم عقب جلو کردن، لباشو دهن گرفتم و زبونشو کشیدم داخل دهنم با کف دستام باسنشو محکم میمالیدم و هر از باری غافل گیر کننده اسپنک محکمی بهش میزدم و انگاری که برق گرفته باشدش بالا میپرید، آبی که از کصش بیرون اومده بود خایه هامم پر کرده بود و کیرم خیلی راحت تا بیخ میرفت داخل و تا سرش میومد بیرون.
به بیشترین حد سرعتم رسیدم که آمنه خودشو نگهداشت محکم چسبید به من، عضلات داخل رونش منغبض شد و با آه بلندی که کشید ارضا شد.
اومدم دوباره کیرمو داخل کصش کنم که اشتباهی سر کیرم سر خورد داخل سوراخ باسنش شد و با تَه مونده توانش بعد از ارگاسم عمیقش خودشو کشید بالا ناله ای از داخل حنجره کرد…
مثل یه تیکه گوشت بیحال افتاده بود و ناله از حنجرش میومد بیرون، اینبار دمر خوابوندمش و شروع کردم به قصد ارضا شدن کیرمو محکم و خشن داخل کصش بالا پایین کردن.
حس درد تو کیرم داشتم و حس رسیدن به اوج داشت خیلی سریع تصاعدی بالا میرفت، مثل شیب نمودار X⁵…
با هر بار ضربه بدنم به بدنش جلو میرفت، چکه های عرق از روی پیشونیم روی کمرش میوفتاد.
بوی شهوت کل اتاق برداشته بود و حس میکردم توی سونا بخارم.
قبل اینکه بتونم کاری کنم محکم ترین تلمبه رو زدم کصش از آبم پرشد و ولو شدم روش

From:
Date: July 11, 2021