Download complete video now!

بشین روش خانوم ام ,خودم فشارت میدم بره توش

0 views
0%

همون روز زن صاحب خونه اومد بالا و با مامانم زودی دوست شد و کلی تعریف کردن بعد یک هفته فهمیدم که با شوهر مشکل داره و سکس نمیکنن میخوان طلاق بگیرن البته اینارو یواشکی وقتی داشت به مامانم میگفت پشت در گوش دادم
اون موقع من ۱۵ سالم بود
اسم زنه زهرا بود ۲۵ سالش بود اندامش هیچی کم نداشت سینه ۸۰ کمر باریک کون تپل و رو فرم پوست گندمی قیافه هم زیبا خلاصه تیکه خوبی بود
بعد از یه سال که ما از خونه رفتیم اونا هم دیگه طلاق گرفتن و تموم شد همه چی و اونم یه خونه گرفت و مجردی زندگی میکرد
منم اون موقع درسم خوب نبود و همیشه مامانم میفرستادم کلاس خصوصی یه بار مامانم پیشنهاد داد که برو پیشه خاله زهرا بهت یاد بده منم از خدا خواسته با منت قبول کردم که باشه
اینو بگم که اون همیشه تا مامانم میرفت بهم امار میداد و یه چیزایی میگفت که جلو مامانم اصلا نمیگفت
خلاصه من کیف و کتاب برداشتم رفتم خونش دیگه ۱۶ سالم بود و اونم ۲۶ سال رفتم داخل دیدم که با یه تاپ و یه شورتک اومد و درو باز کرد
رفتم نشستم رو مبل گفت چی میخوای گفتم هیچی خاله جون مرسی
خلاصه اومد نشست کنارم وایساد درس دادن یکمی فاصله داشتیم
هی میگفت ولی من اصلا حواسم به این چیزا نبود هی سرم پایین بود مثلا دارم کتابو میبینم ولی داشتم اندامشو دید میزدم یه سوال پرسید من هنگیدم
گفتم چی
گفت خب من این همه میگم پس تو چرا گوش نمیکنی گفتم خاله حقیقت دوره چشمم نمیبینه و به همین بهونه خودمو چسبوندم به زهرا جون
تا چسبوندم جا خورد ولی خب میدونستم که اونم دوس داره و خیالم راحت بود وایساد درس دادن به من
همینجوری که میگفت منم هی پامو انگار استرسیا تکون میدادم که هی پاهامو به پاهاش بمالونم داشت داغ میشد
گفت داری چیکار میکنی گفتم خاله ماله امتحان فرداست استرس گرفتم
یه خنده کرد و گفت تو استرس گرفتی من یه جوری شدم
تا اینو گفت منم همین بحثو ادامه دادم و گفتم مثلا چجوری شدی یه خنده کرد و گفت هیچی بیا درستو بخون تو هنوز بچه ای توضیح دادنش برات سخته
دوباره درس دادنش شروع شد و منم بعد یه دقیقه دوباره پامو تکون دادم و هی میمالیدم به پاش صداش تغییر کرده بود و یه جوری سکسی شده بود داغ کرده بود
بهم گفت اینو حلش کن خودکار گرفتم حلش کنم اشتباه نوشتم و اون گفت نه اینجوری نمیشه ازم گرفت و میخواست درستش کنه بهم گفت نگاه اینجوریه منم دستمو انداختم دور کمرش و نزدیک شدم و گفتم کو ببینم این کارو که کردم یه لحظه دست خودش نبود چشماش رفت و زودی به خودش اومد
دوباره شروع کرد توضیح دادن که من دستمو رو کمرش مالیدم
بهم گفت حسین میدونی چیه
گفتم چیه
گفت تو اصلا نه به درد درس میخونی نه برا درس اومدی
گفتم پس برا چی اومدم
گفت ای شیطونه پررو یعنی میخوای انکارش کنی
گفتم چیو
گفت اینکه توی نخه من هستی و دوسم داری
منم دیگه فرصت ندادم و گفتم اره خاله جون درس بهونس کتابو انداختم اون ور و یه دست دیگمو گزاشتم روی پاش
اینکارو که کردم پاهاشو باز کرد و چسبید به مبل و چشماش رفت
منم فورا رفتم روی گردنش و گردنش رو خوردم یکمی که خوردم نالش بلند شد و هیچی نمیگفت
خلاصه یه ۵ دقیقه ای خوردمش بهم گفت بسه دیگه
منم دستمو بردم رو سینش و مالیدم

دستمو گرفت گفت اینجا نه و بردم داخل اتاق
رفتیم داخل و گفت دیگه نوبت منه یکمی از بزرگ ترت یاد بگیر
لباسمو در اورد شلوارمم در اورد و انداختم رو تخت
شروع کرد به خوردن من اووووف که چه حالی میداد واقعا بلد بود چجوری بخوره
گردنم و سینمو خورد گفت خب شروع کنیم ادامه درسو خندیدم و گفتم اینو ۲۰ میشم خیالت راحت
بلند شد و من نگاهش میکردم
گفت منتظر چی هستی گفتم خب چیکار کنم یه اشوه اومد و گفت بیا اینارو از تنم در بیار دیگه
منم فورا بلند شدم و تاپ و شورتکشو در اوردم
زیر تاپ هیچی نداشت ولی هنوز یه شورت پاش بود از اونایی که میره لای جفت لنبه هاش
یه نگاه به اندامش انداختم جوننننن چه کسی بود واقعا از اونی که فکر میکردمم بهتر بود
دیگه شورتشو هم در اوردم و انداختمش رو تخت و روش خوابیدم
شروع کردم سینه هاشو خوردن خیلی ناله میکرد انگار از بعد طلاق اصلا کس نداده بود
و سگ حشره شده بود
یه ۳ دقیقه ای خوردمش بهم گفت زود باش بکن تو کسم دیگه نمیتونم صبر کنم
منم همونجا که دیدم حشری شده گفتم نه اول بخورش برام
اونم سگ حشر گفت بابا تو بکن تو کسم بعدش یه بار دیگه برات میخورم
خلاصه منم لج کردم و گفتم نه نمیشه باید اول بخوری
حشرش زده بود بالا و فقط دلش کیر میخواست شروع کرد التماس کردن
حسین جونه خودت ازت خواهش میکنم بکننننن
کیرتو بکن تو کسم قول میدم بعدا برات بخورم
یکمی التماس کرد و من قبول کردم
از پشت خوابوندمش کمرشو داد داخل و قمبل کرد تا قشنگ زاویه داشته باشه
دور کسش پر از اب بود که دیگه نیازی نبود من به کیرم تف بزنم
دستمو مالیدم به کسش تا یکمی از ابه کسشو بمالم به کیرم لرزید معلوم بود زده بالا بد
گفت بکن دیگههههه
گفتم باشه باشه الان
خلاصه کیرمو خیس کردم و گزاشتم در کس تپلش
یواش فشار دادم رفت داخل
یه اه بلند کشید
کیرم تا اخر کردم داخل و شروع کردم تلنبه زدن حدودا ۵ دقیقه ای تلنبه زدم
و اونم زیر دست و پام ناله میکرد که یهو زیر پاهام لرزید کیرمو کشیدم بیرون تا زهرا خانم ارضا شده
گفتم چه زود گفت اره خیلی وقته که به کسی کس ندادم به خاطر همینه
گفتم خب بیا برام بخور
شروع کرد به خوردن کیرم حدودا ۳ دقیقه خوردش که من احساس کردم ابم داره میاد
دیگه نگفتم خاله و گفتم زهرا زهرا داره ابم میاد
گفت نهههه زوده میخوام بازم میخوام الان نیاد
گفتم نه بخور بعدش بازم میکنم
خلاصه کیرمو تا ته کرد تو حلقش و ابمو ریختم همون داخل
اونم که حسابی کیر ندیده بود همشو قورت داد
یه ۵ دقیقه ای گزشت و کیرم باز داشت بلند میشد
کیرمو گرفت تو دست و گفت خودمونیم نسبت به سنت خوب بزرگه
منم به شوخی گفتم همش برا خودت من نیازش ندارم
اونم گفت اره دیگه این ماله منه یادت باشه اخر کار که خواستی بری اینو با چاقو ببر و بزار اینجا خودت برو
خندیدیم و کیرمم بلند شد
گفت خب بیا زود بکن که خیلی وقته کیر تو کسم نرفته خوابوندمش و گفتم عجلت برا چیه بزار یکم بخورم
زبونمو گزاشتم وسط کسش و لیس زدم یکمی لیس زدم و بردم رو چوچولش به اونجا که رسید دیگه داشت جیغ میزد و دستشو گزاشت رو سرم و میگفت بخور بخور
یه ۳ دقیقه ای خوردمش و گفتم بسه دیگه کیرم دلش کس کشیده
اونم که از خدا خواسته گفت باشه عزیزم بکن کیرت هوس هرچی خواست مشکلی نداره ماله خودت
باهاشو ۷ دادم بالا و خودم رفتم رو زمین زانو زدم کیرمو گزاشتم در کسش و فشار دادم داخل
یه اهههه کشید و شروع کردم تلنبه زدن
نالش بلند شده بود با دستش پتو رو فشار میداد و پتو رو میکرد تو دهن جیغ میزد
یه چن دقیقه ای این مدل تلنبه زدم و کشیدم بیرون
گفت اومد؟
گفتم نه بابا اینقدرا هم کمرم شل نیست میخوام پزیشن عوض کنم
کیرمو گرفت تو دست گفت جوووون قربونش برم من و یه بوس کرد سره کیرم
خلاصه دوباره به پشت خوابوندمش و کمرش داد داخل کیرمو گزاشتم داخل کسش و حول دادم تو داشتم تلنبه میزدم و اونم ناله میکرد یه انگشتمو با ابه کسش خیس کردم و بردم سمت کونش همینجوری میمالیدم به سوراخش
اصلا هواسش نبود

یه بند از انگشتمو کردم داخل یهو جیغ زد و بلند شد
گفت داری چیکار میکنی گفتم هیچی عزیزم میخواستم بعدش عقبتو بگام
گفت نه من از عقب سخته و نمیتونم حتی فکرشم نکن
زهرا خانم نمیدونست من تا عقبشو نگام ول کن نیستم
خلاصه گفتم باشه بابا بخواب
خوابید و کیرم کردم تو کسش و انگشتمو بردم رو سوراخ کونش یه نه بلند گفت که من بفهمم واقعا از عقب راه نداره
منم الکی گفتم نه خیالت راحت اینجا گزاشتم تا یکم باهاش بازی کنم کاری نمیکنم
اونم خیالش راحت شد و چند دقیقه تلنبه زدم
همینجوری که تلنبه میزدم هی اب کسشو رو سوراخ کونش میریختم
دیگه کلا هواسش پرت شده بود و اصلا توجه نمیکرد دارم چیکار میکنم منم پاهامو دور پاهاش گره زدم یه جوری که خیالم راحت باشه از زیر پاهام در نمیره
کیرمو اوردم بیرون و یهویی با فشار کردم تو کونش تا ته ته
اوففففف نگم براتون چه کونه تنگی داشت معلوم بود یکی دوبار بیشتر کیر نرفته داخلش و واقعا عالی بود
جیغ زد و سر صدا کرد هرچی میخواست فرار کنه دید نمیتونه
منم افتادم روش و دیگه راه فراری نداشت
زد زیره گریه
ولی من بهش توجهی نداشتم
یه ۵ دقیقه ای گذشت تا اروم شد
و فقط میگفت لطفا درش بیار ازت خواهش میکنم
منم گفتم زهرا چقد فک میزنی بابا دو دقیقه اروم باش خوب میشه
خلاصه که ۱۰ دقیقه گذشت و ارومه اروم شد
شروع کردم کیرمو یواش تکون دادم داخل کونش
عقب جلو میکردم و اونم کمی دردش میومد
و هی میگفت درش بیار داری جرم میدی پاره شدم
منم میگفتم الان تمومه صبر کن
یه ۲ دقیقه هی عقب جلو کردم که دیگه ساکت شد و فهمیدم دردش نمیاد
شروع کردم تلنبه زدن تند تند پشت سر هم
یواش یواش نالش در اومد و داشت لذت میبرد
منم دیدم اینجوریه بیشتر بهش میچپوندم کیرمو
دیگه براش عادی شد
کیرمو کشیدم بیرون گفت پس چرا در میاری
یه نگاه بهش کردم و گفتم تو که دوس نداشتی از عقب
یکمی من من کرد گفت خب دیگه درد نداشت داشتم حال میکردم
منم گفتم الان وقته اینه که عقب و جلوتو باهم یکی کنم گفت واقعا تاحالا تجربه نداشتم
منم گفتم حالا تجربه میکنی زهرا خانم اصلا تو فکرش نرو
کیرمو کردم تو کسش دوباره نالش رفت بالا یه ۱۰ تایی تقه زدم کشیدم بیرون و تا ته کردم تو کونش یه داد زد و اروم شد گفت بی شعور حداقل خبر بده
گفتم باشه دفعه بعد
شروع کردم تقه زدن باز چندتا تقه زدم و در اوردم تو کسش کردم دیگه داشت دیوونه میشد حسابی داشتم میگاییدمش
همینجوری که تو کسش تقه میزدم دیدم داره میلرزه و ارضا میشه منم منتظر همین بودم فورا کیرمو در اوردم و کردم تو کونش و تند تند زدم حدود یک دقیقه که کیرمو کردم تو کونش و داشتم تلنبه میزدم همیتجوری داشت میلرزید و جیغ میکشید
بعد بی جون و بی حال افتاد و فقط میگفت وای وای جر خوردم پاره شدم
حسین خیلی خوب بلدی ادمو ارضا کنی
منم که دیگه داشت ابم میومد کله ابمو تو کونش خالی کردم و کشیدم بیرون
و از اون به بعد هنوز که هنوزه دارم کس و کونشو یکی میکنم و دیگه از کون دادن هم براش شده ِلذت
الان شوهر کرده ولی هنوز هر از گاهی میپیچونه و میاد خونمون یا من میرم خونشون و میگامش

From:
Date: March 26, 2022

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *