Download complete video now!

بهناز بشین روش که برات راست کردم

0 views
0%

یادمه کلاس پنجم ابتدایی بودم ، دو تا از همکلاسی هام شاگرد زرنگ بودن و به همین واسطه به همه زور میگفتن پسرای خوشگل و سفید ، بعد از مدتها من حتی تاحالا جق هم نزده بودم ، در واقع سنم به قدری کم بود که هنوز متوجه رابطه های جنسی نشده بودم ، بدنم مو نداشت ، یکم پرز بود ، آریا و سینا یکروز من داشتم یه جا کتک میخوردم نجاتم دادن که کلی تشکر کردم ، اما برداشت اونا فرق داشت ، کم کم دیدم منو دارن انگشت میکنن ، من هم مثل کوسخولا میخندیدم ، یکروز که زنگ تفریح بود گفت ارش وایسا بالا کارت داریم ، همه رفتن پایین و ما سه تا موندیم ، آریا گفت ببین ما مفتی برای کسی کاری انجام نمیدیم ، گفتم خوب چی میخواید ، گفتن تورو ، گفتم یعنی چی ، گفت ببین ارش دوست داری درست خوب شه ؟ دوست داری بیای تو اکیپ ما ؟ گفتم چرا که نه . گفت شرط داره ، باید یکسری نیازهای مارو براورده کنی ، گفتم چی گفت نیاز جنسی ، گفتم چی هست ؟ گفت یعنی نمیدونی ؟ گفتم نه ، گفت خاک بر اون سرت ، شروع کردن و کلا تعریف کردن ، کیر منم سیخ شده بود ، گفت حالا کیر مارو باید بخوری ، منم قبول نکردم و گفتم من میرم ، سینا صدام زد گفت من اجازه ندادم بری ، کونت میخاره؟ گفتم ولم کنین من برم گفتن ولت میکنیم اما میگیم کونی هستی و کلی تهدید دیگه ، منم گفتم الان چیکار کنم ، گفت کیر آریا رو کن دهنت منم گفتم نمیشه نکنم ، گفت زودتر بکن الان زنگ میخوره ، منم گفتم باشه ، گفت رو صندلی نیم کت بشین نشستم ، آریا اومد رو میز شلوارشو کشید پایین و نشست رو میز نیمکت و پاهاش رو صندلی اومده بود گفت شروع کن ، دیدم چه کیری داره هنوز مو در نیاورده بود مثل من کیر متوسط اما تخماش گنده ، راستش اولین بار بود هم خجالت هم استرس هم احساس گناه باعث میشد به کیر دهنمو نزدیک نکنم من سبزه بودم اون سفید مثل برف طول حدود 15 سانت کوسکش خیلی خوشگل بود ، منم با اکراه کلاهکش رو کردم دهنم و دهنم رو تا اخر بردم و اریا اه کشید و کیرش تا خایش رفت دهنم اولین بار یه عضو انسان زنده دهنم بود و داغ داغ ، بعد همینطوری وایساده بودم و نمیدونستم باید عقب جلو کنم ، آریا گفت شروع کن دیگه ، گفتم کیرتو خوردم دیگه ، گفت شروع کن عقب جلو کردن ، با دست سرمو گرفت و سرمو عقب جلو میکرد ، گفت قشنگ باسنم رو بگیر کیرمو فشار بده تو دهنت ، بعد منم فهمیدم چی میگه شروع کردم ساک زدن سینا تو ردیف وسط داشت مارو نگاه میکرد ، و لذت کیر خوری هم تازه چشیده بودم ،

یکدفعه زنگ خورد ، سریع آریا بلند شد و شلوارشو پوشید ، منم دهنمو تمیز کردم و درب کلاس رو چفتش رو باز کرد ، بچه ها اومدن ، اونا صندلی اخر دو نفری من جلو اونا و بقیه کلاس شروع شده بود، سینا از پشت انگشت میکرد ، گفت ارش ، تلگرام رو چک کن یه چی فرستادم برات ، باز کردم دیدم سینا وسط نشسته بود نگو قایمکی فیلم گرفته فیلم ساک زدن من از کیر آریا رو فرستاده بود ، یکدفعه جا خوردم، دیوس فیلم گرفته بود ، دیگه حواسم تو کلاس نبود که معلم جامو عوض کرد ، تو تلگرام سینا پیام داد ، حالا کون باید بدی وگرنه فیلمتو بین بچه ها پخش میکنیم ،در ضمن اریا گفت دهنت داغه کیر آدم حال میاد و نگاشون کردم، داشتن میخندیدن من به شدت ناراحت بودم و بعد از کلی مکث قبول کردم و گفتم کی گفت زنگ خورد برو توالت ، قشنگ خودتو خالی کن و برین تا اینجا عن نرینی ، بعد از ریدن آب رو بکن تو کونت ، شلنگ توالت رو بکن تو کونت تا اب بره توش و هر چند وقت یکبار خودتو خالی کن تا اب شفاف بیاد ، منم گفتم اوکی ، زنگ خورد اونا با دست به در اشاره کردن و من رفتم توالت ، تو راه به کاری که قرار بود بکنم فکر میکردم ، اومدم بالا ، سینا گفت همه رفتن خونه کسی نیست ، در رو قفل کرد گفت ببین بچه خوب باشی به تو هم حال میده پس انقدر کوسشعر و التماس نکن ، سینا گفت کیرم هنوز سیخ مونده ، گفتم چیکار کنم گفت شلوارتو بکن و قنبل کن ، بهم یاد داد و رفتم رو صندلی نیمکت قنبل کردم اونم لخت شد اومد پشتم گفت جوون چه کون تپل و سکسی داری ، بدون مو گفت آریا ببین ، اونم از کونم کلی تعریف کرد و گفت قربون سولاخت چقدر کوچیکه ، باورم نمیشه کون پلمپ بکنم یه تف انداخت در کونم و انگشتش رو کرد تو کونم ، اوه چه درد وحشتناکی داشت ، گفتم خواهشن بزار همون ساک بزنم درد میکنه ، گفت صبر داشته باش ، یکم بعد دردش خوابید و دو انگشت کرد و به زور تحمل کردم و سه انگشت ، گفت تاحالا کون اکبند نکرده بودم ، من تو ردیف وسط رو صندلی یه نیمکت قنبل کرده بودم و اون اومد روم و پاهاش رو از زیر شکمم گذاشت رو نیمکت و پهلوهام رو با پاش گرفته بود کیرش رو دراورد گذاشت لب کونم ، اولین بار کیر به سولاخم خورده بود ، از یه جایی لذت هم داشت ظاهرا گفت اماده ای ؟ گفتم اره گفت شل کن ، منم شل شل ، تف انداخت رو سولاخم سر کیرشو گذاشت من داغی کیرش رو روی سولاخم حس میکردم ، سولاخم داشت نبض میزد سرشو فشار داد رفت تو و نگه داشت اوه چه دردی داشت داشتم جر میخوردم گفتم اروم ، گفت چاقالم وایسا و مدام سیلی میزد در کونم تا شل کنم و هر یک دقیقه یکم میداد تو ، تا اینکه تخماش رو احساس میکردم گفت جووون قربون سولاخ تنگت بلاخره پلمپت باز شد از این به بعد التماس میکنی تا بکنمت چون اوبت میزنه بالا ، من نفهمیدم چی میگه ، گفت پوریا بیا بیین کیرم تا خایه رفته تو ، از کنار کونم گرفت و بیشتر کرد تو ، یکم بعد اروم اروم شروع کرد عقب جلو و آریا هم اومد بالای میز و کیرشو کرد دهنم و شروع کرد تو دهنم تلمبه زدن ، آریا سرمو گرفته بود و سینا کونمو با دست گرفته بود و تلمبه میزد سینا گفت جوون چه تنگه ، کیرم داره بلعیده میشه یه دفعه کشید بیرون ، گفت داشت آبم میومد ، کونت خیلی تنگه ، گفت آریا امتحان کن عجب کونی داره ، آریا دو تا نیمکت رو مخالف هم گذاشت ، اومد خوابید رو صندلی و گفت بشین رو کیرم منم

نشستم و اروم اروم اومد بکنم تو ، دیدم این خیلی چاقتر از سیناست ، سرش به زور رفت و منتظر بود من بشینم ، کم کم به زور و با درد نشستم رو کیرش ، سینا اومد و نشست روی میز و پاهاش رو داد رو صندلی گفت بساک ، منم از باسن گرفته بودم و ساک میزدم ، و بالا پایین میرفتم ، ده دقیقه بعد دیدم کیر سینا تو دهنم داره تکون میخوره و مزه دهنم عوض شد و منم فکر کردم اب دهنم هست و قورت دادم و کیر سینا یکم شل شده بود اما من ادامه دادم تا دیدم دوباره سفت شد و بلند شدم ، آریا اومد رو میز اما به سمت صندلی نه ، به سمت بیرون پاهاشو اویزون کرد ، گفت بکن دهنت ، منم خم شدم کردم دهنم ، سینا از پشت گذاشت تو کونم و داشت تلمبه میزد وقتی تا ته میکرد جلوی رونای پاش به رون و باسن من میخورد و داغ بود و صدا میداد ، سینا کرده بود تو و اومده بود روم و نفس میزد و سرمو گرفته بود میکرد تو کیر اریا ، کشید بیرون منو چسبوندن به دیوار وایساده و کرد تو کونم گفت خم شو ، خم شدم اریا و سینا پشتم بودن ، سینا میکرد میکشید بیرون آریا میکرد تو میکشید بیرون سینا میکرد ، سینا میکرد درد نمیکشیدم ، آریا کرد تو و نکشید بیرون و گفت اومد و کیرش رو نگه داشت و ابش رو ریخت تو کونم ، احساس گرمی رو حس میکردم ، سینا شروع کرد تلمبه زدن نیم ساعت داشت میزد ابش نمیومد، آریا گفت کوسکش دیر شد زودتر ، گفت من رانت دومه ، گفت کی ارضا شدی ، گفت تو دهنش بود، به من گفت تو نفهمیدی آبش رو ریخته دهنت ، گفتم نه ، همینطوری که حرف میزدیم سینا داد زد و آب سینا خالی شد تو کونم و نگه داشت گفت آخیش و همینکه کشید بیرون لباساشو پوشید و رفت منم لباسامو پوشیدم و رفتم توالت آبشونو ریختن بیرون و خودمو شستم رفتم خونه

From:
Date: April 10, 2022

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *