Download complete video now!

دختر حشری خوشحال به دنبال کیر شق

0 views
0%

با یه زوج سکس داشته باشم

بعد یه مدت دوباره گفتن بیا فیلم ببینیم البته همراه با کمی نوشیدنی.
اینبار به موقع رفتم خونشون. ولی قرار رو یکم دیرتر گذاشته بودن. ساعت ده شب. کمی میوه خوردیم که بطری رو اوردن.
یکم ریختیم و خوریدم بعد فیلم رو گذاشتن. چراغا رو خاموش کردن مثل سینما شه. فیلمه رمانتیکی بود و صحنه سکسی زیاد داشت.
شوهره دستش رو گذاشته بود روی پای دختره. کمی که گذشت منم دستمو گذاشتم نزدیک پای دختر که طبق معمول وسطمون نشسته بود.
حرکات دست شوهره توی تاریکی احساس میشد. کم کم رفت روی شکم دختره. رفت زیر پیرهن. رفت بالاتر. کمی بعد شوهره شروع کرد به لب گرفتن.
منم سرمو بردم نزدیک سر دختره نزدیک گوشش گفتم خیلی خوشکلی و گوششو بوسیدم.
یخ جمع داشت آب میشد دیگه. نفس دختره یکم طولانی تر از معمول بود. زیاد محسوس نبود ولی دقت من زیاد شده بود به عکس العمل ها که بدونم چطور و تا کجا پیش برم.
پسره رفت پایین تر گردنو ببوسه. منم لپ دختره. اون میرفت پایینتر منم همینطور.
اون رسید به سینه ها، من رسیدم به لب ها. دیگه اینجا همه چی عوض شده بود. شدت بوسه ها بیشتر شده بود. لب گرفتم کمی رفتم پایینتر تا رسیدم به سینه.
دیگه اینجا سیم ترمز بریده شد و همه توی عمل قرار گرفتیم. حسابی گرم شده بودیم. پسره رفت پایینتر روی شکم. ادامه داد رسید به پاها.
منم کمی موندم روی سینه ها بعد اومدم بالا روی لباش. نگاش میکردم. اون بین پاهاشو میخورد ما هم صورت به صورت میبوسیدمش.
شروع کردیم لباساشو دراوردن. پسره دکمه شلوار رو باز کن. من دکمه پیرهن دختره. تا دکمه ها باز شد. دختره پیرهنو درورد. پسره شلوار دختره رو کشید پایین.
چیزی که بود شورت و سوتین. من از رو سوتین شروع کردم به خوردن. پسره شلوار و شرت رو پایین کشید زد و کیرش رو درورد.
الکل اثر خودش رو گذاشته بود. کمتر خجالت میکشیدیم و بیشتر جرعت داشتیم. دختره از درازکش نشست و به شوهرش گفت نوبت منه برات بخورم. شروع کرد به خوردن.
منم پشت سر دختره نشسته بودم و نگاه میکردم و بدنش رو لمس میکردم. گاهی خم میشدم کمرش رو میبوسیدم. بعد از کمی دختره اومد بالا دوباره و ازم لب گرفت.
دختر و پسر به هم نگاهی کردن و پسره گفت بزار ببینیم مهمونمون چی بلده و بعد نگاهی به من کردن. فک کنم اون لحظه قلبم یه ضربان رو جا انداخت.
یه دفه پوست بدونم مور مور شد. چی داره اتفاق میافته. من قبلا بهشون گفتم الان که نمیشه روی حرف خودم نه بگم. مدتها درموردش فکر کردم.
دوست داشتم با یه زوج سکس داشته باشم، یه دوجنس گرا بودن خودم اطمینان داشتم ولی الان انگار میخواستم انکار کنم.
روحیه دخترونم داشت کم کم پررنگ میشد. هردو نگام میکردن. منم زیر این توجه شیطونیم میشد. دختره گفت فکر کنم ترسیده. ترسیدی؟
کمی نگاش کردم و ان من کردم ولی چیزی نگفتم. ادامه داد چیزی نیست. کاری که من کردم رو تو هم بکن. مگه همینو نمیخواستی؟
کمی جای خودم جابجا شدم. اومدم حرف بزنم ولی صدایی از دهنم بیرون نمیومد. دوباره ادامه داد پشیمون شدی؟
پسره گفت که نه چیزی نیست. عزیزم بیا اینجا. بیا جلوتر خوشکله. عین دخترا باهام حرف زد. اینجا بود که انگار هرمون های دخترونم آزاد شدن.
با صدای ریزی گفتم اخه. اینبار با صدای یکم جدی تری گفت بیا میگم. دختره حرفشو کامل کرد. برو جلو چیزی نیست. ما دوتامون ازاد فکر میکنیم.

کیر یه پسر رو لمس کردن

با خودم فکر کردم من این همه منتظر همچین سکسی بودم عقب نشینی کنم همه این مدتمو خراب کردن. زوج به این خوشکلی و کاملی و مهربونی رو چرا ول کنم.
کسی اینجا نیست که بخواد قضاوتم کنه. یکم میرم جلو ببینم چطور پیش میره. چند میلیمتر رو به جلو خزیدم.
صحبت میکردن باهام. پسره با رفتار پسرونه و جدی که انگار حکم میکنه. دختره با نرمی و مهربونی و لطافت.
انگاری داشتم تو جاده تاریکی که نمیشناسم قدم برمیدارم که دختره مسیر رو خیلی خوب بلده. دستمو گرفته و از پیچ و خم میگذرونه.
کف دستش پشت دستمو گرفته بود و نشوند روی کیر پسره. خیس و گرم بود، سیخ شده بود.
روی مود دخترونه افتاده بودم. همه چیو قبول کرده بودم کم کم. انگاری دختریم میخوام با شوهرم باشم.
پسره میگفت ادامه بده. دختره بیشتر تشویقم میکرد و روحیه میداد بهم. سرمو خم کردم سمت جلو کمی.
دختره دستشو گذاشت رو کمرم. پسره دستش رو گذاشت پشت سرم. نزدیک کیرم بودم که اروم لبام رو گذاشتم روی کیرش.
انگاری میخوام توی یه رودخونه شنا کنم و اول پامو اروم میزنم به آب.
دختره گفت که نگران چیزی نباش دهنتو باز کن بقیشو خودت بلدی. پسره هم خیلی اروم سنگینی دستش روی سرم بود. جو خوبی اماده کرده بودن.
اروم کیرش غلتید تو دهنم. کم کم میرفتم پایین تر. بعد اومدم بالا. دوباره پایین. ادامه دادم. انگاری کوکم کرده بودن. سعی میکردم بهترینم رو انجام بدم.
خجالتم داشت کمرنگ میشد و جاش با هیجان پر میشد. کم کم خوشم میومد.
درسته همیشه فکر میکردم کیر یه پسر رو لمس کردن خیلی کار بدیه ولی الان احساس میکردم طبیعیه. ادامه میدادم و کم کم لذت میبردم.
بعد یکم دهنم و گردنم خسته شدن و اومدم بالا. برگشتم دیدم دختره خیره شده بهم همراه با یه لبخند رمزالود. داشت قند تو دلم اب میشد.
خزیدم سمتش. اون اروم به عقب دراز می کشید منم مثل یه مار میخزیدم روش. تا کامل سوارش شدم. صورتم تو صورتش. سینه هامون چسبید و کیرم روی پاهاش.

کیرم دوباره داشت سیخ میشد

پسره جاشو عوض کرد اومد سینه و لبای دختره رو میبوسید. منم کمی کیرمو جاساز کردم بین پاهاش و اروم گذاشتمش روی کسش.
بعد یکم اروم کردمش داخل. داشتم عقب جلو میکردم و داغ میشدم که دیدم انگاری پسره یکم نگران شد. دختره رو میکردم. واقعا شرایط تحریک کننده بود.
بعد کمی گاییدن دختره آبم اومد و ریختم رو شکمش. پسره خیره شدم بهم.
پسره اروم دوباره برگشت جاشو عوض کرد و اومد پشت سرم. از پشت بغلم کرد و گردنمو شروع کرد به خوردن. انگار میخواست از حالت دخترونه و مفعول بودن خارج نشم.
منم تازه ارضا شده بودم و لذت میبردم، چشامو بستم، حسابی داغ بودم. از پشت محکم بغلم کرد. کیرشو چسبوند بهم. چشامو باز کردم. من و دختره بهم خیره شدیم.
قند تو دلم اب میشد وسط این زوجم.
دختره با پسره که پشت سرم بود یه نگاهی رد و بدل کردن و کم کم دختره بلند شد و اومد جلو لبامو بوسید.
همزمان پسره از پشت دست کرد کیرمو گرفت و کمی باهاش بازی کرد. کیرم خوابیده بود بعد انزال.
الان دقیقا بینشون ساندویچ شده بودم. آه دخترونه میکشیدم.
پسره گفت بزار ببینیم چند چقدر دختری. به همین حرف دختره رفت کمی کنار، پسره یه ذره رو به جلو حرکت داد و کمرمو خم کرد و نشوندم روی مبل.
به حالت سگی نشسته بودم و اون پشت سرم. دختره گفت من میرم چیزی که میخوای رو بیارم. رفت با دستمال خودشو تمیز کرد و با وازلین برگشت.
پسره وازلین میزد رو کیرش و دختره تف مینداخت. منم انگاری پروانه تو شکمم بال میزد. احساس میکردم دختریم که انگار تازه شوهر کرده.
دوست داشتم بیشتری لذت رو بهشون بدم و راضیشون کنم. کیرشو چسبودن به کونم. دختره اومد جلوم نشست و با دو دستش صورتمو گرفت.
اون هی اروم اروم با سوراخ کونم فشار میداد دختره صورتمو به نرمی ماساژ میداد. با اینکه داشتن میکردنم ولی لذت میبردم.
کیرم دوباره داشت سیخ میشد از لذت. ناله دخترونه سر میدادم.
بعد کمی سر کیرش جا شد تو کونم و کمی همونجا نگهش داشت ولی کونم تنگ بود نمیشد کامل بکنه. داشتم گاییده میشدم. درد و لذت باهم.
از گاییده شدنم لذت میبردم. حرفای تحریک کننده میزدیم. بعد کمی پسره دروردش و اومد سراغ دختره.
یه سکس کامل کردن و منم به نوبت تنشون رو لمس میکردم. براشون میخوردم. تمرکزمون روی دختره بود. بعد کمی پسره آبش اومد. و همه نشستیم رو مبل.
بعد کمی دختره اب میوه اورد. لخت نشستیم و اب میوه خوردیم. بعد کمی لباس پوشیدیم. من روی مبل خوابیدم. دختر پسره هم رفتن تو اتاق.
صبح زودتر از بقیه بیدار شدم و سریع خونه رو ترک کردم.

کیرشو گذاشت دهنم کون مامانی کیر تو کون آب کیر تو کون کس تپل قهوه ای کس خیس و نمناک کیر لا کون سوراخ لیسی پستون ناز پستون کیر شق کن کس پف کرده منو بکن چیز تو کس مامانی مامان کس میده کس سفید مامانی کیر پسر ,کس مادر مامانی حشری,پسر کیری از هر طرف کیر کیر سواری کس خواهر ,کیر برادر

From:
Date: December 20, 2019