Download complete video now!

دختر سوارکار

0 views
0%

اب گرمو باز میزارم تا وان پر شه در همون حین آرایش غلیظ و سنگینمو پاک میکنم کمی بعد وارد اب ولرم میشم،بدنم شل و ریلکس میشه و لبخندی از سر رضایت میزنم.چشمامو میبندم تا یکم استراحت کنم.وقتی باز میکنم صورت کاوه رو میبینم!جیغ بلندی میزنم و به سرعت خودمو از وان بیرون میندازم . داوود به سرعت خودشو پشت در میرسونه
+یا خدا تارا چت شد سوسک دیدی ؟در حالی که به شدت میلرزم میگم: نه هیچی نبود !اروم لب میزنم هیچی نبود فقط توهم زدم…بلند میشم و سرسری دوش میگیرم .حوله رو دوره خودم میپیچم و موهامو باز میزارم و بیرون میرم.داوود میبینم که روی مبل دراز کشیده و فوتبال میبنه،احمق حتی تکرارشم از دست نمیده .جفتِ سرش میشینم و از خوراکیایِ روی میز میخورم نگاهم میکنه
+چرا جیغ زدی.دستمو روی چونش میزارم_پام لیز خورد.کنترلو چنگ میزنم و تلویزیون بی هوا خاموش میکنم. میخواد غرغر کنه که حوله رو باز میکنم.اخماش توی هم میره
+من برای این اینجا نیومدم تارا میخوام باهم حرف بزنیم.با دستام سینه هایِ بزرگمو میگیرم و میمالم ،فاز چسبوندم و داغ داغم.لبمو گاز میگیرم و با ناز میگم: میدوونم اصلا نمیخوای به ملیکا جونت خیانت کنی ولی مطمن باش هیچکس نمیفهمه قول میدم!

بحثِ این نیست !الان تحریکم میکنی یه سکس عالی داریم و بعدشم همونی میشی که همیشه بودی… بدن لختمو و اروم رو هیکل مردونش میکشم،هیچی به جز شرت پام نیست.گردنش لیس میزنم موهایِ خیسم روی بدنش کشیده میشه در گوشش اروم میگم: منظورت چیه؟صداش لرزش خفیفی داره که نشون میده تحریک شده
+خودت میدونی تارا،ادمو به سمت خودت میکشونی… پایین تر میرم بین سینه هاشو زبون میکشم و به سمت شکمش میرم ،میتونم کلفتی کیرشو از روی شلوار روی کس خیس شدم حس کنم.دستشو روی کمرم میزاره و به بدنش فشار میده،میخواد کیرش بیشتر لای شورت خیس و پر ابم بره یه دستشو زیر چونم میزاره سرمو بالا میاره تو چشام زل میزنه و میگه: و وقتی به هدفت رسیدی ازش زده میشی… بدون هیچ حرفی بلند میشم دستشو میگیرم میخوام به سمت اتاق ببرمش اما پشیمون میشم چرا کف هال باهم نخوابیم؟دلم یه تجربه ی جدید میخواد.قدبلندی میکنم ،خودمو سفت بهش میچسبونم و لب پایینشو مک میزنم ،یه گاز ریز میگیرم و لبخند میزنم. سرشو پایین میار و گردنمو میمکه، لمسِ ته ریش مردونش روی گردن ظریفم حس خوبی بهم میده.همزمان دستش اروم به سمت کسم حرکت میکنه و توی شورتم میره انگشتاشو روی چوچولم حرکت میده،آه و نالم بلند میشه
+جووون؟دوست داری؟دوست داری کستو برات میمالم؟تازه اولشه دارم کستو واسه تقه زدنای کیرم اماده میکنم،میخوای کیرمو؟_آآاااه داووود
+جونِ داوود؟نمیترسی اینطوری با ناز صدام میزنی هومم،نمیترسی جرم بدم کس و کونتو؟ دستشو درمیاره چنگ میندازه و تیشرتشو در میاره دراز میکشم کف سالن. یه دستمو توی شورتم میبرم و با اون یکی دستم نک سینمو میکشم.منتظر میمونم تا داوود کامل لخت شه و بیاد سراغم برای اینکه سرد نشه میگم: ببین کسمو،واسه کیر تو آب انداخته شرت و شلوارشم در میاره ولی نمیشینه ،انگار از نمایشِ اروتیکی که راه انداختم خوشش اومده ! کس سر شدمو محکم جلو چشماش میمالم به خودم میپیچم و اه و ناله میکنم. رو زانوهاش میشینه با دستاش زانوهامو کمی فاصله میده و با حرص دستمو از شرتم بیرون میکشه.
+تا کیر من هست،چرا کستو میمالی؟تا وقتی قراره من بگات بدم چرا جق بزنی خوشگل داوود .شرتمو با یه اشاره از بغل کشاله رونم جر میده و تو دستش میگیره ،شرتی که از آبم خیس خیس شده.رونامو بهم میمالم لای پامم خیسه ،نگاش میکنم تا ببینم چیکار میکنه. به بینیش نزدیکش میکنه عمیق بو میکشه و بعد تو مشتش فشارش میده میبینم که انگشتاش چجور خیس میشن …پرتش میکنه یه سمتو کیرشو به سمت کسم میاره.پاهامو باز باز میکنم ،سوراخ کسمو باز و بسته میکنم

میخاره نه،کست واسه اینکه کیرم بره توش میخاره؟خودم برات میخارونمش؟. یه دستشو روی گردنم میزاره و با دست دیگش سر کیرشو رو وسط شیار کسم میکشه، یکم بالا پایینش میکنه دستمو رویِ کیرش میزارم و میخوام بفرستمش تو،برخلافِ انتظارم خم میشه و زبونشو رویِ کسم میکشه آه بلندی میکشم اروم زبونشو تکون میده و به چشمام نگاه میکنه،چشمای کاوه رو میبینم! زبونشو توی سوراخِ کسم میکنه و دورانی میچرخونه ،لذت توی خونم تاب میخوره و با چنگ انداختن به موهاش و کمرش بیرون میریزه .سرشو بالا میاره تف غلیظی رو کسم میندازه و شروع میکنه با دستش تند تند مالوندنش. لبمو گاز میگیرم و چنگ میندازم به کشاله ی رونم دردی که کشیدن پوست نازکش بهم میده لذتمو بیشتر میکنه…دو تا دستمو با یه دستش میگیره و بالا میبره و نگاهم میکنه،کاوه است!فقط کاوه میتونه انقدر خوب بهم حال بده ،لبخند میزنم و زل میزنم بهش…دو تا انگشتاشو هل میده توم ،عضلات لگنم منقبض میشه و کونم بالا میره تند تند انگشتاشو عقب جلو میکنه ،شنیدن صدایِ خیسیه کسم بیشتر تحریکم میکنه. تصور اینکه کاوه داره کسمو انگشت میکنه غرقِ لذتم میکنه … کونمو از زمین جدا میکنم و بالا میبرم ،بدنم میلرزه،میفهمم که نزدیک ارضا شدنمه _آاااه آههههه اووف،درش نیار،دارم میشم،آبم داره میاد…آبــ…بـــم دار… آاااه آخخخ … به شدت میلرزم پاهام و میچسبونم بهم و دستای سفتش بینِ رونای نرمم گیر میکنه ارضا میشم و بدنم اروم میگیره.نفس نفسای زدنای بلندم و شل کردنمو که میبینه انگشتاشو در میاره ،خیسشونو با مالوندن به شکمم پاک میکنه وسرمو روی پاهاش میزاره:خوب بود عشقِ داوود؟ اشک تو چشمام جمع میشه،از عوضی بودنم عقم میگیره ،حتی به پسری که دوستم داره ام رحم نمیکنم اینکه با وجود همه ی وفاداریش به دوست دخترش بازم مقاومتش میشکنه و برای ارضا کردنِ من عذاب خیانتو به جون میخره و من بازم به کاوه فکر میکنم ،اوج پستیمو میرسونه،کاوه ای که حتی بهم فکر نمیکنه،کاوه ای که بجز یه دوست معمولی هیچی براش نیستم…
+داوود…موهامو ناز میکنه…_از اینجا برو.زل میزنه تو چشمام دستاش متوقف میشن.ناگهانی زیر گریه میزنم_تو رو خدا از اینجا برو،تو لیاقتت خیلی بیشتر از اینجا بودنه.گریم شدت میگیره. بی حرف دستشو زیرپاها و کمرم میزاره و بلندم میکنه به سمت اتاق میره اروم روی تخت میزارتم و پتو رو بالا میکشه همچنان گریه میکنم. زیر پتو میخزه دستای مردونش دور اندامِِ ظریف و لرزونم میپیچه سفت میچسبه بهم

From:
Date: January 3, 2022
Actors: Mia Khalifa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *