Download complete video now!

سرتو تا ته توی کونم فرو کن و لیس بزن

0 views
0%

مجددا دو روز بعد. ب مطب رفتم . ب محض وارد شدنم دیدم خانم دکتر روسری را سرش نکرده بود . فکر بدی نکردم .پیش خودم فکر کردم ب دلیل سن منه . نشستم روی یونیت .پرسید بهتری خوش تیپ .من نگاهی کردم و کمی خندیدم .گفت چرا می خندی . جواب ندادم …از پشت میزش بلند شد. امد طرف من. پنجه دست چپ را کرد تو مو های من و گفت. این جور مو ها ی جو گندمی رو خیلی دوست دارم . . من هم تشکر کردم. خیلی. شهوتی تو چشماش نگاه کردم . بعد از چند لحظه خیلی اهسته ب منشی چیزی گفت. و پلاستیکی روی سینه ام گذاشت و بند را دور گردنم بست. چنددفقیقه ای با دندونم ور رفت و خمیری روی دندون گذاشت. و گفت باید هفته دیگه باید بمونه بعد کامل درست می شه .از دور گردنم گره رو باز کرد و گفت عطر خوش بویی زدی …رفت طرف پرونده . گفت تقر یبا. بچه محلیم. بلند شد پنجره. را باز کرد. بالحنی خاص گفت. وای داره بارون. می باره . من هم ازش پرسیدم مگه ماشین نداری . گفت چرا . ولی تعمیر گاست. منم گفتم اگه ب اشکالی نداره. می رسونمتون . گفت مزاحم می شم . خلاصه. امد تو ماشین. و راه افتادیم . از کارم پرسید. و کمی حرف زدیم گفت اشناداری کارم تو دادگستری گیر کرده .بله خاو دکتر داشت طلاق می گرفت

ب قول امروزی ها قند تو دلم اب شد یا ب قول ما قدیمی ها تو کونم عروسی بود . تا برسیم جلو خونه خانم دکتر خیلی وقت داشتیم . دیگه با هم راحت حرف می زدیم و من با اجازش اونو ب اسم کوچیک باش حرف میزدم .اسم دکتر میترا بود . حرف ها گل انداخته بود .بیشتر عدم سازش دکتر با شوهرش . من هم حرف را بردم ب سمت سکس. که خیلی رک گفت .طرفم خیلی سرده و تو سکس خیلی ضعیف .من طرق مختلف تقویت را گفتم . که ب من گفت خیلی بلدی .دستشو گذاشت رو دستم . من گفتم دکتر محرمه . کلی خندید و گفت شیطونی ها . با هم خندیدیم .و تقریبا داشتیم می رسیدیم . خواهش کرد گفت سر خیابون پیاده میشم . من هم تو تاریکی خیابان. نگه داشتم پیاده بشه .دستشو دراز کرد من هم دستم را گذاشتم تو دستش که با دستچپش گردن منو گرفت ب طرف صورتش کشید و لب تو لب شدیم . خیلی طولانی شد. تقریبا ده دقیقه باهم ور می رفتیم که صدای بوق ماشینی ما رو از هم جدا کرد .خیلی اصرار کرد برم خونش .ولی من چون باید می رفتم خونه . عذر خواهی کردم . ولی بد جوری تحریک شده بودم. . خدا حافظی کرد و رفت .من هم با افکاری پریشون ب طرف خونه رفتم .چند ساعتی گذشت .تلفن زنگ خورد چون نمی شناختم جواب ندادم .چند دقیقه بعد اس امد خوندم.بله دکتر میترابود .زنگ زدم دیدم داره گریه می کنه .با حالتی ملتمسانه از من خواست برم خونش ، شیطان زورش زیاده .نتونستم نرم .سریع رسىدم سر خیابان خونش .تلفن کردم امد پایین با هم رفتیم. خونش – جای آورد نشست شروع کرد ب گریه کردن .گفت من یک ساله باکسی نبودم امروز خیلی هوس کردم. خودشو انداخت رو من های های گریه می کرد. من با مو های مشکی که عین شبق سیاه بود بازی میکردم یواش یواش گریاش بند امد .تو چشمام خیره شد کم کم خودشو کمی چرخوند امد بالاتر لب. رو لب شدیم مدتی باسر گردن و لاله گوش. لسیدن غب غب زیر چونه بازی باسینه ها لمس کردن کون. وکوس. که واقعا حال می داد. دستم رو گرفت ب طرف اطاق خواب هدایتم می کرد .در اطاق رابست و نور لامپ را کم کرد

.من نشستم رو تخت اون هم امد دکمه لباسمو باز کرد خودشم لخت شده بود فقط با شورت بودیم. دوباره بازی از نو شروع شد .جوری که اختیار از کف خارج شده بود. وای عجب بدنی داشت .واقعا خدا سر حوصله کار کرده بود .بقول قدیما – سرین. وسرینش ب چه گندگی ،… سکس را خوب بلد بود و می دونست .کون خیلی خوش فرمی داشت .پاها کشیده .اندازه کمر و پا بنسبت. زیبا . کوسی بشاش تر از روی مومن .خلاصه کنم شروع کرد ب خوردن خیلی عالی ساک می زد. ب من گفت م تو هم کوس منو می خوری. گفتم نه .اصرار نکرد .وقتی خوب کیرم را خورد گفت بشین . امد روم کم کمکرد تو کسش. عجب کسی . نرم . تنگ . داغ . .با پوزیشن های مختلف کردم و داد . صبح زود تر از من بیدار شده بود صبحانه مفصلی آماده کرده بود .رفتم حمام .صبحانه خوردیم. من با ی لب جانانه از خونه امدم بیرون

From:
Date: January 26, 2022
Actors: Alexis Tsxas