Download complete video now!

سوراخ کون زیبا

0 views
0%

قراره سکس کنیم

بلندشدم اب بخورم بعدلیوان پلاستیکی افتاد خم شدم برش دارم ک مهمت انگم داد مهمت خیلی توکف کونم بودولی من بهش نمیدادم چون دردداشتم وقتی سوگول حواسش نبودلبای مهمتموخوردموگفتم دستت خیلی جاهایی میره ک نبایدبره اونم خندیدوگف سوگول خانوم دخترم امشب نمیری خونه مامان بزرگوبابابزرگ؟من بغلش کردم دخترموگفتم نه نمیره امشبمجقراره بغل مامانش بخوابه دخترم ک مهمت اخم کردوگف بزارسوگول خودش بگه منم دلم واسه مهمت سوخت وگفتم نمیبریمش ولی تواتاق خودشجمیخوایه دخترمون ک سوگول ناراحت شدوگف مااامامااان منم گفتم نمیشه عشقم شب شداومدم بخوابونمش وبرم ک مال عشقم بشم ولی سوگول خوولم نمیکردوهی بوسم میکردتخم سگ دییوونم کرده بودک گفتم درازبکش قصه بگم واست عمرم اون گف نه مامان یکم بوسم کن منم گفتم روجشمم وگردنشوبوسیدم ولیس میزدم ارامش کل وجودموگرفته بودمنم محکم گردنشوگازگرفتم سوگول گف اخخخخخخ مامااان ک گفتم ببخشیدگلم اونم خوسرمامانش رفت ونازکردناش شروع شدوگف اگه میخوای ببخشمت بایدامشب من بشم مامان توتوبشی دخترم منم گفتم باشه(با خنده)دیدیم گردنموبوسیدوگف اووووووف نگاه دخترم چ نازه فداش بشم این دخترخوردن داره منم فقط میخندیدم بعدشروع کردلباموبوسیدن منم گفتم پررونشوولامپوخاموش کردم وگفتم شب بخیررفتم تواتاق دیدم مهمت منتظرنشسته منم ک انگارنه انگارقراره سکس کنیم رفتم درازکشیدم روتخت

عادت کرده بودم وروکیرش بالاپایین میپریدم

دیدم دست مهمت توکونمه وبردش زیرشلوارم منم برگشتم گفتم دنبال چیزی میگردی(کیرشوزیرشلوارک دیدم دلم رفت)وگف این کون امشب بایدپلمش بازبشه ک خندیدم اونم لباموبوس کردبعدگفتم اووووف چ گرنه وتاپمودراوردم زیرش سوتین نبسته بودم مهمت گف شلوارتودرنمییاری؟گفتم شمادخالت نکن دیدم خودشاومد شلوارمودراوردوپاهاموبازکردوشروع کردکسموبلیسه منم شهوت کل بدنموگرفت وشلوارکشودراوردم وکیربیست سانتیشوخوردم راستش اولش خوب ساک نمیزدم ولی کم کم یادگرفتم داشت دیوونه میشدمهمتم وگف 69بشیم اونم دحین کس لیسی انگشت میکردتوکونم ک اروم گفتم اییی اونم حشری شدمن نمیخواستم کونم برارع اخه کیرش میرفت تومن من سکته میزدم وبرگشتم وگفتم درازبکش ونشستم روکیرش وکیرش رفتم توکسم یه جیغ اروم زدم ک گف اروم عشقم ک گفتم یکی بایدبه خودت بگه اخه چ خبرته بااین سرعت داره کسموجرمیدی ک اون گوش نکردوسرعتشوبالاتربردمنم عادت کرده بودم وروکیرش بالاپایین میپریدم ک پستوناموگرفتوگف جون نگاه چ کسی میده خانومم اووووف چقدتنگه منم گفتم ماله خودته جرش بده ک گف داگی استیل شومنم گوش کردم کیرشوگذاشت روسوراخ کونم منم فرارکردم ک گرفتم وگف زندگیم فقط همین یهدبارگفتم مهمت نه عشقم بخداجرمیخورم نمیتونم تادوهفته راه برم اونم گف خوبخاطرمن دردوتحمل کن منم دیدم ناراحت میشه گفتمجباشخ فقط اروم باش زندگیم ولباشوبوسیدم داگی استایل شدم

کیرتوبکن توکونم کونموجریده

بعدسرکیرشوبه زورکردتوکونم منم آروم یه جیغ کشیدم اونم موهاموگرفتم وکیرشوتااخرکردتوکونم اون لحظه چشکام سیاهی میرفت منم جیغ کشیدم ک جلودهنموگرف وتملبه میزدبعدده دقیقه منم عادت کردم وگفتم جون کیرتوبکن توکونم کونموجریده اونم گف توعمرمنی ارامشم قلب منی خانومم ولمبه میزدمیخواست ابش بیادک کیرشودراوردوکیرتوکسم وابشوخالی کردوگفت سوکولمون یهدداداش میخواست ک خندیدم ولباشوبوسیدم ولی نتوستم بلندشم راه برم به زورخودمورسوندم بغل مهمت وگفتم اقامون ازمن پسرمیخواد؟اونم گف بله منم گفتم کاش پسرمون سرباباش بره ک بشه تموم زندگی مامانش بعددیدم اخم گردوگف اگه اومدمنوبیشتردوس داری یااونو؟من گفتم بین دوتامردام فرق نمیزارم ک گف نمیشه من بیشترمنم گفتم تومنوبیشتردوس داری یاسوگولو؟گف پرنسسمومنم به حالت قهرنگاش نکردم وگف خو معلمونه مامان پرنسسمو و لبامو بوسید بعدیه ماه فهمیدم باردارم

کیرشو گذاشت دهنم کون مامانی کیر تو کون آب کیر تو کون کس تپل قهوه ای کس خیس و نمناک کیر لا کون سوراخ لیسی پستون ناز پستون کیر شق کن کس پف کرده منو بکن چیز تو کس مامانی مامان کس میده کس سفید مامانی کیر پسر ,کس مادر مامانی حشری,پسر کیری از هر طرف کیر کیر سواری کس خواهر ,کیر برادر

From:
Date: November 17, 2019