Download complete video now!

عروسی کیرم

0 views
0%

بهترین سکس چت

دوباره سلام کردم.یه کم مکث کرد و گفت:تورامین نیستی؟؟؟با تعجب نگاش کردم و گفتم ببخشید ما هم رومیشناسیم؟گفت من مینام.منم خشکم زد.مینا یه زن مطلقه بود که یه مدت توی بیتالک با هم حرف میزدیم.من از جستجوی اطراف پیداش کرده بودم اما اون هیچوقت نه بهم شماره داد نه عکسشو چون میترسید تومحل شناخته بشه.اما من یکی دوبار عکسمو براش فرستاده بودم.اینکه کامل یادم مونده بود واسه این بود که من بهترین سکس چت هامو با اون داشتم.اون یه زن کاربلد بود که میتونست با نوشتن پیام توی بیتالک ادمو واقعا تحریک کنه.
مینا یه پرستار بود که به خاطر خیانت شوهرش از هم جدا شده بودند و تنها زندگی میکرد.حدودا چهارسال از من بزرگتر بود.
من هیچوقت به این فکر نکرده بودم که ادم وقتی با یکی سکسچت میکنه و همه چی رو راحت میگه وقتی باهاش روبرو میشه چه حسی داره.هم خوشحال بودم هم ناراحت.قلبم داشت میزد بیرون.راهنماییم کرد نشستم رومبل.باهام حرف زد که چی شد یهو سراز کامپیوتر در اوردی که گفتم موقتیه و واسه بیکاریه.پرسیدم مشکل کامپیوترت چیه که گفت باید بریم تو اتاق کامپیوتر اونجاست.رفتیم تو و سیستم وروشن کرد.گفت تازگی براش ویندوز عوض کرده خودش اما دیگه صدای کامپیوتر در نمیاد.اون حرف میزد اما من همش فکرم به اون چت هامون بود.مینا با تصورات من خیلی فرق داشت.یه زن با قد حدودا 170.اندام خیلی محشر و سینه های نسبتا بزرگ با موهای شرابی و ارایش ملایم.باورم نمیشد یعنی تو اون مدت کسی که من باهاش سکس چت میکردم این بوده؟؟؟تو این افکار بودم که با صدای بلند مینا به خودم اومدم.رفتم نشستم پشت سیستم.همه چی اوکی بود.فقط درایور کارت صوتی نصب نبود.سی دی درایور رو از کیفم دراوردم و گذاشتم روسی دی رام.میخواستم نصبش کنم که یه چیزی رسید به ذهنم.
رامین تو که همه جوره با این چت کردی.حتی میدونی توی سکس از چه حرفی بیشتر خوشش میاد.واسه چی تو واقعیت به دستش نیاری؟
سی دی رو در اوردم.مینا به یه لیوان چایی تو دستش اومد تو اتاق.گفتم خب مینا خانوم این درایور میخواد که سی دیش پیشم نیس الان.فردا برات میارمو درستش میکنم.مینا گفت فردا شیفتم تو بیمارستان.پس فردا خونم.فقط قبل اومدن زنگ بزن خونه باشم.چایی روخوردم و زدم بیرون.
فکرم خیلی داغون بود.به چت ها فکر میکردم.به زنی که امروز دیدمش.تصورش هم سخت بود که زنی به این زیبایی همونی باشه که یه روزی تو بیتالک از فانتزی های سکسیش میگفت و توضیح میداد که وقتی وسط سکس موهاشو بکشم بیشتر حال میکنه!

وسط سکس موهاشو بکشم

بالاخره روز موعود فرا رسید.به امید یه سکس توپ و عالی رفتم در خونه مینا.زنگ واحدشون روزدم و در و باز کرد.رفتمتو سلام و احوال پرسی که دیدم یه پسره تقریبا همسن خودم همونجاس!کلا دیگه افکارم داغون شد و فکر سکس از سرم پرید.مینا تعارف کرد ونشستم.کم کم از حرفا فهمیدم که این خواهر زاده میناس و با ننه باباش دعواش شده اومده اینجا.اما از مینا بگم براتون.یه دامن مشکی تا روی زانوهاش.پاهای لاک زده و یه پابند ناز.یه تیشرت خاکستری تنگ که استیناشو تا ارنج بالا داده بود و یه شال که فقط یه کوچولو موهاشو میپوشوند.تا من چایی رو بخورم پسره خدافظی کرد و رفت.گفتم خب مینا خانوم اگه اجازه بدی بریم سر کامپیوترت.گفت باشه بریم.اتاق مینا یه جوی بود که تختش نزدیک میز کامپیوترش بود.نشستم روصندلی و مینا نشست لبه تختش.سیستم رو روشن کردم و سی دی رو گذاشتم روش که مینا گفت :قبلا ها انقدر کم حرف نبودی!گفتم کدوم قبلا؟یه لبخندی زد و گفت:یعنی تو یادت نیس؟؟
ساکت شدم.اروم رو تختش دراز کشید.گفت دیوونه وقتی با هم چت میکردیم من رو این تخت دراز میکشیدم.دیگه هیچی دست خودم نبود.برگشتم سمتش.دامنش اومده بود بالاتر.ساق پاهای سفیدش با دامن مشکیش یه جلوه خاصی داشت.سینه هایی که کاملا داشت خودنمایی میکرد با یه لبخند موزیانه ای که نمیتونستی هیج مقاومتی بکنی.
اروم رفتم سمتش.مینا میدونست که هنوز فانتزی هاش یادم نرفته.واسه همین اروم برگشت و پشتش به سمت من شد.میدونستم این لحظه چی میخواد.کنارش دراز کشیدم و ارووم بغلش کردم.دستم رو سینش بود . بدنامون کاملا چسبیده به هم.لبام رفته بود رو گردنش.اروم و با حوصله داشتم گردنشو میبوسیدم و زبون میزدم.عطر موهاش مست کننده بود.با بینیم عطر تنش رو نفس میکشیدم و با دهنم هاا میکردم تو گوشش.صدای ناله هاش داشت بلند میشد.برش گردوندم سمت خودم.دلم میخواست عاشقونه ازش لب بگییرم.اروم لباشوگرفتم بین لبام و داشتم با اشتیاق میخوردم لبااشو.دو تا دستاش حلقه بود دور گردنم و دستای منم لای موهاش بود.از خودم جداش کردم و تیشرتش رو در اوردم.سوتین مشکیش رو باز کردم و انداختم یه گوشه.بی معطلی زبون کشیدم لای سینه هاش.جوری نفس کشید که فکر کردم بیهوش شد.سینه هاش حرف نداشت.هی مک میزدم نوکشونو.لیس میزدم و فشارشون میدادم.جوری اه و ناله میکرد که صداش خونه رو برداشته بود.بلند شدم و کامل لخت شدم.میدونستم این بشر دیوونه ساک زدنه.اما من دومین سکس عمرم بود.میترسیدم زود ابم بیاد ونتونم از این عروسک نهایت لذت رو ببرم.

وس داره ارضای دومش وحشیانه باشه

انگار اونم مثل من چت هامونو حفظ بود.میدونست باید چیکار کنه.اروم از تخت اومد پایین و زانو زد.دستم لای موهای نازش بود با کیرم داشتم سیلی میزدم رو صورتش.چندین بار گفته بود که این حرکت دیوونش میکنه.دهنشوباز کرد و کیرمو گرفت دهنش.داشتم پرواز میککردم.یکم نگه داشت و شروع کرد به ساک زدن.موهاشو میکشیدم و اروم صورتشو سیلی میزدم.میدونستم چقدر دیوونه این کاره.کم کم کیرمو برد ته حلقش و نگه داشت.بی اختیار ابمو ریختم تو گلووش.درست مثل چت هامون تا اخرین قطرش رو خورد.کارش روبلد بود.میدونست باید انقدر ساک بزنه که این کیر دوباره راست شه.انقدره خوب ساک میزد که چن دیقه بعد دوباره کیرم راست شد.از دهنش در اوردم و گفتم بخوابه رو تخت.البته این بار رو شکم.اروم دامنش رو در اوردم.خدای من شرت پاش نبود.تنها چیزی که با بدنش متفاوت بود رنگ پابند طلاییش بود.اروم لبام رفت روی مچ پاش.بوسه های ریز میزدم سمت ساق پاش و کم کم میومدم بالا.دوباره صداش خونه رو ورداشته بود.اینبار قربون صدقم میرفت.انقدر بوسیدم تا رسیدم به کونش.اروم پاهاشو باز کردم.نامردی بود بعد اون همه ساکی که زد کسشو لیس نزنم.یه کس تمیز که لبه هاش یکم صورتی بود.اروم و با حوصله کسشو زبون میزدم.داشت دیوونه میشد.یهو برگشت به پشت خوابید.گفت رامین کسمو بگا.بی اختیار خوابیدم روش و کیرموگذاشتم دم کسش.از بی صبری پاهاشو دور کمرم حلقه کرد و منوفشار داد به خودش.کیرم رفت تو کسش.وای کس نبود انگار کوره بود لامصب.از داغی کسش کیرم داشت اتیش میگرفت.شروع کردم تلمبه زدن.اولش اروم وبا حوصله ولی کم کم تند تر و وحشیانه تر.چون یبار ابم اومده بود خیالم تخت بود که به این زودی نمیاد.تو اسمونا بودم.مینا داشت میمرد از لذت.هی منو چنگ میزد.یهومتوجه منقبض شدن بدنش شدم.داشت ارضا میشد.بدنش یکم لرزید و بی حال افتاد.همیشه تو چت میگفت دوس داره ارضای دومش وحشیانه باشه.کیرمو از کسش بیرون کشیدم و رفتم نشستم رو سینش.کیرمومیمالیدم به لباش.اروم چپوندم تو دهنش وموهاشوگرفتم.چشماشو بست و شروع کرد به ساک زدن دوباره.داشتم از ساک زدنش لذت میبردم که یادم افتاد عاشق اینه که از پشت بکنی تو کسش.کیرمو در اوردم از دهنش.برش گردوندم به شکم خوابید.دیگه هیچی نمیگفت فقط نفس نفس میزد.بالشتشوگذاشتم زیر شکمش و از پشت کیرمو کردم تو کسش.اه عمیقی کشید و چنگ زد به تشک تخت.با شدت تمام تلمبه میزدم که دوباره ارضا شد.منم کیرمو در اوردم و با چن تا ضربه ابمو پاشیدم لای پاهاش.بی رمق افتادم روش.داشت قربون صدقم میرفت.منم انگار یه کوه از رو شونم برداشتن.خیلی سبک شده بودم.اروم خوابوندمش.درایورش رو درست کردم و از خونه زدم بیرون.

کیرشو گذاشت دهنم کون مامانی کیر تو کون آب کیر تو کون کس تپل قهوه ای کس خیس و نمناک کیر لا کون سوراخ لیسی پستون ناز پستون کیر شق کن کس پف کرده منو بکن چیز تو کس مامانی مامان کس میده کس سفید مامانی کیر پسر ,کس مادر مامانی حشری,پسر کیری از هر طرف کیر کیر سواری کس خواهر ,کیر برادر

From:
Date: November 21, 2019

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *