Download complete video now!

فک کردم یکی میکنتم,نگو بچه تو راه بودن

0 views
0%

پستونای گندشو میمالیدم

پسر ودختر وخونه خالی واینا دیدم پا نمیده وهی بحثو عوض میکنه بهش گفتم شوهر نمیکنی چرا گفت کیس مناسب ندارم گفتم با کسی نیستی یکم ناراحت شدو گفت نه من ارون ادما نیستم و گفتم خوب جوونی تو هم نیاز داره ادم گفت خودمو سرگرم میکنمو ازین چیزا رفتم اتاق کناری وپیرهنمو دراوردمو با رکابی اومدم یه زیر چشم نگاهی کردو گفتم کم کم باید رامش کنم گوشی بازیو شروع کردمو یکم کلیپ واینا گفتم بیاد ببینه خنده دارم اومد ولی با فاصله کنارم نشستو جک واس ام اس میخوندم براشو کلیپ نشونش میدادم اونم خم شد رو زمینو گوشیشو نگاه میکرد کنارم بود بد جوری داغ کرده بودم یه جک خنده دار برام خوند منم با کف دست زدم رو کمرش خندید و خودشو جمع کرد اولین تماسو خوب انجام دادم پاشد گوشیشو بزنه به پریز که شارژ بشه بالای سر من با کون گندش داشت ور میزفت که منم یهو قاطی کردم پاشدمو گفتم یواش یواش بخوابیم توی همون لحظه که پاشدم با دستم لپ کونشو گرفتمو ول کردم یهو چسبید به دیوار منتظر واکنشش نمودندمو رفتم تو اتاق برگشتم دیدم نشسته رو مبلو مانتوشو انداخته روپاهاش گفتم ناراحت شده اما چیزی نگفت گفتم محبوبه خانوم کجا میخوابی گفت من فعلا خوابم نمیاد شما بخوابین گفتم عه ینی چی میخوای بیدار بمونی گفت خوابم نمیاد یکم بیدار میمونم بعدش میخوابم منم چلو چشمش دستمو بردم کیرمو مالیدمو گفتم باشه هر جور راحتی قشنگ طوری کیرمو جابجا کردم که ببینه یه پتو انداختمو دراز کشیدم اونم نشسته بود گوشیش ور میرفت منم رفتم یه پتو ارودم انداختم کنارمو گفتم موقع خوابه ها پاشدم رفتم رو مبل کنارش نشستمو یکم گوشیشو نگاه کردیمو توی یه لحظه اروم دستمو بردم دورشون هاشو گرفتمو بغلش کردم تکون نمیخورد ما نفس نفس میزد موهاشو یکم لمس کردمو گفتم اجازه ست روسریشو دراوردم یه وای گفت اما گوش ندادمو کارمو کردم دوطرف صورتشو گرفتمو گفتم واقعا تو خوشکلی خوشش اومد بهش میگفتم دستشو گرفتمو بلندش کردم گفتم بریم بخوابیم دیگه فهمیده بود میخوام کارایی بکنم رفت دستشویی وبرگشت اومد نشست رو پتو کنار من برقو خاموش کردمو اونم ارووم دراز کشید رفتم کنارشو شروع کردیم حرف زدن الز بدنش شروع کردم تعریف کردنو دستمو بردمو وسط پاهاشو گرفتم اووییی گفتو خودشو جمع کرد ما کسشو ول نکردم دیگه جراتم باز شد ومحکم بغلش کردمو پستونای گندشو میمالیدم لباسامو دراوردم ترسید یکم گفت اقای …چیکار میکنید گفتم خیلی شهوتیم محبوبه فقط اروم بخواب افتادم روش توی چشم بهم زدنی بلوزشو وشلوار وهمه روکندم از تنش سوتینشو واکردمو شروع کردم خوردن پستوناش اخ واوخ میکرد دستمو بردم شلوارشو دربیارم دوطرفشو گرفتو گفت کافیه نه دیگه دستشو گرفتم گذاشتم رو کیرم برق گرفتش نزاشتم برداره اونم گرفتش ما هی ولش میکرد ترسیده بود گفتم سکس دوس داری یا نه حرفی نمیزد گفت اره اما اخه .. حرفشو قطع کردم گقفتم یه موقعیت واسه هردو پیش اومده یه شبه دیگه کگیر نمیادا هم شهری هستیم مطمئن سالم کسی هم نمیفهمه شل کن بزار بکنمت یهو شلوارشو کشیدم پایینو رفتمو شروع کردم کسشو لیس زدن کس بی مو تمیز وقلمبه مث کس دختر 20 ساله بود خیلی خوش فرم کسشو که میخوردم دیکه واداده بود پاهاشو گذاشتم رو دوشمو اروم سرکیرمو بردم در کسش تنگ بود یه فشار دادم رفت تو بازوهامو گرفتو میگفت یواش خواهش میکنم بسه گفتم شل کن نرفته هنوز خیلی ن تنگ بود ته کیرمو با دست گرفته بود که تا ته نکنم هی دستشو بر میداشتم اما میترسید بالاخره با یه تلمبه تا دسته کردم توکسش دادش در اومد نگه داشتم تا اروم شد وشروع کردم تلمبه زدن ابم نزدیک بود بیاد

کیرم کجاش خورد

یهو کشیدم بیرون که نیاد ابم خوشبختانه نیومد یه ده دقیقه محکم کردمش وسینه هاش میپرید بالا وپایین لباشو میک میزدمو میکردم تو کس داغش گف بسه دبریار کشیدم بیرو مگفت وای خیلی محکم میکنی چه خبره من نمیتونم اینجوری گذاشتم دای پاهاشو بغلش کردمو نازش میکردم ارووم برش گردونمود بالشو دادم زیرشو از پشت اروم گذاشتم درکسشو میکردمو از زیرم پستوناشو گرفته بودم پشت گردنشو مک میزدم بد جوری حال میکرد .انگشتمو خیس کردمو بردم در کونش وای چه سوراخ ریزی داشت یکم ور رفتم به کونشو حسابی خیسش کردم کشیدم بیرون سر کیرمو گذاشتم در کونش گفت نه از عقب نکن نمیدم نمیتونم هر کاری کردم که فقط سرشو بکنم در اومد درمیارمو ازین حرفا نزاشت گفت اصلا حرفشو نزن دوسه بار حین کردن گذاشتم در کونش پرید جلو وناراحت شد گفت دردم میاد نمیتونم پشتو بی خیال شو خلاصه گوش کردمو حسابی از جلو کردمش کشیدم بیرونو از پشت بغلش کردمو گذاشتم لای پاهاشو بغلش کردمو خوابیدیم کیرمو لای پاهاش جابجا میکردم کون گندشو انداخته بود روی رونام داغ داغ امام ن از کونش نمیتونستم بگذرم یه نیم ساعتی گذشت دیدم خوابش رفته صداش کردم دیدم خوابیدم همینطور که پشتش به من بود دیدم فرصت خوبه کارو تموم کنم کیرمو حسابی اب دهنی کردمو کون محبوبه رو هم لیز کردم کله کیرم وبردم درکونش اروم گذاشتم درکونش اروم اروم فشار میدادم اما نمیرفت دیدم نمیشه ده دقیقه ای تقلا کردم دیدم نمیره با زو هاشو گرفتمو کمرمو اهرم کردم وتی یه فشار اساسی کله میرمو فرستادم توکونش بیدار شد ودادش دراومد وای واییی اخخ اااخخ دربیار توروخدا دهنشو گرفت م گفتم محبوبه الان همه بیدار میشن بی تابی میکرد گفتم دختر 14 ساله که نیستی یکم تحمل کن اومد بره از زیرم محکم گرفتمشو تا نصفه هل دامد تو کونش کونش داغ داغ وتنگ بود مث لاستیک کیرمو فشار میداد توش مث تنور با پاهاش از پشت لگد میزد ودست وپا میزد پاهامو قلاب کردم دور پاهاش دستاشم گرفتم دیگه نتونست کاری بکنه گفتم اروم باشی زود تمو میشه هی میگفت درد اخ اخ گفتم شل کن سفت بگیری درد ت خودشو شل میکرزد ویه لحظه یهو میخواست بکشه خودشو جلو که در بیاد اگه در میومد دیگه نمیزاشت بخاطر همین مث شیر شکاری چسبیده بودم بهش نمیزاشتم جنب بخوره یه فشار اساسی دیگه دادم که چشمتون روز بد نبینه مث مرغ سرکنده شروع کرد دست وپا زدن وداد وبیداد نمیدونم کیرم کجاش خورد که نعره میزد دهنشو گرفتم اما ول کن نبود. زورش زیاد شده بود میخواست در بره نمیزاشتم تو حین دست وپا زدن میگوزید وکیرم تا دسته تپید تو شکمش میخواستم بکشم بیرون داد میکرد نگه میداشتم داد میکرد فرو میکردم داد میکرد نمیدونستم چکار کنم دستمو بردم اوردم بالا دیدم خونی در کار نیست خلاصه خودشو کف خونه میکشید ومنم تا دسته تپونده بودم تو کونشو ولش نمیکردم از رو پتو ها کلی کشیده بود خودشو اونطرف تر کون قبلا کرده بودم اما بعد چند دقیقه اروم میشدن اما نمیدونم چرا محبوبه اروم نمیشد میگفت نمیتونم دیگه توروخدا نفسم بند اومده گفتم شل کن دربیارم نمیتونست کیرم گیر کرده بود تو کونش ترسیده بود خودشو سفت کرفته بود گفتم محمک بکشم بیرون دل ورودش میاد بیرون اومدم محکم بکشم جیغ میزد نکن خلاصهسرکمو بردم در گوشش گفتم اروم باش فقط شل کن تا ابم بیار کسشو محکم با دستم میمالیدم شاید بیست دقیقه کیرم بی حرکت تو کونش بودو کسشو میمالیدم اروم یکم میکشیدم بیرون دوباره جا میکردم چند بار گوزید حین اپوندن که بد جوری حشریم میکرد وقتی میگوزید تا چند دقیقه روش نمیشد حرفی بزنه دیگه اروم شد منم شروع کردم تلمبه زدن

بمو ریختم تو کونش

توی یبار کشیدم بیرون وای کونش اندازه در استکان وامونده بود یهو سریع بسته شد گذاشتم درش دیگه راحت رفت تو وگفت قارررپپ رو کمر موندمو چند تا تلمبه کاری زدم که دوباره دادش رفت به هوا ابم اومد ویه نعره ای زدمو گردنشو گاز گرفتم ترسید 6 کش اب کیرمو با فشار ته کونش خالی کردمو نعره میزدم همونطور به بغل چسبیدم بهش تا قطه اخرم خالی کردمو کشیدم بیرون افتادم روش دوباره اروم اروم ناله میکرد ای پشت مای پشتم میکرد .شروع کردم نوازشش کردنو نیم ساعتی نازش کرمو مالیدمش تا با کلی غر ونق ویکم گریه اروم اروم خوابید نزدیکهای صبح بود پاشد مبرقو روشن کردم نگاه کردم دیدم اب از کونش سرازیر شده وپتو رو پر کرده کونشو تمیز کردم کیرم دوباره راست شده بود اینبار گذاشتم در کونش راحت رفت تو بیدارم نشد چند تا تلمبه زدمو دوباره ابمو ریختم تو کونش صبح ساعت 9 پاشیدم رفتم کله پاچه گرفتم اوردیم خوردیم خیلی ناراحت بود اول صبح میگفت پشتش درد میکنه قسم خورد بار اولش بوده خلاصه جمعه رو بردمش باغ وحش وکلی گردشو نمیتونست زیاد راه بره میگفت حس میکنم پشتم یجوری شده اینا شب شام بیرون بودیم اومدیم خونه شب شنبه هم کردمش اما نزاشت دیگه کونشو بکنم کسشو به شدت گاییدم طوری که نصف شب از جلو هم گفت نمیتونم پدرمو دراوردی لبای کسشو برگردوندم از بس کردمش

کیرشو گذاشت دهنم کون مامانی کیر تو کون آب کیر تو کون کس تپل قهوه ای کس خیس و نمناک کیر لا کون سوراخ لیسی پستون ناز پستون کیر شق کن کس پف کرده منو بکن چیز تو کس مامانی مامان کس میده کس سفید مامانی کیر پسر ,کس مادر مامانی حشری,پسر کیری از هر طرف کیر کیر سواری کس خواهر ,کیر برادر

From:
Date: January 11, 2020
Actors: Giselle Leon

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *