Download complete video now!

فیلم سکسی ایرانی شهرام و میترا

0 views
0%

بعد یه ماه رابطه فهمیدم رلم جنده از اب در امده هنگ کردم از خودش پرسیدم اول گفت نه دروغه اینا ولی من به یک جمله خیلی اعتقاد دارم که تا نباشد چیزکی مردم نگویند چیزها خب اقا بالاخره در اوردم چیکار کردو پردشو اولین بار چجوری بگا داد که یبار داشتیم میرفتیم دور بزنیم دیدم دست خانوم خطا رفت سمت کیرم که تا دست کرد گفت این چقدر بزرگه گفتم کود ریختم پاش رشد کرد گفت میشه رشدشو از نزدیک ببینم منم گفتم چند دقیقه وایسا کع ماشینو بردم تو یه کوچه خلوت بین ۲ تا ماشین زدم و شیشه ها هم که دودی بود گفت خب بکش پایین دیگه گفتم خودت اینکارو بکن دیدم زیپو و دکممو باز کرد کیرمو در اورد اروم دستشو رو کیرم میکشه و لباشو برد سمت کیرم و تا وسطا برد تو دهنشو در میاورد و لیسش میزد و کیرم بدجوری شق شده بود اونم تو کارش وارد بود و زبونشو دور کیرمو میچرخوند و میلیسید یه چند دقیقه ساک زد دیدم فایده نداره من از فکر اینکه به چند نفر داد و فردا پس فردا بره نکنمش میسوزم گفتم چیکار کنم چیکار نکنم همینجور که داشت برام ساک میزد زنگ زدم به رفیقم که خونتون اگه خالیه تا یه ربع دیگه اونجام اخه پدر مادرش کارمند بودن و همیشه خونشون خالی بود

روزا چشم به نیلوفر افتاد که از ساک زدن دست برداشت و با چشای گرد منو نگاه میکنه میگع محمد الان چی گفتی به دوستت خونه خالی برای چی؟؟؟ گفتم یعنی نمیخوای به من یه حالی بدی گفتم چرا خب دارم ساک میزنم برات دیگه گفتم ساک چیه میخوام بکنمت اینو که گفتم انگار بغض کرد گفت نه من به تو نمیدم کیرت خیلی کلفته دفعه قبلم که دادم کیر یارو از تو کلفتیش کمتر بودو کوچیکتر بود هنوز درد میکنه نمیتونم خوب راه برمو بشینم تو رو خدا بیخیال شو که گفتم خفه شو لال شد و تا اونجا دیه حرفی نزد. رفتم دم در مثل همیشع کلید زیر سنگ بالای ایفون رضا گذاشته بودو واسم خونه رو خالی کردع بود منم دست نیلوفرو گرفتم و اونم با غرغر زیاد امد بالا تا رفتیم تو درو بستمو حلش دادم سمت دیوار و شروع کردم به خوردن لباش و گردنش اونم سعی میکرد خودشو کنترل کنه که حشری نشه منم میدونستم حشری بشه دیه خودش میده نیازی به منت کشیم نیس برای همین شروع کردم به خوردن گردنشو لیسیدن گوشش و دستمو بردم روی کسش از روشلوار و دست میکشیدم روش که یهو صدای اه کشیدن های کوتاه و بریده بریده و با نفس های تند تند نیلو در امد دیدم خودش شروع کرد به باز کردن دکمه های مانتوش که منم میلیسیدم گردنشو فقط و ازش لب میگرفتم زیر مانتوش یه تاپ داشت که با کمک من درش اورد و سوتینشو وا کردم و لبامو گذاشتم رو سینه هاش که ۷۵ بود چون قبلا ازش پرسیدن سایزشو خیلی سفید بود بدنش سینه های گرد و سفت و خوش فرمی داشت کع از لیسیدن و خوردنش سیر نمیشد ادم سینشو میخوردم و لبامو رو نوک سینش قرار دادم و اروم میخوردم و زبونمو دور سینش میچرخوندم و اونم اه اه میکرد و میگفت ممد بسه بکن بکن منو که من تا شنیدم انگار برق بهم وارد شد ولی خودمد کنترل کردم تا بیشتر حشریش کنم دفعه بعدم بهم بدع برای همین اروم اروم شلوارمو در اوردم وقتی شلوار و شورتمو در اوردم شلوار و شورت اونم کندم از پاش کسشو دیدم یه کس تیغ شده تمیز صورتی وای خیسم کرده بود کس کش خودشو دستمو بردم رو کسش و مالیدم و سینو لباشو میخوردمو میگفت تو رو خدا بکن طاقت ندارم

میگفتم بازم بهم میدی گفت اره فقط بکن منو که من کیرمو بردم سمت کسش ولی بازم تو نکردم که از حشر دیونه بشه کیرمو دم کسش میمالیدم که دیه صداش یه جوری شد انقدر حشری بود گفت بکننننن دلم سوخت با دست خودش کیرمو گرفت و سمت کسش برد اینم بگم که اون دراز کشیده بود رو کمر رو فرش پاشو باز کرده بود منم وسط پاش نشسته بودم بعد دستشو اورد و کیرمو گرفت سمت کسش تنظیم کرد پیش سوراخشو منم اروم حل دادم تو کسش انقدر خیس کرده بود که نیازی به ساک زدن کیرم نبود با اینکه چند باری داد ولی بازم تنگ بود هم زمان با فشار دادن سر کیرم تو کسش اونم میگفت ااااااااااه بکنننن اههههههههه منم کم کم فشار میدادم اخخخخ بکن بیشتر بده تووو تا ته بکنش تو کسم که منم یهو تا ته خواستم بدم که تا وسط رفت و اون دستشو گذاشت جلو کمرم نذاشت بیشتر حل بدم گفت نمیتونم نمیتونم درد دارررره گوه خوردم نمیخواد درش بیار اروم گفتم برو بابا دستتو بردار بزار بکنم تو الان جا باز میکنع گفت نه من ۳ روز پیش دادم هنوز درد میکنه محمد الان طاقت کیرتو ندارم تو رو خدا التماست میکنم نکن درش بیار اروم که من دستشو یه زدم و تا ته دادم تو کسش و سفت بغلش کردم و یهو نیلو با صدای بلند گفت واااای مامان جررررررر رفت کسم اخ محمد گاییده شدم درش بیار لطفا التماست میکنم جرررر رفتم چه گوهی خوردم بهت خواستم بدم منم گفتم هر جقدر میخوای داد بزن صدات از این شیشه های دوجداره بیرون نمیرع منم اروم اروم تلمبه میزدم و نیلوفرم اه و ناله میکرد و همش میگفت اخ بسه اوووف کسم میسوزه و منم سرعت تلمبه هامو تو کسش بیشتر کردم ودیدم ابم داره میاد که یهو نیلوفر دستم که ستون کرده بودم که سریع بکنمش و چنگ زد با داد میگفتتتتت واااای امدددد واییی داررررم میاااام جوووووووون امدم و منم دیدم ابم دارع میاد و کیرمو کشیدم بیرون امدم بریزم رو دستمال که دیدم گفت بریز رو سینم منم ابمو درجا ریختم رو سینش و گفت خیلی حال داد ولی خیلیم نامردی جرم دادی گفتم باشه ولی مهم اینه حال کردی بعدش لباساشو پوشید و گفتم بریم بلند شد به سختی اند راه بره باز باز راه میرفت و هی اخ اخ میکرد خخخ بعد امدیم پایین درو بستیم به رضا اس دادم کلیدو میزارن سرجاش بعد کلیدو گذاشتم و سوار ماشین شدیم و تو راه برگشت گفت محمد من با این درد چیکار کنم کسم میسوزه هنوز لعنتی گفتم یه دور دیه بدی بهم باز میشه دیه در نمیگیره که گفت بزار خوب بشع یکم انقدر بهت میدم که گشاد بشم برات

From:
Date: November 10, 2021

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *