Download complete video now!

فیکم سکس رمانتیک ایرانی

0 views
0%

سامی هستم که قبلا خاطره یکی از سکس هام رو تعریف کردم
الانم میخوام یکی از سکس های دیگم رو تعریف کنم که برا هفته پیش هست
همونطور که گفتم اهل مهابادم و تو شهر های کوچیک یکم سخت تره و مشکل بیشتری داره
این سکس هم به واسطه گپ گی تلگرام شکل گرفت
که داشتم تو گپا و کانالای تلگرام کص چرخ میزدم که یه نفر به اسم حسین اومد پی‌وی و گفت دوس داری با سن بالا رابطه داشته باشی؟منم گفتم چن سالته؟گفت ۴۸ سالمه و عکس داد
کیرش حدود ۱۵ سانت بود ولی کلفت بود منم گفتم هروقت تونستم بهت خبر میدم
بعد یکی دو روز خیلی هوس کرده بودم ولی موهامو نزده بودم و وقتم نداشتم برا همین پیام دادم بیا دنبالم ولی فقط تو ماشین برات ساک میزنم و اونم گفت باشه و آدرس دادم و اومد سوارم کرد
یکم تو خیابونا دور زدیم و رفتیم بیرون شهر و یجای خلوت ماشینو پارک کرد و کمر شلوارشو باز کرد و شلوارو تا زانو آورد پایین
منم کیرشو تو دستم گرفتم شل بود یکم باهاش ور رفتم و جق زدم براش تا کیرش سفت شد و سرمو بردم پایین و اول سرشو لیس زدم بعد گذاشتم دهنم و یه ۵ دقیقه ای مشغول ساک زدن شدم و اونم با دستش کونم رو از رو شلوار میمالید که یهو آبش اومد و تو دهنم خالی کرد منم همشو قورت دادم و گفتم قبل اینکه آبت بیاد بهم میگفتی نشون دادم که ناراحت شدم البته الکی بود
بعد برگشتنی یه آبمیوه برام گرفت و بعدشم منو رسوند خونه
بشبش یکم چت کردیم و گفت دوس دارم سکس کامل داشته باشیم و فقط ساک نباشه و برای دو روز دیگه اگه دوس داری میریم خونه باغ دوستم
منم که بدم نمی اومد گفتم باشه ولی به شرطی قبلش یه قرصی بخوری و آبت زود نیاد گفت باشه و شب بخیر گفتیم
فرداش پیام داد و گفت دوس داری دوستمم باشه و دو نفری تو رو بکنیم؟منم همیشه دوس داشتم سکس گروهی داشته باشم ولی اولش یکم استرس و ترس داشتم که نرم اونجا فیلم برداری کنند و اینجور چیزا که گفتم شب بهت میگم
شب همش فکر میکردم که چقدر خوبه دو نفری منو بکنن و خیلی حشری بودم که بهش پیام دادم و گفتم به دوستتم بگو بیاد

فرداش زود بیدار شدم و رفتم حموم و کامل شیو کردم و سوراخو قشنگ تمیز کردم و اومدم بیرون بهش پیام دادم که آمادم حدود یه ربع بعدش اومد دنبالم و سوار شدم دیدم که تنهاست گفتم پس چرا تنهایی دوستت کجاست؟گفت اون تو خونه باغ منتظره و رفتیم وقتی رسیدیم دیدم دوستش که اسمش علی هست و از حسینم جوونتر و هیکلی تره رفتیم تو و سلام کردم و دست دادیم که علی گفت بیا اینجا بشین و منم رفتم پیشش و اونم منو کشید رو خودش جوری که رو پاهاش دراز کشیده بودم و اونم از رو شلوار کونمو میمالید و منم دستمو از زیر شلوار اسلشی که تنش بود و زیرش شرت نداشت رو به کیرش رسوندم و کیرشو توو دستم گرفتم و داشتم براش جق میزدم که حسین هم تو این فاصله کامل لخت شده بود و اومد جلو و گفت بیا برام بخور منم از رو پای علی بلند شدم و لباسام رو درآورم و جلوی حسین زانو زدم و از سر کیرش تا تخماش رو لیس زدم و اول یکم تخماشو خوردم و با دستمم براش جق میزدم و بعد کیرشو گذاشتم دهنم و کیرشو با ولع براش میخوردم و علی هم که کامل لخت شده بود و همینجوری دراز کشیده بود و گفت بیا برا منم ساک بزن منم کیر حسینو از دهنم دراوردم رفتم سمت علی و رو شکم دراز کشیدم و مشغول ساک زدن شدم و حسین رفت وازلین آورد و گفت قمبل کن منم همینجوری که داشتم کیر علی رو میخوردم داگی شدم و حسینم با وازلین قشنگ سوراخمو چرب کرد و کاندوم گذاشت اول یکم با کیرش زد رو کونم و بعد سر کیرشو گذاشت رو سوراخمو آروم هلش داد تو منم یه آخ گفتم و حسین هم گفت جوووون و مشغول تلمبه زدن شد منم داشتم برا علی ساک میزدم و لذت میبردم و حسینم داشت با شدت منو میکرد و با دستاش میزد رو کونم و با اینکارش بیشتر حشری میشدم حدود ۷ دقیقه تو این حالت بودیم که علی گفت نوبت منه و بیا بشین رو کیرم
حسینم کیرشو از تو کونم در آورد و گفت تحویل شما

علی کاندوم گذاشت و گفت بیا بشین روش منم جوری که کونم طرف علی بود نشستم رو کیرش و داشتم بالا پایین میکردم و حسینم کاندومش رو درآوردو اومد جلوم و گفت برام ساک بزن منم همزمان رو کیر علی بالا پایین میکردم و برا حسینم ساک میزدم اون لحظه خیلی لذت زیادی داشت که حسین گفت داره آبم میاد و میخواست کیرشو از دهنم بیاره بیرون که نزاشتمو تموم آبش رو تو دهنم خالی کرد و منم مثل سری قبل همه آبش رو خوردم
علی هم که داشت کونمو میکرد گفت پاشو رو پهلو دراز بکش منم رو پهلو دراز کشیدم و علی هم از پشت چسبید به من و پامو داد بالا و کیرشو کرد تو کونم مشغول تلمبه شد و لباشم گذاشت رو گردنمو و لیس میزد که احساس کردم و شدت تلمبه هاش داره بیشتر میشه و یه آااااه بلند گفت و علی هم ارضا شد و یکم تو این حالت تلمبه زد تا اینکه کیرش از کونم اومد بیرون و بعدم بلند شد و گفت اینبار نوبت توعه ارضا بشی و برام جق زد حدود ۳ دقیقه بعدش منم آبم اومد و سه نفری رفتیم حموم بعدشم تا عصر مشغول مشروب خوردن و جوج زدن شدیم

From:
Date: May 10, 2022

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *