Download complete video now!

كسشو جر بده

0 views
0%

اولين كسي كه ميكنمش

جنده ي پارتيه! رفيقم كه ديد تو نخشم گفت برو ترتيبشو بده گفتم كاندوم ندارم پول هم همرام نيست كه دست كرد جيبش و بهم داد گفت برو به سلامت. من ديدم اگه من اولين كسي نباشم كه ميكنمش ديگه دلم نمياد بكنمش اينه كه رفتم جلو گفتم خانم حال رقص داري؟ كه چشاش برق زد و گفت آره ولي اگه بريم اون اتاق ميشه 300 تومن. گفتم حالا يه تخفيف هم بده گفت بستگي داره. اگه ارضام كني كمتر ميگيرم. تعجب كردم حس كردم ازم خوشش اومده. فكر نميكردم جنده ها هم ارضا بشن! منو تا اتاق راهنمايي كرد و يه مشروب هم برداشت اورد. گفتم من خيلي وقته سكس نداشتم ولي تا حالا هم چنين تجربه اي نداشتم بايد سرم حسابي گرم شه تا بتونم بكنم. اون گفت اشكال نداره و دو تا گيلاس ريخت خورديم و من دومي و سومي رو هم خوردم كه ديدم ديگه خجالت نميكشم. شروع كردم لباي گوشتيشو خوردن و خوابوندمش رو تخت. دستشو برد رو كيرم و مالوندش منم از رو لباس سينه هاشو گاز گرفتم و نيم تنه اشو دادم بالا. سينه هاي اناري قشنگي داشت عين دوست دخترم سايز 75 اينطورا بود. زبونمو كشيدم وسط سينه هاش كه آهش در اومد. گفتم جنده خانم چيه؟ مونده تا بگامت. دستشو گرفت رو كونم و محكم چسبوند به كسش. پاهاشم باز كرده بود داده بود بالا. يه سيلي محكم به رونش زدم و بلند شدم لاي پاشو ببينم. يه شورت لامباداي حرير پوشيده بود كسش از زيرش پيدا. با دندون گرفتم كش شورتشو چند بار كشيدم و ميخورد به پوستش تق تق صدا ميداد. انگشتمو كردم تو كسش ديدم عجب آبي داده و هي بالا پايين كردم. اونم عشوه ميومد و آه و اوه ميكرد. يهو اومد بالا تي شرتمم در آورد و موهامو چنگ زد و لبامو خورد. منم زبونمو تا ته ميكردم تو دهنش كه طعم توت فرنگي ميداد. ديگه طاقت نداشتم كمربندمو باز كردم شورتمم دادم پايين تا كيرمو ديد خودش اومد ميك زد. عجب ساكي داشت ميزد. منم موهاشو چنگ ميزدم و فشارش ميدادم رو كيرم. حسابي حشري شده بودم ولي نميخواستم خشن بكنمش چون ميخواستم ارضا شه. اون داشت ميساكيد منم دستمو گذاشتم رو سينه هاش و شروع كردم چلوندن كه ديدم دارم محكم ميچلونم و اونم حسابي خركيف شده. ديدم كم مونده آبم بريزه تو دهنش هلش دادم افتاد رو تخت منم سريع كاندومو كشيدم و پاهاشو گرفتم تا جايي كه در توانم بود گرفتم بالا و گذاشتم تو كسش. همونجوري با لباس كردمش چون قرمز بود خيلي هم سكسي بود. آه و اوهش در اومد و داشت جيغ ميزد.حين اينكه تلمبه ميزدم چوچولشو ميماليد. ديدم يه لرزه كرد و چند تا آه بلند كشيد.حس كردم همين الان آبم مياد كه گفت فكر كنم ارضا شدم بذار بشينم رو كيرت خسته نشي. ديگه از اين لحظه اون فاعل بود منو پرت كرد رو تخت و شورتشو در آورد و نشست رو كيرم. خيلي حال ميداد انگار تمام وجودمو داشت ميبلعيد.

بي شرف

ميپريد بالا و پايين و سينه هاش تكون ميخورد. آه و ناله و جيغ هم زد كه من زود آبم بياد. ديگه نفهميدم چي شد كه آبم اومد و راحت شدم. بعد خودش كاندومو از سر كيرم كشيد انداخت دور. بغلش كرده بودم كه گفتم ميتوني تا چند وقت فقط با من باشي؟ گفت نه من دوست دارم با چندتا مرد باشم نه با يكي. يه نفر دلمو ميزنه! گفتم به خدا پولتو ميدم ولي فقط با من باش گفت نه من تنوعو بيشتر دوست دارم.
يهو در باز شد و ديدم احمده! ما دو تا رو لخت رو تخت ديد ولي نه من خجالت كشيدم نه اون. حسابي مست بوديم. اومدم خودمو بپوشونم گفت چقدر جيغ زدين بابا! من تمام مدت پشت در بودم. منم يه فكري به كله ام زد به دختره گفتم اگه واقعا تنوع طلبي همين الان جلو من به اين رفيقم بده! از حرفم جا خورد ولي كم نياورد. همون لحظه پاشد و رفت سمت احمد. احمد با اينكه خشكش زده بود و انتطار نداشت از فرصت استفاده كرد و گفت من پول ندارم بدما! دختره هم بي شرف گفت موردي نداره . يهو ديدم به سرعت كير احمدو در آورده داره ميخوره. احمدم ولو شد رو ديوار و آهش در اومد. ديدم اي بابا كيرم دوباره سيخ شد گفتم كوفتتون شه بياي اينجا منم شريك كنين. دختره پاشد گفت آره بياين دوتايي منو بكنين منتها تو مجاني. پولش بايد اين يكي بده.!

كسشو جر بده

تو دلم گفتم اشكال نداره يه شبه و بايد پول يه ماه كارمو بدم به اين جيگر منتها حاليش ميكنم. اين دفعه ميخواستم از كون بكنمش. احمد دختره رو خوابوند و شروع كرد سينه هاشو خوردن منم كسشو خوردم. اين دفعه هم يه جوري آه ميكشيد انگار 10 ساله سكس نكرده. با دست كونشو محكم چنگ ميزدم و كسشو گاز ميگرفتم. نامردي نكردمو كيرو در آوردم زود كردم تو كسش. در آوردم و خواستم تو كونش كنم كه احمد گفت مام هستيم. گفتم كسش مال تو پستون و كونش مال من. من دراز كشيدم و به دختره دستور دادم كونتو قمبل كن بشين روش. طفلي اجرا كرد. كونش خيلي گوشتي و باحال بود. با كمر باريكش آدمو ديوونه ميكرد. گفتم دراز بكش. دراز كشيد سينه هاشو گرفتم چلوندم تو دستم. پاشو داد هوا گفتم احمد نامردي نكن كسشو جر بده. اونم كه حسابي قاطي كرده بود يه ضرب سريع كرد تو كسش. كير من تو كون تنگش بود و پستوناي ناازشو ميماليدم احمدم تكون ميخورد و كسشو ميكرد. دختره به آه آه افتاده بود موهاشو چگ زدم تو گوشش گفتم خشن ميكنمت. پاره ات ميكم. اينو كه گفتم انگار احمد ارضا شد و تمام آبشو ريخت تو كس طرف. گفتم پاشو كه نوبت منه. احمد دراز كشيد دختره هم فرقوني نشست بالا سر احمد طوري كه سينه هاش آويزون شد جلوي دهن اون. اون سينه هاشو آروم ميك ميزد منم كون قمبل شده اشو چنگ ميزدم و تلمبه ميزدم. چند بار از كون در آوردم كردم تو كسش. ديدم داره آبم مياد در آوردم كردم تو كونش انقدر زدم تا آبم اومد كامل ريختم تو كونش.

کیرشو گذاشت دهنم کون مامانی کیر تو کون آب کیر تو کون کس تپل قهوه ای کس خیس و نمناک کیر لا کون سوراخ لیسی پستون ناز پستون کیر شق کن کس پف کرده منو بکن چیز تو کس مامانی مامان کس میده کس سفید مامانی کیر پسر ,کس مادر مامانی حشری,پسر کیری از هر طرف کیر کیر سواری کس خواهر ,کیر برادر

From:
Date: September 25, 2019
Actors: Vina Skyy