Download complete video now!

ماساژ سکسی سوراخ کوس

0 views
0%

لبامو گذاشتم رو لباش و تا جون داشتم بوسیدمش

تخمام برگشت تو شکمم.یه نفس عمیق کشیدم و گفتم:این چه کاریه؟نمیگی عزیز دلت تازه از راه رسیده،یهو زهره ترک میشه؟؟
مگه فایده ای هم داشت حرف زدن من!فقط داشت میخندید.
+:میخندی آره؟صبر کن تا نشونت بدم.
:سامان منو بگیری،گازت میگیرما؛دیگه خود دانی.
:یه گازی نشونت بدم.
دویدن بی فایده بود،مگه می رسیدم بهش؟!یه جوری که انگار پام پیچ خورده باشه،نشستم و شروع کردم به آی آی کردن…
:چی شدی تو!
+:آی شیرین،آی پام،آخه من از دست تو کجا برم؟
اونقدر آی آی کردم که اشکش دراومد،کار خودمو کرده بودم.قطره ی اول اشکش که ریخت؛شروع کردم به قلقلک دادنش…
می خندید و میگفت:سامان غلط کردم،نکن جون شیرین.
خوب که قلقلکش دادم،گفتم:تا تو باشی و دیگه منو نترسونی.
شوخی ها که تموم شد،یه دوش گرفتم و رفتم سر میز شام.بعد از شام،فیلم که تموم شد؛شیرین مشغول مرتب کردن خونه شد و بهش گفتم:من تو اتاقم،کارت تموم شد،بیا.
چند دقیقه ای منتظر بودم تا اومد ولی در عین نامردی،لباساشو که عوض کرد،برق رو خاموش کرد و رفت زیر پتو.
+:شیرین؟
:هوم؟

یکی یکی سینه هاش رو می مکیدم

+:میخوای بخوابی؟
:آره دیگه،پس چیکار کنم؟!
خودشو زده بود به اون راه،منم فرصت ندادم.بلند شدم،برق رو روشن کردم و رفتم طرف شیرینم.
پتو رو از سرش کنار زدم وشروع کردم به بوسیدن گردنش، چشماشو بسته بود و عمیق نفس میکشید.لبامو گذاشتم رو لباش و تا جون داشتم بوسیدمش.
بلوز و سوتینش رو درآوردم.سرم رو بردم وسط سینه هاش و شروع کردم به لیس زدن،یکی یکی سینه هاش رو می مکیدم و گاز میگرفتم.دستم روی کسش بود و آروم می مالیدمش.گرمای تنش کمتر از من نبود.ریتم نفساش به هم خورده بود و مدام آه میکشید.با تمام وجودم میخواستمش…
من‌رو کنار زد و کمک کرد لباسمو دربیارم، خودش شلوار و شرتم رو درآورد.با یه دستش کیرمو گرفت و با اون یکی تخمامو.کارش رو خوب بلد بود،میدونست چطور واسم بخوره.تخمام رو میمالید و کیرم رو تا ته میکرد تو دهنش،نگه میداشت و بعد تا سرش رو لیس میزد،یه بوسه ی ریز از سرش و دوباره…کیرم که به آب دهنش میخورد،انگار قشنگترین حس دنیا بود…دو طرف سرش رو گرفتم و محکم تو دهنش تلمبه زدم،اونقدری که دیگه خسته شدم.
انداختمش روی تخت، شلوار و شرتش رو درآوردم و شروع کردم به بوسیدن شکمش،یواش یواش اومدم پایین و رسیدم به کسش؛لبه هاش رو باز کردم و شروع کردم به خوردن؛زبونمو توی کسش میچرخوندم و بدن لطیف و نرمش رو لمس میکردم.سرم رو به کسش فشار میداد و تند تند نفس میکشید تا اینکه ارضا شد.
کسش که خوب خیس شد،بلندشدم و تو چشمای قشنگش نگاه کردم و بازم لباشو بوسیدم.لباشو میخوردم و با یه دستم سینه اش و با اون یکی دستم کسش رو میمالیدم.دستاش رو دور سرم گذاشته بود و تو بوسیدن همراهیم میکرد.آخ که چقدر میخواستمش…
دستامو دو طرفش ستون و کیرمو روی کسش تنظیم کردم و محکم فرستادم تو.شیرین پاهاشو دور کمرم قفل کرد و درحالیکه چشم تو چشم بودیم،روی لبام یه بوسه ی ریز زد و گفت:عاشقتم سامان من

کون سفید ژله ای جلو چشمام بود

صدای تخت دیگه بلند شده بود.به حالت داگی برگردوندمش.عجب منظره ای بود، موهاش روی کمرش پخش شده بود و کس خوشگل خیسش با اون کون سفید ژله ای جلو چشمام بود.یه گاز از لپ کونش گرفتم و کیرمو فرستادم تو کسش. کمرش رو گرفته بودم و تلمبه میزدم. شیرین بازم ارضا شده بود و من این صحنه ی زیبا رو میدیدم؛کیرم رو تا ته توی کسش میکردم و کامل درمی آوردم، محکم؛اونقدر محکم که کونش بی وقفه میلرزید.تمام وجودم داشت توی کیرم جمع میشد.مگه میشد بیشتر از این صبر کرد؟!تلمبه ی آخر رو که زدم،کیرمو کشیدم بیرون و آبم رو ریختم رو کمرش و شیرین دراز کشید.
نفسام که مرتب شد،از کنار تخت یه دستمال برداشتم و کمر شیرینم و کیرم رو پاک کردم و کنار عشقم دراز کشیدم.
تهی شده بودم و شیرین هم یه لبخند قشنگی رو لبش بود.دستم رو انداختم دور کمرش،تو چشماش نگاه کردم و بهش گفتم:قسم میخوری تا ابد کنارم بمونی؟
:با تمام وجود.

کیرشو گذاشت دهنم کون مامانی کیر تو کون آب کیر تو کون کس تپل قهوه ای کس خیس و نمناک کیر لا کون سوراخ لیسی پستون ناز پستون کیر شق کن کس پف کرده منو بکن چیز تو کس مامانی مامان کس میده کس سفید مامانی کیر پسر ,کس مادر مامانی حشری,پسر کیری از هر طرف کیر کیر سواری کس خواهر ,کیر برادر

From:
Date: January 19, 2020
Actors: Lisa Ann

One thought on “ماساژ سکسی سوراخ کوس

 1. 09915394288

  09385033622

  شبنم هستم 24 ساله مطلقه
  مکان دارم نیاز مالی هم ندارم
  فقط دنبال ینفرم بتونه بهم حال بده کیرکلفت باشه
  پوستم سفیده
  چشامم عسلی
  اندامم ورزشی

  لطفا تماس بگیرید یا اس بدید
  واتساپ و تلگرامم دارم

  09915394288

  09385033622

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *