Download complete video now!

مایو قرمز سکسی ,کیرشم بخور

0 views
0%

كمی دیگه كه تلمبه زدم چرخید و به بغل خوابید پشتش دراز كشیدم و بادست كمی كونش رو كشیدم سمت خودم و كیرمو گذاشتم رو سوراخ كونش دستشو به كیرم گرفت و كیرمو كرد تو كسش و با خنده گفت : خره سوراخ رو عوضی نگیر ، گفتم كه موقع كونم كه شد خبرت می كنم
مشغول تلمبه زدن شدم . سعی می كردم خیلی تحریك نشم كه آبم بیاد و كون رو از دست ندم . دستامو بردم جلوش و رو سینه هاش گذاشتم و مشغول مالیدنشون شدم و در حالی كه تلمبه می زدم لبامو به پشتش می كشیدم و می بوسیدم
كمی كه گذشت خودشم با عقب جلو دادنش به تلمبه زدنم كمك می كرد
آهی كشید و گفت : نمی تونی بزرگترش كنی ، خیلی كوچیكه
خندیدم و گفتم : همش تو كسته . تو خیلی آبت آمده چیزی نمی فهمی
بلند شدم و به طرف حموم رفتم . اخمی كرد و پرسید : كجا ؟
رفتم و از تو حمام شورتش رو برداشتم و آمدم سراغش و باهاش آب كسش رو تمیز كردم و بعد شورتشو فرو كردم تو كسش و با انگشت ترشحات داخل كسشم تمیز كردم و دوباره پشتش دراز كشیدم و كیرمو كردم تو كسش . خیلی بیشتر حال می داد . حالا خودم هم حس می كردم دارم كس می كنم
خندید و گفت : خیلی خوب شد ، تند تند بكن
به سرعت تلمبه زدنم اضافه كردم و دوباره سینه هاشو گرفتم تو مشتم
چند دقیقه بعد از آه و ناله های تندش فهمیدم داره آبش می یاد

خودش رو عقب كشید و بلند شد و منو به پشت خوابوند و نشست رو دهنم و با دستاش كسشو از هم باز كرد و كسشو به دهنم فشار داد . من وقت رو غنیمت شمردم و دو تا انگشتم رو آهسته كردم تو كونش و همون طور كه آه و ناله هاش بلند تر می شد من هم انگشتم رو بیشتر تو كونش فرو می كردم . چند حركت تند به خودش داد و كسشو تو دهنم چرخوند و بعد آروم شد و آهی كشید
ناله ای كرد و گفت : مكش بزن بزار همه آبم بیاد تو دهنت
كمی كسش رو مك زدم . بی حال شده بود . سرشو گذاشت رو شكمم و با بی حالی گفت : من دیگه بسمه
چرخی زدم و به پهلو چرخوندمش و كیرمو گذاشتم دم سوراخ كونش و فشار دادم تو . دستشو گذاشت رو رون پام و سعی كرد منو عقب بزنه و در همون حال گفت : یواش تر ، پاره شدم
با یك فشار محكم همه كیر مو كردم تو كونش . جیغی كشید و سعی كرد خودش رو بكش جلو تا كیرم در بیاد دستامو دور شكمش حلقه زدم و به خودم فشارش دادم
داد زد : آی ، مردم . كثافت داره می سوزه بكش بیرون اون كیر وامونده تو
لبخندی زدم و مشغول تلمبه زدن شدم و در همون حال گفتم : حالا دیگه همش تویه درد نداره ، اینقدر ور نزن بزار حالمو بكنم
مشغول چنگ زدن به دوشك شد و مرتب ناله می كرد . هنوز معلوم بود درد داره ولی من ول كن نبودم . مگه خرم این كون با حال رو راحتش بزارم
یكی دو دقیقه بعد اون هم آروم شد و انگشت شو كرد تو كسش و حال می كرد . كیر مو به تندی كشیدم بیرون و بعد با فشار دوباره كردم تو
دادی زد و گفت : بخدا پاره ام كردی بسه دیگه
كمی كه تو اون كون تنگ و با حال كه تلمبه زدم حس كردم داره آبم می یاد
كیرمو كشیدم بیرون و كاپوت رو در آوردم و برش گردوندم خودش رو جلو كشید و كیر مو كرد تو دهانش . كمی كه ساك زد آبم آمد به تندی كیرمو از دهنش در آورد و بقیه آبم رو صورتش ریخت . آبم رو قورت داد و كیرمو كه تو مشتش بود كمی مالید تا همه آبم آمد . با انگشتم آبم رو از صورتش كشیدم تو دهنش . اعتراضی نكرد و آنها رو هم داد پایین . كنارش دراز كشیدم . یك لحظه بخودم آمدم داشت خوابم می برد بلند شدم و لباسامو پوشیدم . دستشو گذاشت رو كسش و با خنده گفت : دیگه نمی خوای ؟
لبخندی زدم و گفتم : باشه واسه بعد كاپوت ندارم
لبخندی زد و گفت : می تونم بهت قرض بدم
پیرهنم رو تنم كردم و گفتم : باشه واسه یك وقت دیگه الان وقتشو ندارم
خندید و گفت : كیرت بلند نمی شه چرا بهانه می گیری
خندیدم و گفتم : این كیر چند تا مثل تو رو حریفه بدبخت
بلند شد و به طرف در اتاق رفت و با كلیدی كه روش بود در رو قفل كرد و كلید رو برداشت و با خنده گفت : نه بابا ، باید ثابت كنی
از خونه كه بیرون آمدم پاهام نا نداشت بدنم رو بكشه . بعد از ظهر كه آمد ضبط شو ببره با خنده گفت : حساب ما چقدر شد ؟
خندیدم و گفتم : بی خیالش نمی خواد چیزی بدی مهمون من باش

اخمی كرد و گفت : بعد از اون همه حال كه بهت دادم تازه بی حساب شدیم ؟
دستم رو كردم تو جیبم و با خنده گفتم : هر چی میشه بگو بدم
لبخندی زد و گفت : منظورم پول گرفتن نبود فقط بگم نگی منو گاییدی ، و درستم كردی ، خودم مهمونت می كنم نمی خواد پولاتو خرج كنی بچه خوشگل برای خرید كاپوت واسه دفعه دیگه لازمت می شه
بعد خندید و از مغازه رفت بیرون . لبخندی زدم و گفتم :عجب جنده ای بود خدا جون كاش بازم بیاد ، چه كونی داشت

From:
Date: October 12, 2021

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *