Download complete video now!

منشی ایرانی در حال سکس

0 views
0%

رفتم تو همون اتاقی که گفته بود در زدم رفتم تو دیدم جلوم وایساده.تند درو بستم قلبم بدجوری تند میزد.تو یه لحظه هلم داد رو تخت تو توی یه لحظه به خودم اومدم دیدم تنم لخته لخته حتی شورت و ساپورتم در آورده بود چشماش رو سینم بود خوابید روم سینه هام رو کرد دهنششش دیگه از حال رفتم بد جورررر وای خیلی حرفه ایی بود واقعا عالی میخورد من هیچی جز حشر نمیفهمیدم!صدای ناله هام دیگه خیلی بلند شده بود حتی حواسم به کیوان نبود که مثلا اگه یهو بیاد یا حتی یکی از مهمونا!انقدر حشر و خیس بودم که واسم مهم نبود.یهو گفت یواشتر یه محله صدات میره!گفتم دسته خودم نیست از خوردن توا.رفت سراغ کسم یه لیس از وسطش که زد یه لحظه یه جیغ زدم که شانس آوردم پایین صدای موسیقی بود!حالت بدی بودم گفت چیه چته؟ گفتم کیررر کیررر میخوامم گفت وایسا در خدمتتون هستتمم فقط یواش تا دوس پسر جونت نشنیده صدات رو گفتم وای عیب ندارهه اونم بیاد 2تایی بگاین منو(واقعا حالیم نبود چی میگم)گفتم اصن همه مهمونا بیان واییی یهو گفت اون چرا بیاد من که هستم کیر اضافه هم هست واسطون!دیگه توجه نکردم چی گفت.اومد بالا روم حس کردم تنش خیلی بزرگه کیر کلفتشو گذاشت دمه کسم یهو از جلو داد تو وایییییی عملا حس کردم جرم داد کیرش رفت تو شکممممم تا خواستم جیغ بکشم از جلو یه دستشو گذاشت رو دهنم محکم تکون میخوردم ولی زیر اون کاملا بی فایده بود اونم هی بیشتر فرو میکرد!با دست میکوبیدم رو تنش ولی واسه اون نوازش بود وایحتی پاهام تکون نمیخورد هیچ وقت فکر همجین سکسیو نمیکردم!دیگه کاملا خوابیده بود روم داشت تلمبه میزد دهن منو ول کرد منم شرو کردم به ناله چشام بسته بود اونم تلبه میزد از دردو حشر هیچی نمیفهمیدم فقط عقب جلوی یه چیز کلفت تو کس تنگو خیسم! رونای تپلم دوره تنش میلرزید گفت چیههه مثکه بدجوری داری حال میکنی!صدام در نمیومد گفتم وای جر خوردم آروم بزن توروخدا ولی صدام حشرو با ناز بود وحشی ترشد!گفت حالا همین کیر بسه یا ماله بقیه هم میخوای؟ گفتم وای دارم با همین میمیرمممم کشتیممم یکم پاشو تورو خدا ازروم گفت ساکت حرف نزن انقدر اختیاری از خودم نداشتم باز چشمام رو بستم فقط میگفتم آخ جرم دادی آروممممم آخ تورو خدا کشتیممم یواشش کسم داغون شد.یهو دستام رو از بغل گرفت تا بخوام چشامو باز کنم یه کیر کلفتتتت رفت تو دهنممم!وای حتی نمیدیدم کی بود!وای نفسم به زور میومد قابله توصیف نیست!یه کیر کلفت تو کسم بود یکیم رفت تو دهنممم سرم رو گرفته بود از بغل تخت بالای سرم وایساده بود سرم رو گرفته بود تو دهنم عقب جلوش میکرد!انقدر بزرگ بود باور کنین حتی نصفش هم جا نمیشد تو دهنم!خیلی واسم مهم بود کیه که کرده دهنم حس میکردم دیگه همه فهمیدن من این بالا دارم گایده میشم همه اینا از فکرم میگذشت هی دیگه بی حال شده بودم توی این مدت 3 بار ارگاسم شدم کسم بدجوری خیسو نمناک بود نمیدونستم چرا اینا ارضا نمیشدند! هیچ پسری نبود که منو گایده باشه و دیر ارضا شه!آخه منم وزنم 67 سینه هام بزرگه و رونای صاف و کلا تنم بی مو و کسم خیلی با نمک و خشکله یکمم تپله که لای رونام خیلی سکسی میشه تو خیابون یا مهمونی ها اگه ساپورت بپوشم رونام کاملا میزنه بیرون حالا لرزشش بماند!حالا یه همچین تن و بدن و کس با حالی رو داشتن 2 نفر وحشیانه میگایدن که حتی نمیشناختمشون!وای دیگه داشتن میکشتنم رسما 2تا آدم قوی!تو یه لحظه کیراشونو کشیدن بیرون تازه فرصت شد یه لحظه اون یکیو ببینم!همینجوری که از کیرش معلوم بود پوست تیرو سبزه داشت مثه کیر سیاهش البته کیرو خایه هاشم یکم بو میداد اسمش رضا بود بچه جنوب که البته اینها رو هم بعدا فهمیدم! یه نگا تو چشای خمارم کرد و گفت حیف تو دسته اون پسره باشی!مقداد هم(نفر اولی)اومد بلندم کرد به پشت خوابند رو خودش.به رضا گفتم تو از کجا پیدات شد؟گفت تو سالن که تابلو بود حشریی بدرقم!مقداد هم گفت بیام بالا پشته کمد اتاق تا باهم زحمت دوس پسرت رو ما بکشیم!دستای سیاهشو میکشید رو تنه لختم خودم که میدیدم حشر میشدم وای به حاله اون! گفتم فکرش رو میکردی یه همچین تیکه ایی رو بگای؟گفت آره من دوس دوختر و نامزد اکثر دوستام رو گاییدم. گفتم پس مشتری زیاد داری؟گفت آره پر از دختر و زن حشر که بهشون کیر نمیرسه.من جبران میکنم.مقداد توی اون فاصله از پشت نوک سینه هام رو میمالید.مقداد دوباره جاشو درست کرد!میدونستم میخوان چیکار کنن ولی نای مقاومت نداشتم دیگه.مقداد از زیر کیرشو که از قبل با کرم لیز کرده بود گذاشت روی سوراخ کونم شروع کرد فشار دادن!رضا هم از جلو اومد پاهام رو گرفت نگه داشت مقداد هی بیشتر فشار میداد و من از درد دستو پا میزدم و آرزو میکردم دهنم رو ول کنه دیگه از درد چشام سیاهی میرفت که حس کردم نصفش تو کونمه.گفت جوننن تو همه جات تنگه مثل اینکه یهو رضا هو اومد از جلو کیرش رو که بزرگتر از مقداد بود حتی کرد تو کسم فشار داد داخل!واییی هردو چسبیدن بهم اروم اروم شروع کردن به تلمبه زدن!وای لای تنشون داشتم میمردم از حشرو درد داشتم پرس میشدم وسط 2 تا پسر هیکلی 2 کیراشون تو کوس و کونم بود منم بی دفاع بودم!دهنم رو مقداد گرفته بود صورتم هم جلو صورته رضا عوضی بود محکم گاییده میشدم که توی این حین یهو شنیدم صدای در زدن میاد!این 2 تا همزمان تلمبه زدن رو متوقف کردن.تخت به حالت عمودی بود نسبت به در یعنی کسی درو باز میکرد صورت نمیدید اما مارو از پشت میدید دیگه!وای یهو آروم در باز شد مقداد از زیر گفت کیه؟برید بیرون بابا!اینو بلند گفت!یهو من صدای کیوان رو شنیدم که گفت ببخشید فکر کردم نامزدم اینجاست و در رو بست!!داشتم میمردممم از ترس صورت و تنم رو ندید چون وسط تن اون 2 تا بودم!ولی سوراخام و پاهام کاملا معلوم بود!تا درو بست این 2 تام شروع کردن گاییدن من دوباره با خودم گفتم کاش نمیرفت بیرون واییی بعد از 1 ساعت گایدنن و جر دادنم ابشون اومد مقداد که ریخت توی کونم رضا ول کن نبود انقدر گایید که گوشام صدای نمیشنید بعد آبش رو ریخت رو سینه هام!به زور لباسام رو تنم کردن یواشکی فرستادنم دستشویی بعد پایین!کیوان یهو اومد گفت کجایی چرا این شکلی شدی؟؟؟1ساعته دنبالتم گفتم مشروب حالم رو بد کرد توی دست شویی بالا اوردم!زیر بغلم رو گرفت و رسوندم خونه!فرداش گفت برم بیرون انقدر سوراخام درد میکرد گفت باشه بعدا!خلاصه چند روز بعد گفت آره من اومدم بالا توی اتاق ها دنبالت یهو در یه اتاق رو باز کردم دیدم 2 تا آدم گنده دارن یکیو ناجور میکنن!گفت یه لحظه موندم کیراشون توی سوراخا معلوم بود داشتن جر میدادن بد بخت رو!یهو گفت راستی پاهاش خیلی شکل تو بود آیدا!گفتم وا شکل من؟؟؟گفت آره یک لحظه دیدم ولی پاهای دختره مثله تو بود!بعد گفت بیچاره!گفتم بیچاره چرا؟از خداشم باشه 2 تا مرد اینجوری گاییدنش! گفت مثکه بدت نمیادا!گفتم خیلی ها دوست دارن اینجوری پاره شن!بعد خواستم یکم شیطونی کنم گفتم اصلا خوش به حالش کاش من جاش بودم واییی گفت وا دیوونه شدی مثل اینکه دیگه!!میمیری خره!گفتم ارزشش رو داره(با خنده شیطنت)گفتم خیلیم خوبه اصن توام بیای منو ببینی لای تا مرد دارن جرم میدن!گفت مثکه خیلی خوشت اومده گفتم آره کاش منم میومد باهات میدیدم اونجارو!سرتون رو درد نیارم 4 روز بعد رضا یهو زنگ زد که شمارت رو پیدا کردم!بعد چند بار رفتیم بیرون گفتم دیگه نمیتونم به 2 نفر بدم گفت مقداد دیگه نیست برگشت شهرشون منو میخوای باهم باشیم؟یه کیر سیاه وحشی؟ گفت تو خوانواده ما داداشم همه با خودی ازدواج کردن عروس سفیدو تپل مثل تو نداریم!گفتم وای پس اگه من بیام میخواین خانوادگی جرم بدین!

From:
Date: December 7, 2021

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *