Download complete video now!

میا خلیفه ورویارویی با یک کیر بزرگ

0 views
0%

اسمم سمیر هستش 19 سال سن دارم در خرمشهر زندگی میکنم خاطره من از اونجا شروع شدک ی سالی میشد با دختری ک واقعا عاشقش بودم بهم زده بودم حالم خراب بود از خیانت ها و ضربه هایی ک ازش خوردم . بگذریم بریم سر اصل مطلب دختره ک اسمش مریم بود 19 سال سن داشت ک همون عشق سابق بود بعد ی سال بهم پی داد و خواست همو ببینیم ب گفته خودش دلش تنگ شده بود منم پیشنهاد دادم ک برای دیدار ب خونمون بیاد اونام با کلی نا قبول کرد ک فردا ساعت 7 صبح بجایی باشگاه بیاد خونمون و 10 برگرده (اخه خرمشهر اکثرا دختراش مذهبی و اهل اینکارا نیسن) منم چون ازش اعصبی بودم و بخاطر این ک عاشقش بودم بهش دس نزده بودم خواسم تلافی کنم و برانامه رو ریختم تا خود صبح ب شدت استرس بیدار بودم صبح ساعت 7 بهم زنگ زد رفتم دنبالش و اوردمش خونه از قضا پدرم هنوز نرفته بودم سر کار و کم کم داشت اماده میشد ک بره و برادر و خواهر کوچیکمم خواب بودن منم قایمکی اوردمش تو اتاق از در پشتی خونه بهش گفتم اروم باشه تا پدرم بره سرکار تا تنها بشیم ( مادرم فوت کرده برا همین منو پدرم و برادر و خواهرم فقط تو خونه هسیم) پدرم از خونه زد بیرون منم گفتم حالا وقتشه کم کم داشتم سر صحبت رو باهاش باز میکردم ک گفت کامپیوترت رو روشن کن منم روشن کردم و سریع براش فیلم سوپر گذاشتم دیدم مخالفتی از خودش نشون نداد و داشت نگاه میکرد نصف فیلمه گذشت ( فیلم حدود 1 ساعت بود) بهش پیشنهاد بازی دادم ک یواش یواش برم رو کارش دیه بطری اوردم چرخوندم افتاد رو من ک بهش بگم چکار کنه گفتم لباسش رو در بیاره با کلی مخالفت راضی شد با خجالت لباسش رو در اورد دفعه بعد اونم همینو ب من گفت همینطور بازی میکردم ک ی بار گفتم ساک بزنه ازش لب گرفتم وسط بازی یهو پریدم روش و لباشو خوردم امدم برا سینه هاش ک دیدم شروع کرد گریه کردن منم چون دوسش داشتم از روش بلند شدم فضا سنگین شد فیلم همچنان در حال پخش بود ک یهو خودش امد سمتم و گفت دوس داری برات چکار کنم منم خواسم کلاس بزارم و گفتم ن دوس نداری ولش کن و اون اصرار میکرد ک بهش گفتم دوباره ساک بزنه شروع کرد ب ساک زدن سر کریمو میک میزد و با زبون زیر کیرمو لیس میزد

منم از این ک دارم اونا تو این حال میدیدم بیشتر حشری میشدم ک ایندفعه بهش مجال خوابوندمش و شروع کردم ب خوردن نوک سینه هاش اه و اوهش بلند شد ( سایز سینه هاش 75 بود و سفید و با نوک قهوی روشن بود) همینطور ک سینه هاشو میخوردم دسم رو کسش بود کسشو بازی میدادم بعد ک حسابی سینه هاشو خوردم برعکس خوابوندمش گفتم قمبل کن خودش فهمید و گفت ن و من تا حالا ندادم و این حرفا و منم چون قدرت شهوتم بالا بود ب اصرارش توجه ای نکردم و موهاشو کشیدم گفتم نشنیدی چی گفتم با اشک قمبل وایی کونش همینجوری مانتو رو پاره میکرد تو اون حالت انگار تپه بود منم مهلتش ندادم نخواسم چون زیاد دردش بگیره و از زیرش فرار کنه وازلین رفتم اوردم زدم ب سوراخش بعد با انگشتام سوراخش رو باز کردم وقتی یکم گشاد شد

ب سر کیرمم یکم وازلین زدم و نوک کیرمو گذاشتم رو سورخش اروم فشارش دادم داخل نوک کیرم لیز خورد تو کونش(کیرم 20 سانته و نسبتا کلفته) ی اهی کشید همینطور ک اروم میفرستادم داخل صدایی اه و اوهش شد میگرفت و دردش بیشتر میشد تا اخر ک رفت داخل یکم صبر کردم تا جا باز کنه بعد شروع کردم تلمبه زدن جوری از رو کینه تلمبه میزدم پرت میشد جلو و اهی میکشید و هر از گاهی کسشو از کیر میمالوندم بعد 10 دیقه ارضاء شد منم چند ثانیه یعد کیرم رو از کونش در اوردم و همه ابمو ریختم رو کمرش افتادم دراز کشیدم دیدم داره گریه میکنه رفتم کنارش باش حرف زدم از خودم اعصبی بودم و کار از کار گذشته بود بردمش حموم خودشو تمیز کرد امد بیرون ساعت حدود 10 بود دیه لباساش رو پوشید رفت و دیه هیچ خبری ازش نشد و این بهترین سکس عمرم بود هر چند حال خرابی ام ازش بهم وارد شد ولی خوب بود و امیدارم دوباره تجربه کنم

From:
Date: November 17, 2021
Actors: Mia Khalifa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *