Download complete video now!

وقتی کیر تو کوست هست برام ساک بزن

0 views
0%

بردن تو این بازی و لخت كردن اون زن ها راحت نبود و حسابی منو مشغول كرد . مشغول بازی بودم كه یك مشتری وارد مغازه شد.
نگاهش كردم یك ضبط سی دی دار دستش بود . آمد جلو و گفت :‌ ببخشید می خواستم یك نگاه به این ضبط بكنید . سی دیش كار نمی كنه.
از پشت كامپیوتر بلند شدم و رفتم پشت میزم و ضبط رو از دستش گرفتم و رو میز گذاشتم و مشغول تست اون شدم
چشم سی دی خراب بود و معلوم بود حسابی دست كاریش كرده بودن نگاهی به زنه كه جلوم ایستاده بود كردم و گفتم : چشمش خرابه ، باید عوض بشه ، ببینم خودتون دست كاریش كردید ؟
زنه لبخندی زد و گفت : فقط كمی تمیزش كردم
سری تكان دادم و گفتم : بهر حال باید عوض بشه
زن نگاهی به من انداخت و گفت : خرجش چقدر می شه ؟
لبخندی زدم و گفتم : قابل نداره ، اگه یك كار خوب بخواهید حدود ده هزار تومان خرج بر می داره
لبخندی زد و گفت : شما چقدر زیاد می گیرید ، كمتر حساب كنید
گفتم : خوب می تونید جای دیگه سؤال كنید تا قیمت دست تون بیاد
با همون لبخند گفت : حالا نمی شه یك خورده با من راه بیای
لحن گفتنش یك جوری بود من نگاه خریداری بهش كردم . بد چیزی نبود
سر شوخی رو باز كردم و گفتم : چرا می شه ، تا كجا باهاتون راه بیام
اخمی كرد و كمی چادرش رو از هم باز كرد كه مثلا دوباره روش بگیره
پیراهن سبز گل دار و یقه بازی تنش بود و كمی از سینه هاش دیده می شد
دوباره چادرش رو مرتب كرد و منو از دیدن اون منظره محروم كرد
لبخندی زد و گفت : منظورم اینه كه بهم تخفیف بدید آقا

لبخندی زدم و گفتم : نه ، نمی شه . شما كه به ضرر من راضی نیستید
اخمی كرد و گفت : یعنی هیچ راهی نداره
نمی دونم كس بود یا نه ولی جرات نداشتم خیلی تند برم . كمی این دست و اون دست كردم و دلم رو زدم به دریا و گفتم : آخه اگه یك تخفیف كلی بدم ، چی گیرم می یاد ؟ فقط ضرر ؟
لبخندی زد و گفت : در عوض ثواب می كنید
لبخندی زدم و گفتم : فقط ثواب ، نه صرف نمی كنه
اخمی كرد و گفت : پس انتظار داشتی بجاش چی گیرت بیاد ؟
كمی سرخ شدم . كمی این پا و اون پا كردم و گفتم :‌ خوب نمی دونم خودتون باید بهتر بدونید
اخمی كرد و گفت : خجالت بكشید آقا من شوهر دارم ، كثافت دله الان می رم به شوهرم می گم بیاد سر وقتت
عجب گیری كرده بودم . آهسته گفتم : شوخی كردم بابا سر صدا راه ننداز باشه شب بیایید ضبط رو ببرید یك تخفیف كلی هم بهتون می دم
زنیكه آپارتی اخمی كرد و گفت : بردار الان درستش كن و گرنه داد می زنم و همه رو می كشم این جا آبروتو می برم ، مرتیكه آشغال
دست پاچه شدم حسابی بهم ریختم این دیگه از كدوم جهنمی پیداش شد چه غلطی كردم . ولی خوب از تهدیدش حسابی ترسیدم . كیرم كه داشت تا چند لحظه پیش قد می كشید و رشد می كرد یهو مثل گیاهی كه یك مدت آب نخورده بود شل ول و آویزون شده بود
با ناراحتی ضبط رو كشیدم جلو و مشغول باز كردنش شدم
اخمی كرد و گفت : خسته شدم ، می تونم بیام پشت كامپیوترت بشینم پاهام درد گرفت
تو دلم حسابی حرص می خوردم دلم می خواست داد بزنم بیا بشین رو كیرم كس كش عوضی . تعارفش كردم و گفتم :‌ هر طور راحتی بگیر بشین
آمد و پشت كامپیوترم روی صندلی نشست و نگاهی به عكس نیمه لخت زنی كه تو تصویر بازی من بود كرد و با خنده گفت :‌ بس كه این ها رو نگاه می كنی ، هرزه شدی
اخمی كردم و جوابشو ندادم و به كارم ادامه دادم
لبخندی زد و گفت : ترسیدی بدبخت ؟
اخمی كردم و گفتم : نه چرا باید بترسم ؟
نگاهش كردم داشت لبخند می زد و منو نگاه می كرد
پرسید : پس چرا دست و پات می لرزه ، مریضی ؟
اخمی كردم و گفتم : مگه تو دكتر هم هستی ؟
دوباره لبخند زد و گفت : زنت خونه است ؟
اخمی كردم و جواب دادم : به تو چه ، به زنم چكار داری ؟
اخمی كرد و گفت : درست حرف بزن
گفتم : آره ، خونه است
خندید و گفت : جا خالی هم كه نداری ، پس چطوری می خواستی منو تور بزنی حمال ؟
به تندی نگاهی بهش كردم و گفت : مودب باش ، حرف دهن تو بفهم
از رو صندلی بلند شد و گفت : خودت خواستی ، من می رم و با شوهرم بر می گردم
با عجله گفتم : خیلی خوب بابا ، معذرت می خوام
لبخندی زد و گفت : پاشو بریم خونه من ، بدبخت ترسو
اخمی كردم و گفتم : ممنون ، به اندازه كافی حالم رو گرفتی
لبخندی زد و گفت : پاشو بیا حالتو جا می یارم
نگاهش كردم . چشمكی زد و گفت : بجم دیگه
پرسیدم : سر كاریه یا می خوای منو تحویل شوهرت بدی ؟

خندید . وقتی می خندید خوشگل تر می شد
جواب داد : نترس پاشو بیا من جلو تر می رم . بیا كوچه نسترن پلاك 17 در رو باز كن و بیا تو . خیلی طبیعی باشی . بلدی كه كجاست دو كوچه پایین تره !
گفتم : پس ضبط رو چكار كنم
خندید و گفت : دیر نمی شه اول بیا مزدت رو بگیر هالو جان
بعد از مغازه رفت بیرون . نمی دونستم چكار كنم از طرز حرف زدنش و رفتارش معلوم بود كه كسه ولی جرات نداشتم برم خونه اش.
یك خورده فكر كردم و دلم رو به دریا زدم یك كاپوت برداشتم و گذاشتم تو جیبم و در مغازه قفل كردم و به راه افتادم
خدا خدا می كردم كوچه شلوغ نباشه وارد كوچه نسترن شدم . چند تا از توله بچه ها از سر كول هم بالا می رفتن . كمی كه جلو رفتم جلو در قرمز رنگی كه بالاش پلاك 17 به چشم می خورد ایستادم . در باز بود فقط چفت شده بود نگاهی به دور و برم كردم و رفتم تو خونه و در رو بستم
نفس راحتی كشیدم و نگاهی به حیاط كردم یك حیاط كوچولو بود و كمی جلو تر در ساختمان نیمه باز به چشم می خورد . رفتم تو خونه و وارد حال شدم . زنه رو یك مبل رنگ و رو رفته لم داده بود با دیدن من سیگار شو تو جاسیگاری گذاشت و بلند شد و گفت : بیا بگیر بشین آقای مهندس تا برات چایی بیارم
بعد به طرف آشپزخونه رفت
جلو رفتم و نشستم رو مبل . آشپزخونه اوپن بود و من اونو موقع چایی ریختن می دید م ، دو تا چایی ریخت و گذاشت تو سینی و آمد طرفم سینی رو روی میز جلوم گذاشت و با خنده گفت : اگه شلوار تو خیس كردی پاشو درش بیار
لبخندی زدم و گفتم : تا حالا كسی اینقدر منو نترسونده بود
كنارم نشست و دامنشو كمی بالا زد و با خنده گفت : خیلی وقت بود هوس كرده بودم بكشمت اینجا ، بچه خوشگل
لبخندی زدم و گفتم : این رو نمی تونستی مثل آدم بگی ؟
دوباره خندید و جواب داد : این جوری حالش بیشتره

From:
Date: March 8, 2024
Actors: Nicolette Shea