Download complete video now!

پسرم ,مامانی کیر میخواد ,درکش کن

0 views
0%

مگه کیر نمیخاستی اینم کیر

قبول کردم. پرهام از من جوونتر هست تازه دیپلم گرفته نیما هم 26 سالش هست. تو کوپه قطار یکی دیگه بود که خیلی بدشکل بود. من خیلی حشری شدم همیشه دوست داشتم تو قطار بدم. اگر اون یکی نبود شاید میدادم. ولی اون شب نشد. وقتی همه خابیدن یواشکی یه خیار کوچیک تو کونم کردم و جق زدم. صبح رسیدیم مشهد رفتیم هتل یه اتاق گرفتیم سه تا تخت جدا داشت. بچه ها گفتن اول میرن زیارت. من موندم هتل. وقتی برگشتن استراحت کردن بعد صحبت کردیم. من هنوز حشری بودم بحث سکسی کردم. بعداز کلی بحث به شوخی گفتم برای من فرقی نداره طرف پسر باشه یا دختر. من میکنم. نیما میگفت زشته. حتی شوخی هم درست نیست. پرهام گفت هرکی بگه کیرتو بخورم من میدم بخوره. بهش گفتم یعنی فرقی نداره کی باشه؟گفت نه. گفتم من باشم درمیاری بخورم؟گفت اره چرا که نه. گفتم خایه نداری کس میگی. گفت برادرم اینجا هست نمیشه. گفتم خایه نداری بهونه میاری. هی اصرار کردم تا اخر گفت بیا. شلوار و شورتشو کشیدپایین. کیر سیاه کوچیکش بیرون افتاد. نیما گفت خجالت بکش پرهام این چه کاری هست. پرهام ولی گوش نکرد. گفت حداقل بهش دست بزن یا جق بزن برام. من ادا دراوردم که مثلا راضی نیستم با بیمیلی دستم بردم سمت کیرش یکم جق زدم براش. پرهام ذوق کرده بود. بهش گفتم میخام کیرتو بو کنم. خم شدم سمت کیرش. یکم بو کردم بعد کنارشو بوسیدم. پرهام یه اهی کشید و جوون گفت. بهش گفتم انقدر خوشت اومد؟گفت اره بازم بوسش کن. گفتم دیگه بوس نمیکنم. گفت توروخدا بوسش کن. گفتم نه ولی میخورمش. چشمای پرهام چهارتا شد. دهنمو باز کردم و ساک زدم. بعد تمام تخماشو خوردم. نیما اولش تعحب کرد گفت زشته. از اینجا هجالت بکشید اینجا مقدس هست. رو کردم به نیما گفتم توهم میخای برات بخورم؟نیما گفت نه خجالت بکش بسته بعد رفت پشت کرد به ما. یکم برا پرهام خوردم گفتم بره یه بسته کاندوم بخره. گفت مهم نیست من تمیزم بزار بکنم. اصرار زیاد کرد ولی گفتم بدون کاندوم نمیشه. بهش گفتم تا بخره منم کونمو میشورم. پرهام بدو لباس پوشید رفت. به نیما گفتم تا میام بیرون فکراشو بکنه. چند دقیقه زمان برد تا حسابی تمیز شدم. بعدش باتیغ زیربغل و سوراخمو کامل تمیز کردم. رفتم بیرون. هنوز پرهام نیومده بود. نیماناراحت رو تخت نشسته بود سرش تو گوشی بود. رفتم زیر تخت کنارش نشستم

کیرشو مالوندم اونم سیخ کرد

گفتم دربیار بخورم. گفت نه. دستمو بردم سمت کیرش. از رو شلوار مالوندم. گفت چیکار میکنی. گفتم فکر کن زنتم امروز. با یه بار چیزی نمیشه. همزمان کیرشو مالوندم اونم یکم سیخ کرد. گفت نه. ولی نگفت دستتو بردار. منم ادامه دادم. حالا کامل سیخ شده بود. از رو شلوار کیرشو بوس کردم. بعد زیپشو باز کردم کیرشو دراوردم. هیچکاری نکرد. کیرش نزدیک 15 سانت بود. سفید. سرش خیلی کلفت بود بعد نازک میشد اخرش دوباره خیلی کلفت میشد. بوسیدمش. گفت همین یه بار. گفتم همین یه بار. بعد براش ساک زدم. داشتم ساک میزدم که پرهام رسید. صحنه رو دید گفت نامردا بدون من؟اونم دراورد گفت بخورش. کیر نیما رو از دهنم دراوردم کیر پرهام گزاشتم دهنم. بعد جابجا کردم. پرهام گفت بسه لخت شو. لخت شدم رفتم رو تخت. پرهام شلوارشو دراورد کاندوم باز کردم زدم رو کیرش. گفت اول من باید بکنمت. داگی شدم. یکم انگشتم کرد تف کرد سوراخم. کیرشو گزاشت. یکم اولش با سختی رفت. بعدکه وارد شد تا ته رسید یه ضربه به کونم زد. داد زد ابش اومد. کشید بیرون رفت کنار نشست. اصلا بهم حال نداد. به نیما گفتم خب نوبت تو هست زود ابت نیاد. گفت باشه. نیما خودش کاندوم زد همون مدل داگی بودم. کرد تو. اول سرش به سختی وارد شد. بعد راحت شد. اروم اروم کرد تو. هرچی بیشتر فشار میداد درد بیشتری داشت تا اخر رسید به ته کیرش. یکم عقب جلو کرد بازی کرد بعد تلبمه زد. کشید بیرون. گفت خسته شدم. به پشت دراز کشید. گفت بشین روش سمت من باش. رفتم اروم نشستم رو کیرش

کیرش کامل نمیرفت تو

تلبمه بزن. یکم تلبمه زدم اونم سینه هامو گرفت مالوند. بعد از یه دقیقه گفت بسه. بلند شدم ایستاده اومد سمتم منو سمت دیوار برد. دستم رو به دیوار بود. گلومو گرفته بود همونطوری کرد تو کونم تلبمه زد. کیرش کامل نمیرفت تو. ولی خیلی بهش حال داد. گلوم داشت خفه میکرد. دستمو بردم سمتش گفت خفه مگه کیر نمیخاستی اینم کیر. بعد دراورد کیرشو منو انداخت کنار تخت. پاهام رو زمین بود بدنم رو تخت. پاهامو باز کرد دوباره کرد تو. الان حشری تر شده بود. کیرشو تا ته میکرد تو کامل درمیاورد دوباره میکرد تو. همزمان به کونم سیلی میزد. چندبار این کار کرد. کشید بیرون. منو برگردوند. کاندوم دراورد جق زد سریع ابش اومد ریخت رو صورت و گردنم. نوک سینمو فشار داد یکم. گفت کونی خودم هستی. بعد رفت حموم. دست زدم به ابکیرش یکم ابشو رو سینم پخش کردم رو نوکش زدم بعد جق زدم ابم اومد ریختم رو زمین. پرهام تمام این مدت داشت نگاه میکرد. رفت برام دستمال اورد بدنمو تمیز کردم. دراز کشیده بودم. اومد کنارم به سمت رو تخت کوچیک دراز کشید یکم سینمو مالوند و خابش برد. . دو روز بعدی سفر به کرده شدن کونم توسط این دو نفر گذشت

کیرشو گذاشت دهنم کون مامانی کیر تو کون آب کیر تو کون کس تپل قهوه ای کس خیس و نمناک کیر لا کون سوراخ لیسی پستون ناز پستون کیر شق کن کس پف کرده منو بکن چیز تو کس مامانی مامان کس میده کس سفید مامانی کیر پسر ,کس مادر مامانی حشری,پسر کیری از هر طرف کیر کیر سواری کس خواهر ,کیر برادر

From:
Date: January 14, 2020
Actors: Alyssa Lynn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *