Download complete video now!

کاندوم پاره کوسم خیس شد

0 views
0%

چوچولشو با شصتم میمگلیدم و لبایه کصشو

بهت حرفی زده ، از بقله مادرش دختر قاپ میزنم هرکی بهت چیزی گفته باشه که دیدم اشاره کرد که دندونش درد میکنه ، به بهرام گفتم بپره از داروخونه که دو تا کوچه پایینتر از دفتر بود کپسوله مفنامیک بگیره ، در واقع نخود سیاه بود خودم دست کردم تو جیبه کاپشنم و یکم شیره تریاک داشتم اندازه یه سره ناخن ازش کندم و گفتم به گلی که کدومش درد گرفته ؟ آااااا کرد و نشون داد من سرمو‌بردم نزدیک که مصلن میخوام دقت کنم و شیره رو گذاشتم رو دندونش و گفتم الان مزه تلخی تو دهنت پخش میشه ، تحمل کن خوبت میکنه ، حرفی نزد و دهنش رو بسته نگه داشت ، ( شیره تریاک یه مدت همیشه پیشم بود چون واسه سکس ازش استفاده میکردم و با گارانتی یه ساعت کمر میزدم ، جوری که طرف از زیرم در میرفت ، طفلک) بهرامم نا مردی نکردو ۲۰ دقیقه دیگه اومد ، بچم خودش در جریان بود پی نخود سیاهه خلاصه اشکاشو پاک کردمو و رفتم چنتا سنسور از انباره دفتر برداستم و یه چایی شیرین دادم واسش ریختم و خورد بهرام که اومد مفنامیکم خورد و ما که داشتیم میرفتیم گفت دندونمو دیگه حس نمیکنم ، شب گیر داد پای تلفن که چی گذاشتی رو‌دندونم که اصن درد نداره دیگه منم شروع کردم به توضیح دادن ، واسه اینکه فک نکنه پیشه خودش من واقعن معتادی چیزی هستم گفتم

با انگاشتم و ناله هاش شروع شد

سکس داشتی علی ، گفتم زیاد گفت معلومه ماشالات باشه گفت که الان هیشکی تو زندگیش نیس و میخواد با یکی باشه منم گفتم داری منو انگولک میکنی گلی ؟ گفت نمیدونم ،منم گفتمش اگه از من خوشت میاد بگو ، چون الان با هیچ دختری نیستم ، گاهی وقتا گذرم به دوستای جاکشم میوفته که دیگه نمیتونم خودمو کنترل کنم که کص جور کنن یه مدت بکنم ، الان با هیشکی نیستم ، هیچوقتم به دروغ نمیگم به کسی دوست دارم ، فقط میخوام باهات باشم اگه هر جایی حس کردم علاقه شدید دارم بهت میگم ، پس فکره لاو نباش از الان (واقعن هم با هیچ دختری نبودم ) که گفت پس حله و تا صبح مسیج های عاشقونه فرستاده بود که اکثرشو صب خوندم چون خوابم برده بود ، چن بار قرار گذاشتیم و رفتیم سینما و کافی ، دستشو میگرفتم و راحت بودیم با هم ، هر دو حشری و هر دو خود دار بودیم ، خدایی خیلی باکلاس رفتار میکردیم ، تقریبن ۳ ماه شده بود که من تو شرکت بودمو همه چی خوب بود به لحاظه کاری و مگلی یه بار که رفتیم بیرون گلی دوستشم آورده بود منم مجبوری یکی از رفیقامو بردم که تک نباشم با دو تا دختر ، اونا رفتن چن تا میز اونورتر و آخرشم ریختن رو هم که گلنار و من متقابل از هم خواستیم که رابطه سکس و با هم تجربه کنیم هنو واسه موعدش و مکانش تصمیم نگرفته بودیم که من اتفاقی یه بار زنگیدم بهش گفتم میام ببینمت توی دفتر ، گفت عجله کن که حشمتی ساعت ۱ برمیگرده دفتر ، نگهه ساعت کردم دیدم ۱۲ ، با یه چایی یه نخود از معجونمو انداختم بالا یه دربست ۱۰ دیقه دیگش دفتر بودم به محضه اینکه در و وا کرد رفتم تو درو قفل کرد باز و دستاشو حلقه کرد دوره گردنم و با یه نگاهه خیرهٔ نسبتاً طولانی تو چشای هم لب به لب شدیم ، چشایه قهوه ایش سگ داشت بی شرف انقدر آروم و‌اسلوموشن و احساسی لب از هم میگرفتیم که تو هیچ فیلمی ندیدم عینشو ، بعده اون زمون هم دیگه اتفاق نیوفتاد واسم ، ساعتو نگاه کرد یه لحظه و لبشو جدا کرد از لبم ، منم هماهنگ نگاه کردم به مسیره نگاهش که ساعت بود و دیدم وای دله غافل نیم ساعت بوده لب میگرفتیم از هم ، یهو صدای افتادنه کلید به دره دفتر اومد و من جستم تو انباره دفتر قائم شدم، حشمتی با عجله اومدو چنتا پرینته فکس و لیسته قیمت برداشت و چنتا سوال کرد از گلی و رفت ، ولی فرمه سوالاش اذیتم کرد منظورم لحنه پرسشش از گلی بود ، خیلی صمیمی بود ، یه چیز تو مایه های رابطه منو‌ گلی ، بروم نیووردم ناراحتیمو ، لزومم نداشت که عیان کنم ،پیشه خودش زنگ زدم به حشمتی و گفتم پول لازمم اورژانسیه کی بیام؟ حشمتی گفت ساعت ۴ دفتر باش ولی پول کم دارم ، نگاهه گلی. و من بهم دوخته شد باز هنو قطع نکرده بودم تو انباری یه روکش شمی بود که کاوره قفسه دوربینا بود اونو پهنه کردم رو‌ موکت کثیفه انبار و پلیورمو در آوردم انداختم رو روکشه ، گلی منو نیگا میکرد مات بود و منم باذاعتماد به نفسه خاصی با نگاهم که جذبه چشایه قهوه ای سیر رنگش بود دعوتش میکردم نا مردی نکرد و نگامو خوند و نزدیک اومد و رو سری و زیپه مانتویه سفیده تنگشو در آورد باسنه پرش توی شلواره کتونه کشی جلوه جدیدی داشت و از زیره یخه اسکی زرد رنگش پستونای درشتش ، نعشگیه اون بمبه اتمی که ترکیده بود معدم هم بی اثر نبود توی زیبایی شناسیه چند برابر شدم و دقته تشخیصم آروم هردو نشستیم رو روکشه و باز لب و‌بوسه ، ولی دیگه آروم و ریلکس نبود با یه حرصه عجیبی ریتمه بوسه

لبای برجسته کصشو مگلیدم با انگاشتم

دیگمو بردم زیره یخه اسکیش و خواستم بنده سوتینش رو وا کنم ، که بقیشو خودش همراهی کرد و در آورد هم یخه اسکیشو و هم سوتینشو ، من مشغوله وا کردنه کمر بند و دکمه های شلوارم شدم که دیدم گلی لخت شده و شلوارشم در آورده و منو‌نیگا میکنه ، سرحالتر بنظر میرسید ، گفت عجله کن هنو هیچکاری نکرده باز وقتو از دست میدیما ، رفتم نزدیکش و نشستم خودشو ول کرد تو بقلم ، تنه سفیدو بلوری داشت موهای بلوند و بلندش ، چشمو ابرویه مشکی و آرایشه غلیظش که هنو بعد از اون همه بوسه بهم نخورده بود ، رژه جیگریش ، دیگه طاقتی واسم نذاشته بود ، دست گذاشتم رو پستونش و تو مشتم گرفتم نصفشو چون همش جا نمیشد و چشاشو آروم بست و دستشو با لمسه تنم به کیرم رسوند که نعشگی باعث شده بود نیم ساعت بود تو حالته استند بای مونده بود ، سیخ من پستوناشو میمگلیدم و اون کیرمو باز خوابیدم روش و شروع کردم به مکیدنه نوکه پستوناش نوکه وپستونای بلوری شو میمکیدم و دستمو خزوندم تو شورتش صاف ترین مسیری که بعده سنگه گرانیت لمس کرده بودم بود ، خیسه خیس بود ، لبای برجسته کصشو مگلیدم با انگاشتم و ناله هاش شروع شد ، چوچولشو با شصتم میمگلیدم و لبایه کصشو با انگشته اشاره پرسیدم گلی جون از پشت بکنم ؟ با صدای لرزونش جواب داد هردو به روت بازه من از وقتی خودمو شناختم سکس واژینالو ترجیح میدم به مقعد و با رضایت کیرمو در آوردم و گذاشتم رویه لبای کصش و مالوندم انقد خیس بود که نصفی از کیرمو خیس کرد آبه کصش ، با دستاشو کتفامو میگرفت و دستاشو میخزوند رو بازوهام و سرم لبای کصشو کنار زدم و آروم کیرمو هل دادم تو ‌، مصله شومینه از بدنش گرما ساطع میشد ، آروم آروم عقب و جلو میکردم ، گلی زیره لب ناله میکرد ، تبه کیره من تو‌کصه اون غوغا کرده بود و داغیه کلّ اندامه گلی منو دیونه کرده بود ، کیرم تا تهش جا شده بود تو کصش و کمر زدنای من شدید تر و مصله مار دوره هم میخزیدیم ، پستوناشو آروم و نرم گاز میزدم و هی قطع میکرد این کارمو با لب گرفتناش ، اصن تو حاله خودم نبودم و یهو کمرم درد گرفت و احساس کردم دارم ارضا میشم ، به محضه اینکه کشیدم از تو کصش بیرون ، منی پاشید رو همون کاوره زیریمون ، انقدری منی اومد که حس کردم جونم داره از سوراخه کیرم میزنه بیرون یکی دو دیقه سست بودم ولی زود به خودم اومدم و نیم ساعت دیگه ۴ میشد و احتماله ضعیف حشمتی آن تایم میومد ، تاخیر تو ذاته مردک بود ، هر دو لباسامونو تن کردیم و گند کاریامونو سروسامون دادیم

کیرشو گذاشت دهنم کون مامانی کیر تو کون آب کیر تو کون کس تپل قهوه ای کس خیس و نمناک کیر لا کون سوراخ لیسی پستون ناز پستون کیر شق کن کس پف کرده منو بکن چیز تو کس مامانی مامان کس میده کس سفید مامانی کیر پسر ,کس مادر مامانی حشری,پسر کیری از هر طرف کیر کیر سواری کس خواهر ,کیر برادر

From:
Date: January 23, 2020
Actors: Lelu Love

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *