Download complete video now!

کوس ایرانی رو باید طلا گرفت

0 views
0%

من گاهی شبا میرم خونه عموم که با زن عموم قلیون میوه ای بکشیم ساعتای 8 میرم تا 10 و نیم 11 زن عموم خیلی با من راحته و روک حرف میزنه یه شب داشتیم قلیون میکشیدم بحث شد که دختر فلانی بچه ها اورده اونم تو عقد بعد نرگس(زن عموم) گفت این درست نیست تو عقد بزنی دخترو حامله کنی ابرو ریزیه و این حرفا منم گفتم نه بابا یعنی چی بچه ماله خودشونه حروم زاده که نیست حلال بوده اینا کصشره، نرگس گفت یعنی یه پسر نباید بتونه جلو شهوت خودشو بگیره تو عقد نریزه توش منم با یه خنده ریزی گفتم خوب دیگه یهویی میشه خخخ. بحثمون داشت گرم میشد که عموم اومد نرگس جلو عموم کمتر شوخی میکنه حرفو قیچی کرد و به عموم گفت شام خوردی اونم گفت ن و نرگس بلند شد سفره بندازه به منم گفت بیا شام بخور
راستی یه مشخصات از زن عموم بدم : نرگس 29 سالشه سفید پوست صورتش گرد و قشنگه دماغش یه جوریه هرکی میبینه فک میکنه عمل کرد سر بالا و قلمی قدش 160 تقریبا سینه هاش فکنم 70 میشه با به بدن خوش فرم و کون تپل شکم نداره هیکلش واقعا سکسیه. همیشه هم جلوی من با شلوار راحتی و تاب میگرده اقا خلاصه سرتون درد نیارم یه روز میخواستم برم حموم ساعتای 11 ظهر بود رفتم تو حموم ولی اب نمیومد شانس گند ما تانک اب هم کلا نداریم یادم اومد که خونه عموم تانک و پمپ اب دارن اب هم که نیاد اونا اب دارن زنگ زدم به نرگس گفتم خونتون اب میاد بیام یه حموم برم خونه ما اب قطعه گفت اره و منم لباس برداشتم رفتم. عموم از 8 صبح تا 8 شب سر کاره چون محل کارش دوره ناهار نمیاد. رفتم خونه‌شون زنگ زدم درو باز کرد و رفتم داخل زن عموم یه شلوارک پاش بود صورتی تا بالای زانو هاش بود پاهاش خیلی سفید بود با یه تاپ سفید که قشنگ سینه هاش زده بود بیرون و نوک سینه هاش معلوم بود چون سوتین نداشت منم که چون خیلی وقته تو کفشم محو سینه هاش بودم که صداشو شنیدم گفت هووی به چی خیره شدی بچه پرو منم گفتم خخخ هیچی از منظره لذت میبردم، نرگس به شوخی یکی زد به شونم گفت خیلی روت زیاد شده ها منم گفتم عموم واقعا چه حالی میکنه خخخ، زدم به پرویی شاید بتونم از موقعیت استفاده کنم گفت برو برو حموم زیاد داری حرف میزنی منم گفتم باشه بابا بی جنبه. لباسمو در اوردم و رفتم تو حموم دیدم شامپو صابون هیچی نیست صداش زدم نرگس نرگس جواب نداد رفتم جلو تر نصف بدنم از در بیرون بود دوباره صداش زدم نرگس بازم جواب نداد چون لخت بودم رفتم حوله رو پیچیدم دورم رفتم تو اشپز خونه دیدم هنصفری زده نشسته رو صندلی تو گوشیه منو ندیده بود چاک سینه هاش قشنگ معلوم بود وای چه سفید بود. یکم نگا کردم یهو سرشو اورد بالا گفت هوووی چرا مثل جن ظاهر میشی. منم گفتم یه ساعته دارم صدات میزنم جواب نمیدی
یه سری تکون و داد و گفت خب بگو چیزی میخوای گفتم صابون شامپو کجاست، گفت برو برات میارم منم رفتم تو حموم و حوله رو گذاشتم سر جالباسی دوش رو باز کردم و رفتم زیر دوش، در حموم
از دوش یکم فاصله داره چون حمومشون بزرگه زیر دوش بودم تو حال خودم که نرگس یهو درو باز کرد صابون شاپمو دستش بود یه داد زدم گفتم هوییی در بزنن میای تووو اونم که کیر سیخ کرده منو دید با خنده گفت خونه خودمه دوس دارم اینجوری بیام توام جمع کن اون خیارتو خخخ گفتم خیار دوس داریییی گفت ارررع چه جورممم، همینجوری وایستاده بود جلو در نمیرفت منم که با خودم گفتم از این فرصت بهتر نمیشه، زدم به پرویی و اصلا فک نکردم که بعدا ممکنه چه اتفاقی بیوفته حشری شده بودم زیاد، سریع رفتم دستشو گرفتم کشیدمش تو حموم و محکم گرفتمش اونم مقاومت میکرد سهراب داری چه غلطی میکنی ولم کننننن. گفتم پس خونه خودته ارععع گفت خفشه شووو ولم کنن عموت بفهمه میکشتت گفتم عمو نمیفهمه اگه هیچکدوم نگیم، کیرم داشت میترکید از شهوت چسبونده بودمش به کون نرم نرگس و دستامو دورش قفل کرده بودم نرگس هرچقد تلاش کرد دید نمیتونه فرار کنه دیگه زور نزد و وایستاد و اروم گفت خیلی بیشعوری ولم کن برم میخوای چیکار کنی بامن…

منم با شهوت گفتم میخوام یه روز جای عمو علی باشم هیچی نگفت با یه دستم شلوارکشو کشیدم پایین با دست دیگم گرفته بودمش که فرار نکنه اوف داشتم چی میدیدم چه کونی داشتت سفید و گرد دستمو کشیدم رو کونش و گفتم نرگس چه کون نازی داری لعنتی دوباره خواست فرار کنه که محکم گرفتمش گفتم اذیت نکن دیگه کسی که نمیفهمه حالا چی میشه یه حالی هم به سهراب جونت بدی یه هوفففف کشید و مقاومتش کمتر شد یه دستمو انداختم دور کمرش و چسبوندمش به خودم اخ چقد خوب بود داغی بدنشو حس میکردم لباساش که کلا خیس شده بود چون دوش اب باز بود دستمو از جلو کردم لای پاهاش و کصشو مالیدم دیگه مقاوت نمیکرد فهمیدم که حشری شده ریز ناله میکرد شروع کردم گردنشو اروم بوس کردم و خوردم گفت کبود نکنی سهراب گفتم چشم عزیزمم دیگه فهمیدم که کار تموم اروم ولش کردم و رفتم در حموم و بستم و اومدم جلو صورتمو نزیک کردم به صورتش گفتم تو خیلی خوشگلی، زل زده بود تو چشام یهو خودش لباشو چسبوند به لبام و منم لباشو خوردم دستامو بردم پشتش و کون نرمشو میمالیدم و ناز میکردم. 10 دقیقه ای تو همین حالت لبای همو خوردم و کیرمم که دیگه سیخه سیخ شده بود اروم رفت پایین و شروع کرد به ساک زدن اخخخ چه حالی میداد کیرم 15 سانته و تقریبا کلفت با ولع میخورد سرشو و لیس میزد منم موهاشو ناز میکردم، گفتم میتونی تا اخر بخوریش از پایین نگا کرد تو چشام و سر تکون داد، دستشو انداخت پشت کمرم و کیرمو فشار داد تو دهنش اخخخخخ کیرم تا ته تو حلقش بود چه قد خوب بود داشت عوق میزد ولی بازم کیرمو ول نمی‌کرد تند تند داشت کیرمو میخورد که حس کردم ابم داره میاد هیچی نگفتم خیلی دوس داشتم ابمو خالی کنم تو دهن نرگس لحظه ای که ابم داشت میومد سرشو محکم فشار دادم رو کیرم و کردم تو حلقش انقد سرشو فشار دادم که تا خایه کیرم تو حلقش بود دستو پا میزد که سرشو ول کنم ولی من بیشتر فشار دادم ابم اومد خالی کردم تو حلقش یه اح بلندی کشیدم و ولش کردم سریع سرشو اورد عقب و صرفه میکرد گفت احمق بگو خودم ابتو میخورم داشتی خفم میکردی ، گفتم خیلی حال داد من اینجوری دوس دارم. بلند شد گفت پس دوس داری گفتم ارع عزیزمم، تابشو در اورد با شرتکش لخته لخت شد اخخخخ چه بدنی داشت سینه هاش گرد و خوشگل و سفید بودن حسرت خوردم که چرا ابم انقد زود اومد داشتم نگاش میکردم که دستمو گرفت منو کشید سمت خودش گفت نوبت توعه نشست رو صندلی که تو حموم بود و پاهاشو باز کرد گفت بخورش کصمو بخوررر اوفففف چه کص نازی داشت معلوم بود تازه صاف و صوف کرده بود سرمو بردم جلو لای کصشو باز کردم توش صورتی بود زوبونمو کشیدم لای کصش و شروع کردم به خوردن که صدای ناله هاش بلند شو بلند بلند ناله میکرد با یه صدای نازک و حشری انقد خوردم براش که پاهاش به لرزه افتاد و داشت جیغ میزد کیرم دوباره بلند شد گفتم بریم مرحله گاییدن پاشدم از رو صندلی بلندش کردم و چسبودنمش به دیوار خودش قمبل کرد کیرمو کردم تو کصش یه اخخ ارومی گفت کمرشو گرفتم و از همون اول شروع کردم به محکم تلمبه زدن شلپ شلوپ صدا میداد چه کص داغی داشت.

گفتم عمو علی کجایی که زنتو دادم جر میدممم نرگس گفت ارع بکن جرمم بدهههه، محکم تر تلمبه زدم صداش بلند تر شد و میگفت کصمو جر بدهههه منم با تمام توانم میکردمش یه صدای پیچیده بود تو حموم که فضا رو سکسی تر می‌کرد چشم افتاد به کونش با خودم گفتم این سوراخ کون تنگو حیفه ازش بگذرم کمرشو ول کردم و اروم تر تلمبه زدم و شامپو که نزیکم بود برداشتم یکم ریختم رو کمرش و رو کونش ماساژ دادم و ریختم پایین تر رو سوراخ کونش و رو کیرم که میرفت تو کصش و میومد بیرون سوراخ کونشو که شامپو ریخته بودم روش و یکم ماساژ دادم
با یه دستم کمرشو محکم گرفتم کیرمو در اوردن و گذاشتم رو سوراخ کونش که پر از شامپو بود حکم و سریع فشار دادم تو کونش تا ته رفت تو کونش وایییییی خیلیییی تنگ بوددد نرگس یه جیغ بلندی کشیدد اخخخخ درش بیااار من محکم گرفته بودمش و کیرمو تو کونش نگه داشتم گفتم جیغ نزن الان خوب میشهه اونم هی میگفت درش بیار دردم گرفتتتت
کیرم انگار تو لوله خودکار بود ولی خیلی حال میدادم کم کم شروع کردم به تلمبه زدن که دیگه جیغ نمیزد چهار تا تملبه زدم که داشت ابم میومد گفتم ابم… هنوز جمله رو تموم نکردم که نرگس گفت بریز تو کونم، منم عاشق این لحظه بودم محکم بغلش کردم و ابمو خالی کردم تو کونش یه 5 دقیقه همون جوری بغلش کردم بودم و سینه هاشو میمالیدم کیرمم تو کونش داشت میخوابید بعد دوتایی دوش گرفتیم و اومدیم بیرون یه شربت خنک هم نرگس جون داد خوردیم، خیلی روز خوبی بود از اون روز نرگس با من صمیمی تر شده ولی هنوز موقعیت دوباره نشده که سکس کنم باهاش

From:
Date: April 18, 2022

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *