Download complete video now!

کوس پشمالو آب کیر مالی شد

0 views
0%

انگشتمو كردم تو دهنش و شروع كردم گردنش

یه چند روزی به همین روال گذشت و ما باهم چت میكردیم
تا اینكه یه روز باهاش قرار گزاشتم كه بریم كافی شاپی جایی
كه به پیشنهاد الهه قرار شد بریم پردیس، یه سفره خونه دنج و خلوت
رفتم سه راه تهرانپارس
منتظرش بودم كه دیدم یه ماشین جلوم ایستاد شیشه عقب رو داد پایین
الهه بود گفت بیا سوار شو
پشت نشسته بود و یه مرد و زن دیگه هم جلو نشسته بودن
پشمام ریخت
سوار شدم و شروع كرد به معرفی دوستاش
مرده رییس شركتشون بود و خانومه هم مسئول داخلی شركته و البته بكن زنه هم بود.
خلاصه چهارتایی رفتیم نشستیم سفره خونه و قلیون و دود و سیگار. كم كم بهش نزدیك تر میشدم و از ترفندهای پسرونه استفاده میكردم برای زدن مخش و كردنش ، یه ذره دستش رو كه گرفتم و نم نم میمالوندم دیدم چشاش خمار شد
ولی خبری از سكس نبود . اونروز تموم شد و رفتیم .
قراربعدیمون فردا دفتر كارشون توی خ دماوند شد.
سر ظهر رفتم دفتر كارشون
در رو زدم در باز شد دیدم یه دختره دیگست
توپول موپول، الهه رو خواستم
كه دیدم خود الهه اومد و دستمو گرفت و لپم رو بوسید و بعد سلام علیك منو باخودش برد به اتاقش
اتاق كه چه عرض كنم ! رو میز بطری شراب دست ساز تو پیك ها نصفه و نیمه شراب و
فضا پر بود از دود قلیون و سیگار
ـ الهه اینجا میشه بگی دقیقاً كارتون چیه ؟
ـ ما تو كار لیزینگ ماشین و خرید و فروش مسكن پردیسیم
برای منم شراب ریختن
خوردیم وچون اونا كلی پیك جلو بودن شنگول شنگول بودن یهو شروع كردن از همدیگه لب گرفتن

یه كون داغ و سكسی تو دستام بود

كل پشمام فر خورد بعد ریخت?
از اون زنه بدم میومد خیلی كیری بود ولی از الهه تعجب میكردم كه چرا با اون
تو همین حین زنه رو بیرون كرد از اتاق و اومد سمت منو شرو كرد به لب گرفتن،
فكر كن رو شراب باشی و لب و لب بازی اوف چه حالی میده
زبونش رو تو دهنم میچرخوند
لب بالا رو میمكید
بعد لب پایین
دستاشم رو كیرم بود، كیرمم توی شلوار پارچه ای داشت منفجر میشد
منم دستم رو حلقه كردم دور باسنش و شروع كردم مالوندن
یه جفت كیون توپ سكسی و نرم می مالوندم و لب میگرفتیم
اروم دستمو از پشت شلوارش كردم تو ،
كردم زیر شرتش ،
یه كون داغ و سكسی تو دستام بود،
با كون الهام فرق داشت ، یه ذره سفت تر بود،
از اون لا انگوشتمو رسوندم به سوراخ كون و بعدش به كوسش
وای خدای منخیس اب بوخیسااا
یه ذره بازی بازی دادم و دستمو در اوردم انگشتمو كردم تو دهنش و شروع كردم گردنش رو خوردن ،
همزمان با اونیكی دستم دكمه و زیپ شلوارشو باز كردم
ـ بدم پایین؟
ـ صبر كن
ـ بزار كیرمو بكنم توش
ـ اینجا نه بیا بریم رو صندلی

تا دسته داشت تو كسش میرفت

رفتیم نشستیم رو صندلی میز كارش و اومد نشست رو كیرم
كیرم و تنظیم كرد رو سوراخ كوسش و نشست تا ته رفت تو
شروع كرد به اه و ناله و بعدش همزمان لب بازی رو باز شروع كرد
منم دستام رو باسن بزرگ و سفیدش بود و میمالوندمش و كیر شق شدمم تا دسته داشت تو كسش میرفت و میومد.
یه ربع بالا پایین شد و ارضا شد و منم ابم داشت میومد كه سریع پاشد و دستمال كاغذی داد و ریختم تو دستمال.
پاشدیم جمع و جور كردیم و مرتب كردیم خودمونو كمی لب گرفتیم از هم و الهه رفت بیرون از اتاق،
من نشستم و ظاهرم رو مرتب كردم دیدم زنه و اونیكی دختره اومدن تو اتاق و بهم گفتن خسته نباشید
خندیدیمو منم گفتم مرسی و قابل شمارو هم نداره
كه باز خندیدیم و رو مون به روی هم باز شد.
بعدها فهمیدم كه این دوتا هم جنده تشریف داشتن
از فرداش پام به دفترشون باز شده بود و تقریباً هر روز الهه رو میكردم
تو ماشین ، تودفترشون ، تو پاركینگ ، لواسون،
یه بارم رفتیم خونه ی یكی از دوستان اون زنه ، كه به اونم كس میداد. منم الهه رو بردم تو اتاق و به چند روش سامورایی كردمش .
از اونطرف هم با الهام دوست بودم و باهم سكس چت میكردیم
ولی هیچ كدومشون نمیدونست كه من با اونیكی هم رابطه دارم
بعدها فهمیدم كه الهه خانوم چون حلقوی بوده از راهنمایی شروع به سكس كرده بوده و من تو لیستی كه تهیه كرده بود از دوست پسرهاش ، نفر پنجاهم بودم !
بعله الهه جنده بود اما تك پر، دختری بود باحال كه هر پسری دوست داره باهاش هم كلام بشه چه برسه به رابطه جنسی
یه چند مدت دیگه باهم بودیم تا اینكه گفت یه دوس پسر كسخل پیدا كرده كه میخواد بگیردش و كات كردیم

کیرشو گذاشت دهنم کون مامانی کیر تو کون آب کیر تو کون کس تپل قهوه ای کس خیس و نمناک کیر لا کون سوراخ لیسی پستون ناز پستون کیر شق کن کس پف کرده منو بکن چیز تو کس مامانی مامان کس میده کس سفید مامانی کیر پسر ,کس مادر مامانی حشری,پسر کیری از هر طرف کیر کیر سواری کس خواهر ,کیر برادر

From:
Date: January 20, 2020

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *