Download complete video now!

کیرم داشت شورتم و پاره میکرد

0 views
0%

حشرم زد بالا اما نشد

ادامه …
میدان طرقبه فروشگاهها كاملا روشن بود ایستادیم و ترانه دوید جلو یكی از مغازه ها و یه لواشك گنده رو برداشت پری یه دونه قره قروت سفید برداشت كلی چرخ زدیم تا همه خسته شدیم ملودی هم گفتم برگردیم دیگه خوابم میاد. پری كل قره قروت رو خورده بود وقتی تو ماشین نشست بلافاصله چشماش رفت رو هم خیلی رنگ پریده شده بود فشارم اومد پائین اما خوبم ملودی عمیقا خواب بود و پری اصلا نمیتونست راه بره كلید رو بمن داد و رو صندلی خوابش برد ملودی رو بغل كردم رو تختش خوابوندم و برگشتم

کیرم حسابی شق شده بود

پری نمیتونست راه بره زیر بغلشو گرفتم و بردمش تو رو تخت ولو شد و كمی نگرانش شدم بلند شد و خودشو جمع و جور كرد وقتی حالش خوب شد بی توجه بمن لباسشو عوض كرد كه منو كاملا ضایع كنه بلند شدم و گفتم من میرم كاری نداری ؟ دست انداخت دور گردنم و لبای نارنجیشو گذاشت رو لبام و مكثی كرد تماس سینه هاش با سینه ام داشت چیكو رو از پا در میاورد حتی كمی كله چیكو با اون مماس شد گفت ممنون ازت كه امشب بچه مو خوشحال كردی. به سختی دل كندم بطرف خونه رفتم .

كیرم داشت شلوارو پاره میكرد

شب رفتم دنبال پری تا از داروخونه اومد بیرون منو دید گفت دیوونه اینجا چیكار میكنی و رفتیم تو ترانه از جلوی در هال دوید و پرید تو بغلم و یه ماچ گنده بهم داد گفتم امشب كجا بریم گردش پری یه نگاهی بهم كرد و گفت ببین زیاد بهت عادت نكنه ترانه رو گذاشتم تو ماشین و یواشكی رفتم تو دیدم داره آرایش میكنه اما فقط یه شلوار جین پاشه با یه كرست سفید بلندش مثل برف سفید بود آهسته رفتم پشت سرش اما منو تو آینه دید توقع داشتم عصبانی بشه اما خیلی ریلكس مشغول كارش شد و زیاد براش مهم نبود كه بدن سفیدشو ببینم دستمو گذاشتم رو پشتش سرد بود كمی هم خیس انگار عرق داشت برگشت و گفت نمی خوای كه كاری بكنی خیره بمن نگاه كرد دستمو برداشتمو و گفتم نه ابدا كیرم داشت شلوارو پاره میكرد تا این صحنه رویایی رو از دست نده از پشت بهش چسبیدم عین خیالش نبود فقط گفت هولم نده مداد میره تو چشم. یدفعه برگشت و گفت كیوان تو كه منو واسه این كارا نمیخوای گفتم لازم نیست بترسی من دوستت دارم اما نه فقط برای سكس یك كم نگام كرد و برگشت و كرستشو درآورد سینه هاش كمی آویزون بود ولی مثل بلور مثل مرمر سفید هاله صورتی رنگ روشنی دور نوك سینه اشو به سختی پوشونده بود نوك سینه هاش رفته بود تو و اصلا انگار نه انگار كه كمی براش مالونده بودم كم مونده بود چیكو رو در بیارم و بهش حمله ور بشم اما خیلی آسوده كرست دیگری برداشت كه نازك و نخی بود و پوشید و بعد یه تی شرت گشاد و مانتو و گفت بریم در حالیكه نفسم بند اومده بود به سختی گفتم بریم یك كم دقیق شد و گفت خوبی رفتم دستشوئی و به یاد صحنه ای كه دیده بودم یه حال اساسی به چیكو دادم دیدم پری نشسته پشت رل و گفت امشب ماشینو باید ببری اوراق كنی و در ترافیك شهر غرق شدیم .
ادامه دارد …

کیرشو گذاشت دهنم کون مامانی کیر تو کون آب کیر تو کون کس تپل قهوه ای کس خیس و نمناک کیر لا کون سوراخ لیسی پستون ناز پستون کیر شق کن کس پف کرده منو بکن چیز تو کس مامانی مامان کس میده کس سفید مامانی کیر پسر ,کس مادر مامانی حشری,پسر کیری از هر طرف کیر کیر سواری کس خواهر ,کیر برادر

From:
Date: March 9, 2024