Download complete video now!

آبم و ريختم تو كونش

0 views
0%

چه كوني داشت

رفتم قليون چاق كردم و نشستيم به كشيدن بعد گفت كليپ جديد چي داري ؟گفتم به درد تو نميخوره اصرار كه مگه چيه به درد من نميخوره منم منتظر همين فرصت بودم گفتم باشه خودت اصرار كردي فايلشو واسش آوردم اونم اوليشو باز كرد چشماش داشت از كاسه در ميومد. منم هيچي نگفتم صداشو كم كرد در حد شنيدن همينطر كه من قليون ميكشيدم دودشو ميدادم طرف فاطي گفت بده منم بكشم. ميكشيد و نگاه ميكرد. يكدفه قطعش كرد ديگه نگاه نكرد. گفتم قشنگ بود گفت آره ولي چندش آوره. تا اومدم نظر بدم گفت راستي يه شلوار لي جديد گرفتم برم بيارم ببيني؟ منم گفتم آره بيار. وقتي اومد شلوارو نپوشيده بود من گفتم چرا نپوشيدي گفت اول بگو قشنگه يا نه گفتم قشنگه ولي ميپوشيدي بهتر بود بلند شد رفت بيرون اتاق كه بپوشه پاشودم يه ديدي زدم شورتش مشكي بود چه كوني داشت وقتي اومد تا جائي كه تونستم از هيكلش تعريف كردم داشت از خوشحالي بال در اورده بود. گفتم حالا برو عوضش كن راستي اگه دامن داري دامن بپوش ميخوام ببينم با دامن چه جوري مي شي؟ گفت يه آبي دارم يه مشكي گفتم همون آبي رو بپوش.

چجوري بكنمش

وقتي اومد فقط به اين فكر مي كردم كه چجوري بكنمش. يه زغال ديگه گذاشت نشست به كشيدن و گفت بده بقيه كليپ ها رو ببينم منم سريع گوشي رو بهش دادم مشغول ديدن بود كه بهش پيشنهاد دادم پاشو يكم با دامن نگاهت كنم اونم بلد شد و با عشوه مي چرخيد كه من ببينمش منم زدم به پرروئي گفتم خيلي خشكلي عزيزم بيا توبغلم يكم فشارت بدم. نشست جلوم منم بغلش كردم و همجاي سر و صورتشو بوسيدم غير از لبش بعد يه نگاه مثلا عاشقانه بهش كردمو لبشو بوسيدم اونم خيلي حال كرد. چندين بار با مكث لب گرفتم بعد ادامه دادم شايد قبلا اين كارو كرده باشه در هر صورت خيلي خوب لب مي داد دستمو گذاشتم رو سينه هاش بعد دستمو گرفت بلند شد گفت خيلي زيادروي كرديم منم خودمو ناراحت گرفتم گفتم باشه رفت مثلا تنباكو قليونو عوض كنه كيرم از ضدحالي كه خورده بود پژمرده شده بود كه با ديدن فاطي من شكه شدم ولي كيرم شق شدو داشت مي تركيد واي فاطي يه تيپ زده بود مثل اين دختر مدرسه اي هاي تو فيلم سوپرها از اونائي كه دامن كوتاه طرحدار با يه تاپ كه پايينشو گره ميزنن و جوراب سفيد تا زير زانو با كفشاي پاشنه بلند مي پوشن هر چي بگم كم گفتم چون فقط اون تيپ دخترا رو تو فيلم سوپرا ديده بودم. من در تعجب بودم و اون با يه راه رفتن خواص ميومد طرف من و وقتي رسيد خم شد و يغه منو گرفت و با فشار ازم لب گرفت منم باهاش همكاري مي كردم بعد لب گرفتن بلند شد منو هم بلند كرد يه دستي كشيد به كيرم كه مي خواست بتركه بعد منو چسبوند به ديوار به حالت خم يه دستش به شونم بود يه دستش داشت كيرمو ميمالوند بعد نشست جلوي كيرم و كيرمو از تو شلوار درآورد و با يه مهارتي ساك ميزد كه نگو. داشتم ديونه ميشدم بلند شد شورتشو درآورد يه پاشو گذاشت لبه كمد منونشوند كه كسشو بخورم منم اونقدر بدم مياد از اين كار كه حد نداره ولي با بي ميلي مجبور شدم كسشو بخورم.

كرد تو كونش

داشت حالم بهم ميخورد ولي به خير گذشت چون دقيقا همون حالت كه بود دامنشو بالا نگه داشت تا من بكنمش واي كه چه حالي داد جاتون خالي كيرمو با دستش گرفته بود به اندازه 3 يا 4 سانت ميكرد تو كسشو در مي آورد چند دقيقه اي اين كارو ادامه داد كه من گفتم مي خام از عقب بكنم فقط گفت خيلي يواش بكني منم گفتم چشم عزيزم تا تف زدم كه بمالم به كيرم گفت اي كثيف چيز ديگه نبود بزني منم يه ژل موي آتوسا بود يكم زدم رو كيرم بعد با كيرم ژل ها رو ميماليدم دم سوراخ كونش چون پاش خيلي از هم باز بود راحت رفت تو كونش ولي درد داشت منم با تمام بيرحمي فشار دادم تو كونش. نامرد آنچنان گازي از دستم گرفت انگار به كون من گذاشتن منم تند تند تلمبه مي زدم و اون از درد هي خم و راست مي شد داشت كم كم آبم ميومد بهش گفتم بريزم توش از درد زياد گفت بريز فقط زود كه دارم جر مي خورم وقتي آبم اومد ريختم تو كونش خيلي حال داد ولي كيرم و كه كشيدم بيرون آبم از كونش ريخت رو فرش با يه عجله اي يه دستمال كلينكس ورداشت كرد تو كونش شورتشو پوشيد رفت سمت دستشوئي. بعد چند دقيقه منم خودمو تميز كردم اونم اومد گفت كونه منو كه پاره كردي. تو خوب حال كردي؟ گفتم از اين بهتر نميشد دمت گرم. رفتم كه ببوسمش گفت خودتو لوس نكن برو خونتون اين دستمال ها رو هم بريز بيرون خداحافظي كرديمو من اومدم دوباره پيش رفيقم رضا.

کیرشو گذاشت دهنم کون مامانی کیر تو کون آب کیر تو کون کس تپل قهوه ای کس خیس و نمناک کیر لا کون سوراخ لیسی پستون ناز پستون کیر شق کن کس پف کرده منو بکن چیز تو کس مامانی مامان کس میده کس سفید مامانی کیر پسر ,کس مادر مامانی حشری,پسر کیری از هر طرف کیر کیر سواری کس خواهر ,کیر برادر

From:
Date: October 14, 2019

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *