Download complete video now!

جنده کوچولو ناز نازی عاشق کون دادن به دوست پسر حشری

0 views
0%

صبحانه سكس نهار سكس شام سكس

یهو چشم خورد به یه فنچك تا نشست گفت من عسل هستم گفتم منم اشكان هستم یهو رفت سر اصل مطلب من پولی هستم تو ماشین بخورم گفتم نه میریم خانه گفت بریم
پرید روی كمرم اول پول امد روی تخت شروع كرد با رخسیدن لباسهاشو در اوردن شروع كرد لبام خوردن با كیرم بازی كردن منم لخت كرد شروع كرد ب ساك زدن واقعا كارش عالی بود اینقدر خورد توی ده دقیقه تا ابم امد ریختم تو دهنش دوباره كیرم بلند شد شرط ما این بود اول یه بار با ساك ابم بیاره بعد از كون بكنمش شروع كردم ب خوردن سینه هاش با كسش بازی كردن بعد شروع كرد ب ساك زدن كاندم اورد كشیدم روی كیرم از عقب با یه تف كامل فرستادم داخل نه زیاد تنگ بود نه گشاد خوب بود خوب حال میداد,فكر كنم پنج باری زنگ خورد منم در حال تلمبه زدن با سینه های عسل بازی كردن تا ابم امد نگاه كردم گوشیم ددیدم سحر دوست دخترمه سحر بكم یه دختر با قد ١٦٥ سینه های هفتاد مو طلای چشم ابی بوست سفید از اون دخترای ناز, گفتم امروز قرار بود با هم سكس كنیم تا رفت كلید بگیره منم پچیدم داروخانه قرص اسپری گرفتن گفت بببین پوستت كنده تا ظهر ساعت در فقط باید بكنی حالا ساعت ده صبح منم گفتم هستم قبلا قرص چهار قسمت میكردم یك قسمت میخوردم الان كامل قرص خوردم رفت توی اتاق گفت بشین تا بیام قبل رفتن دیدم لباس زیرش ابی بود ولی وقتی برگشت من شاخ در اوردم یه ست مشكی پوشیده بود

بریز توش بریزززززز با فشار

بغلش كردم همون وسط حال شروع كردم ب خوردن لباش گفت بیچاره عجله نكن همش مال خودته رفتیم روی تخت شروع كردیم ب خوردن لبهای هم لیس زدن سینه گردنش دیدم داره هی فشارم میده رو ب پایین گفت اشكان كسم بخوررررررر منم تا حالا نخورده بودم ولی دوستم ك عاشق این كار بود میگفت بعضیهاشون شور مزه بد میده ولی بازم میخورد منم یكم مكس كردم دیدم گفت بخوری منم برات میخورم منم دل زدم ب دریا شرتش كشیدم پایین دیدم یه كس سفید بدون مو شروع كردم خوردن سحر امد شروع كرد اروم منو لیس زدن اینقدر خوب میخورد گفتم الان كه سكته كنم بدنم بی حسسس شده بود شرتم در اورد شروع كرد ب خوردن منم كیرم سیزده چهارده سانتی میشه وقتی میخورد حس میكردم توی كسه اینقدر داغ بود ٦٩ شدیم شروع كردیم ب خوردن دیدم داد زد منم سرعت بیشتر كردم ارضا شد یهو از حال رفت بعد دو سه دقیقه الان برات یه سوپرایز دارم گفتم چیه گففففت كسمممم امروز مال تو منووووو بگی از خوشحالی داشتم بال در میوردم گفتم فكر نكن از كونت میگزم گفت اون ك مال خودت بعد اروم شروع كرد لیس زدن خیسسش كردن نشست روش وایییی خدا اینقدر تنگ داغ بود من ایندفعه جیغ میزدم شروع كرد بالا پایین كردن جیغ زدن بعد ده دقیقه ارضا شد منم تابش دادم انداختمش زیر خودم شرم كردم ب تلمبه زدن اونم بیهوش ب زور ناله میكرد یكم ك امد سر حال فقط لیسم میزد میگفت تند تند تند تند تند منم حشری تر تند تر دیدم داره ابم میاد بلند شدم ریختنش روی شكنم بیهوش بغلش ایندفعه با یه دست ست قرمز امد كه منو بیشتر حسری كرد گفت این مخصوص خودته شروع كردم سینه هاشو خوردن لیس زدن بدنش دوباره میخواستم كسش بخورم نزاشت گفت این دفعه نه سر كیرمور كرد تو دهن یه تف زد دم كون خودش ارم چرخید گفت بكن توش امادست منم اروم اروم میفرستادم داخل تنگ بود ولی معلوم برد قبلا دست خورده شروع كردم تلمبه زدن موهای طلاهیش از پشت میكشیدم محكم میزدم اینقدر استحكام داشت ك ده دقیقه ابم امد گفت بریز تو منم ریختم وای واقعا دیگه جون نداشتم تكون بخورم بعد ده دقیقه با یه ست زرد امد گفتم كسكش میخوای بیچارم كنی امروز گفت من ك گفتم سكس بامن الكی نیست خندید گفت این دیگه بعد غذا نهارخوردیم نهار ك تمام اهنگ گذاشت شروع كرد رقصیدن خودش بهم چسبوندن گفت این ست اخر فقط داگی میدوننست داگی دوست دارم شروع كرد مثل گوسنه ها لبامو خوردن منم یكم ضعف داشتم ولی واقعا شهوتیم كرد منم شروع كردم ب انگشت تو كسش كردن سینه هاشو خوردن امداختمش روی مبل برشگردوندم شرتشو كشیدم پایین از عقب چندتا لیس ب كسش زدم بوی خوبی میداد فرستادم داخل از كمر گرفتم شروع كردم زدن من خیلی سكس داشتم با همه جور دختر ولی از نظر بدنی مثلش ندیدم سفت بدون چربی اضافه از پشت بند سوتینش گرفتم كشیدم بالا شروع كردم از عقب گردنو گوشش خوردن اونم فقط ناله میكرد ایقدر حال میداد نالهاش ك شهوتم سه برابر كرد گفت بكننننننن بكنم ابت كه امد محكمم بكن بعدبریز توووووش این حرف انرژیمو چند برابر كرده بود یم توی حمام انجا تمامش كن رفتیم توی حمام كیرم خوب شست شروع كرد خوردن بعد پشت كرد گفت بكن ك دیگه وقت نیست والا یه بار هم بهم توی حمام بدهكاری منم شروع كردم زدنحالم امده بود سرجاش محكم میزدم اونم مگفت تند محكم تند محكم جووون گفتم اابم داره میاد گفت بریز توش بریزززززز با فشار خالی شد توش از پشت بغلش كردم گردنش لیس میزدم كیرم كوچیك شد از كسش امد بیرون برگشت شروع كرد لبام خوردن ده دقیقه مثل كسای ك تازه میخوان شروع كنن فقط لب سینه دست مالی كردیم .دیدم یكی ناشناس زنگ میزنه تا گفتم الو یه خانم با صدای ناز منو مسخره كردی گفتی زنگ میزنم چرا نزدی كجای من تو خیابونم منم هنگ یاد محسن افتادم گفتم شرمنده كجای تا ده دفیقه دیگه میام منم گازش گرفتم رفتم دیدم یه خانه قد كوتاه سكسی ولی سن بالا حدود چهل ایستاده از دور داد میزد خاله كاسبه سوار شد اینقدر ادم دیده بود متوجه نشد من محسن نیستم خلاصه یكم سرصدا كرد بعد گفت برنامه شب اوكی گفتم كدوم برنامه گفت هیچی نشده چپ كردی مشروب بزن برقص منم كم نیوردم گفتم دیگه سوال كردن داره

خاله حالش خرابه

خودش دوستش بود دوستش هم مثل خودش كس بود رفتیم دنبالشون رفتن توی اتاق لباس در اوردن امدن باورم نمیشد زنه اینقدر سكسی محسن میگفت اسپری بزن قرص بخور گفتم من اوكیم نمیدونست امروز چه خبر بوده خلاصه خاله ها هی میمدن یه پیك میزدن خودشون میچسبوندن به ما میرفتن ك یكیشون ب من گفت پول كی میده گفتم محسن از دور گفتم اوكیه دیگه اونم از همه جا بیخبر بد مست گفت اره فكر میكرد كسارو میگم خلاصه هركی رفت توی یه اتاق شروع كردیم ب سینه خوری دیدم خاله حالش خرابه منم از فرصت استفاده كردم گفتم هستی دوتای گفت اره رفتیم اتاق محسن محسن جا خورد گفتم محسن خاله جوننن دوتا میخواد محسن خندید گفت اخر كرم خودتو ریختی منم خندیدم زدم در كون خاله رفتیم پتو پهن كردم روی زمین شروع كردم سینه های خاله خوردن اونم شروع كرد واسه محسن ساك زدن بعد چند دقیقه دیدم میگه یالا بكن دوتا داگی گذاشتیم كاندم زدیم شروع كردیم زدن هی جاهامونو عوض میكردیم اینقدر زدیم ك من ابم امد افتادم روی تخت گفت مادر جند باشه میدم گفتم نه داش من میدم كارت دادم خاله گفتم شاید دوست نداشته باشی اسم واقعیت بدونم برو حابجا كن تا اونم پیاده شد ب دوستش گفتم برو باش داده میخوره ب در دیوار اونم گفت اره تا پیاده شد گفت راستی رمز منم رمز دادم تا كارت زد توی دستگاه گاز ماشین گرفتم رفتم محسن مرده بود از خنده گفت واقعا مادر جنده هستی گفتم دیونه چرا پول دادی اخه گفت بابا كیرم راست بود گفتم ساك گفت پول بده .

الکسیس تگزاس کس مامان ,الکسیس ,آماتو,سکس اول,دختر باکره تینجر آمریکایی ,کیر جامایکایی دوربین مخفی,آماتور ,سکس با مشتری تاپ پورن ,کس مسکو ,کس تنگ جنده خانوم کوچولو ,زن قحبه ,پورن ویدئو آنال ,کردن از کون,بلوند سکسی مامانی حشری ,میلف و تینیجر
کس مامان ,اورال سکس , سکس خانوادگی ,مادر و پسر سارا جی ,داگ استایل ,پورن استایل ,سکس خشنآماتور ,داگ استایل ,جولیا ,پورن میلف ,سارا جی ,معلم,ساک ,فیلم سکسی نینا هارتلی ,میلف ,هول ,معلم حشری کون گنده,آمریکایی,کیر خور ,کون دادن ,آب کیر کردن از کون ,کون مامانی ,زن خراب ,سکس ,سکس آسیایی ,کس تنگ ,عاشق کیر ,ساک زن ,آب کیر تو دهن معلم حشری ,کس خیس ,دانشجو , کیر شق زن خراب ,آماتور ,آسیایی ,سکس با فاحشه ,کیر هول تینجر ,ممه ۷۵, کردن ,حشری ,کس ده ,فاحشه

From:
Date: May 15, 2019

One thought on “جنده کوچولو ناز نازی عاشق کون دادن به دوست پسر حشری

  1. مفعول میخوام از استان مرکزی
    ترجیحا زیر 20سال
    مکانم دارم
    لطفا اول پیام بدین خودتونو معرفی کنین بعد خودم زنگ میزنم

    09927934928

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *