Download complete video now!

خواهرم لخت با یه کیر مصنوعی تو کسش

0 views
0%

کیر مصنوعی

حدود دو ساله که خونه ی خواهرم اینا تلپم و همیشه همین جام
خواهرم رفت حموم تازه صدای آب اومد که من باید می رفتم دستشویی در زدم گفتم شیوا اگه لباساتو در نیاوردی بیا که من برم دستشویی اونم گفت که لختم و لباسامم ریختم تو سبد گفتم حوله رو بپیچ دورت درو باز کن تا من برم دستشویی یه چند لحظه بعد در باز شد و من رفتم تو ولی تا چشمم خورد به خواهرم جا خوردم آخه اون پشت به من تو حموم بود ولی هیچی دورش نبود و لخت لخت بود پریدم تو دستشویی یواش از جلوی حموم رد شدم ولی چشمم نا خوداگاه افتاد به داخل حموم وای خواهرم طوری ایستاده بود که یه ذره از پستونش معلوم بود خواهرم قد بلنده و خیلی خوش هیکله گاهی اوقات ک سوتین نمیبنده هم سینه هاش قشنگ بالا وا میسن و خیلی خوش هیکله رفتم بیرون و داشتم به کون و سینه سفید و تپل خواهرم فکر می کردم ولی زود از فکرش اومدم بیرون چون سه چهار دقیقه نگذشته بود که دوباره دستشویی داشتم وای اینبار خواهرم روش به طرف من بود چشم تو چشم شدیم دوباره رفتم از راهرو بیرون ولی اینبار برگشتن باز خواهرم پشتش به من بود و دوباره کونش و دیدم رفتم بیرون یاد کس خواهرم افتادم که تو یه نیگاه دیدمش چقدر مو داشت نمی دونم چند وقته موهای کسشو نزده ولی پستونای خیلی نازی داشت ک نوکشون مثه این پیره زنا سیاه نبود و خیلی سکسی سفید و صورتی بود فردا شبش به یاد کس و کون و پستونای خواهرم یه جق مشتی زدم.

زبون توی کوسش چرخوندم

چند روز همش بیاد خواهرم جلق می زدم. همش فکر می کردم دارم اون کس پر موشو براش لیس میزنم. وای که من عاشق کس پر مو و زیر بغل پرموی دخترم. رفتم دم در اتاق خواهرم دیدم داره ناله می کنه فکر کردم مریضه خواستم برم تو که دیدم میگه نیما نیما جون وای چی میشد دیشب منو میکردی تو که میدونی من عاشق کس دادنم بیا منو بکن کیرم راست شد اروم درب نیمه باز رو یواش یواش باز کردم خواهرم رو تخت به پشت خوابیده بود و تو دستش کیر مصنوعی سیاه رنگ خیلی کلفت و بلندی بود که میمالید رو کسش و می گفت نیما بیا منو جر بده نیما کیرتو بکن تو کسم فهمیدم که خواهرم شدید شهوتیه دو دل بودم می ترسیدم ولی بد جور شهوتی شده بودم گیج بودم پاهام سست بود خواهرم لخت با یه کیر مصنوعی تو کسش داره عقب جلو میکنه و جیغ و آه و ناله میکنه جلوم بود منم داشتم کیرمو میمالیدم. شلوارمو در اوردم و شرتمم کشیدم از پاهام بیرون لخت لخت شدم ولی می ترسیم برم تو خواهرمم هر لحظه ممکن بود ارضا شه رفتم تو رسیدم جلوی تخت اتاق پر شده بود از بوی شهوت و عرق، رسیدم روبروی کس پر موی خواهرم، اروم دستمو گذاشتم روی کشاله رون خواهرم و گفتم قربونت برم… که خواهرم تا منو دید ی نگاه ب هیکلم کرد چشمش ب کیرم ک افتاد چشماش گرد شد و ی ۲۵ الی ۳۰ ثانیه توی بهت و حیرت بود ک یهو آب دهنشو قورت داد من کیرم خیلی کلفته و بزرگه انگار شهوت خواهرم به یکباره تموم شد منم با یه کیر راست تو اتاق خواهرم اگه نتونم راضیش کم فاتحه ام خوندست من تصمیمو گرفته بودم کیر مصنوعی ک خیس هم بود رو برداشتم و همه‌ی ترشحات کس خواهرم ک روش بود و خیس بود رو لیس زدم و گفتم جای این کیر مصنوعی خوب با کیر من حال کن گفت خفه شو گمشو برو بیرون از اتاقم من دیگه قشنگ گرفته بودمش تو بغلم و اون دست و پا میزد تو بغلم و من یهو دستمو گذاشتم رو کسش هنوز خیس بود و لیز انگشتم کردم تو کسش که دوباره جیغ زد و می خواست بلند شه ولی محکم گرفته بودمش و تند تند کسشو شروع کردم ب مالیدن که دیدم کم کم داره شهوتی میشه و میگه داداش جونم تو رو خدا داداشی من شوهر دارم که دوتا انگشت کردم تو کسش که یهو دادش رفت آسمون و گفت آه فهمیدم دیگه حشری شده با یه دست دیگم که تا این موقع دستاشو گرفته بودم شروع کردم به مالیدن پستوناش که دیگه تو حرفاش میگفت داداش جونم اه آه اوف نکن علی درش بیار دیگه کامل خوابوندمش از رولباش چندتا بوس کردم و لبامو گذاشتم رو لباش کم کم خودشم یخش باز شد شروع کرد لباشو روی لبای من تکون دادن و لب گرفتن دیگه خیالم راحت شده بود ک رام شده و اونم دلش میخواد اومدم رو پستونش داشتم پستوناشو میخوردم یه هفت، هشت دقیقه با سینه هاش بازی کردم و حسابی خوردمشون و اومدم سمت کسش سرمو بردم لای پاهاش شروع کرم به لیس زدن اینقدر لیس زدم و مکیدم کوسشو هی میخواست ب اوج برسه ولش میکردم میومدم سینه هاشو با لباش میخوردم و نوکشونو گاز میگرفتم تا حشری بشه ی ۴۵ دقیقه ای تا میتونستم کوسشو و سینه هاشو خوردم و لیسیدم تا ب اوج برسه، تا این ک چند تا لیس عمیق زدم و خوب با زبون لوله شدم توی کوسش چرخوندم زبونمو که شیوا تو دهنم ارضا شد و با دستاش چنان موهامو سفت چنگ انداخت و و صورتمو فشار میداد ب کوسش و چنان جیغ و آه و اوهی کرد ک صداش کل خونه رو برداشت و آب کسش اومد تو دهنم خیلی خوشمزه و شیرین ترش و سفید رنگ بود آبش تا اخرین قطره آبشو از تو کوسش مکیدم یهو دستشو کشید و پاشد و یکم عصبانی گفت بسه دیگه تا همینجاشم زیاد اومدی خفه شو دیگه در موردش صحبت نکن و رفت تو حموم. منم دیگه با کیر شق شدم نشستم رو تخت و با شورتش ک بوی کوسشو میداد و یکمم ترشحات کوسش روش بود ی جلق زدم ابمو ریختم تو قسمت کوس شرتش

عاشق کس پر موی منه

بعد اون روز من همش حسرت کس خواهرمو می خوردم که چرا نکردمش و تو کف موندم.نزدیکای عید بود بلاخره مامانم اینا رفتن و من موندم و شیوا عشق من موند. یه فیلم پیدا کنم که وسطاش چند تا صحنه سکسی داشت یه فیلم ایتالیایی که دختره کس و زیر بغل پرمویی داشت. شب بعد از شام شیوا گفت برو یه فیلم بگیر نیگا کنیم گفتم من یه فیلم خارجی از دوستم گرفتم هنوز ندیدمش بیارم با هم ببینیم شیوا هم گفت باشه فیلمو آوردم و نگا کردیم یه فیلم عاشقانه که هر ده دقیقه یه صحنه از دختری رو با کس پرمو نشون میداد که پسره داشت واسش می خورد یه 50 دقیقه از فیلم دیدیم که خواهرم با حالتی عصبانی گفت ای چه فیلمییه که آوردی فیلم پورنه گفتم خوب ندیده بودمش دوستم گفت عاشقانه ست‌. فیلمم داشت کس دختره رو نشون گفتم شیوا من از این کسا خیلی خوشم میاد گفت علی خیلی پررو شدی دوباره، که دیگه داغ کرده بودم گرفتمش تو بغلم و گفتم ابجی بذار کستو بخورم که شروع کرد داد و بیداد فوری دستمو کردم تو شلوارشو از زیر شرتش کسشو مالیدم دیدم کسش خیسه خیسه فهمیدم فیلمه تحریکش کرده و سرعت انگشتمو کردم داخل کسش می دونستم با این کار زود شهوتی میشه اینبار بر عکس دفعه قبل خیلی زود اروم شد و خودش باهام راه اومد و لبو بردم جلو و خورد و با دستشو برای اولین بار کیرمو گرفت و گفت چقدر بزرگه می دونستم اگه ارضا شه دیگه نمیذاره واسه همین اول پستوناشو لخت کردمو شروع کردم به خوردن شیوا هم داشت با کیرم بازی میکرد و میخوردش که ابم اومد و ریخت تو دستش ولی بدش نیومد همه ی ابمو با زبونش کشید تو دهنش و خورد من که دیگه لخت بودم شیوارو هم لخت کردم و گرفتمش تو بغلمو خوابیدم روش نیگاش کردم گفتم چرا موهای کستو نمیزنی گفت نیما عاشق کس پر موی منه گفتم منم کس پر موتو دوس دارم از این ب بعد ماله منم هست
اروم کیرمو لای پاش تکون میدادم کیرمو گرفت و یکمی مالیدش حسابی خیس و لیز شده بود و گذاشت در سوراخ کسش چون کیرم خیلی کلفت بود با دستاش از پشت کمرمو محکم فشار داد وای که چه احساسی بود اولین بارم بود کس میکردم کیرم انگار داخل کوره میرفت لبای خواهرمو می خوردم و سینه هاشو با ولع میخوردم یهو کیرمو در میاوردم و هی میرفتم پایین کوسشو لیس میزدم ک زود ارضا نشه، خودمم چون ابم اول کار اومد خیلی بهتر شده بود تلمبه زدنم بعد از نیم ساعت تلمبه زدن و خوردن و لیسیدن تو همه استایلا دیدم دارم میام به خواهرم گفتم، اونم گفت تند تر و عمیق تر بکن که منم دارم ارضا میشم شروع کرد گفتن: محکم بزن آهان آه آه آه آه آه علی بزن تند تند تند تندتر تندتر کمرمو یهو محکم گرفت و همه ی ابم ریخت تو کس خواهرم اونم همزمان با من ارضا شد و چنان جیغی زد ک هنوزم ک هنوزه تو گوشمه و جالبیش این بود ک کیر منو پنج _ شش دقیقه بعد از این ک ابم اومد تو کوسش نگه داشت و بعدش کمرمو ول کرد ک تو بغل هم دراز کشیدیم و یه نیم ساعتی تو بغل هم بودیم که روشو کرد بهم و گفت مرسی از این سکس کامل و خوب، خوش بحال زنت، منم گفتم زن نمیخوام تو رو میخوام اونم زد زیر خنده و گفت از این ب بعد اگه هر ساعتم بخوای منو بکنی من بهت ن نمیگم با اون کیر کلفت و خوشگل و دوست داشتنی ک تو داری دلم میخواد تا اخر عمرم بخوابم و تو کیر کلفتتو بیاری بکنی تو کوسم

کیرشو گذاشت دهنم کون مامانی کیر تو کون آب کیر تو کون کس تپل قهوه ای کس خیس و نمناک کیر لا کون سوراخ لیسی پستون ناز پستون کیر شق کن کس پف کرده منو بکن چیز تو کس مامانی مامان کس میده کس سفید مامانی کیر پسر ,کس مادر مامانی حشری,پسر کیری از هر طرف کیر کیر سواری کس خواهر ,کیر برادر

From:
Date: August 9, 2019
Actors: Vienna Rose