Download complete video now!

سکس با دختر مدرسه ای

0 views
0%

بقیه حرفاش مثل صداهایی بود ک فقط از گوشم رد میشدن.. من فقط تو بغلم دست به بدنش میکشیدم و داشتم برای اولین بار یه جنس مخالف رو با شهوت لمس میکردم..
اونم ک شهوت منو تو چشمام دید سریع لباشو گذاشت رو لبام
تلخ بود طعم دهنش ولی اونقدر اونموقع برام لذت بخش بود ک سعی میکردم دقیقا مثل فیلمای خارجی لباشو بخورم …
دستمو گرفت کشوند منو تو اتاق …باز دوبار لب گرفتم ازش و دستم بردم سمت کونش
لباشو ازم کند
تیشرتمو از تنم درآورد و شروع کرد ب مک زدن گردنم من فقط سرشو گرفتم آروم رفت رو سینه هام و سینه هام مک میزد واقعا تو شهوت غرق بودم با زبونش از عضله های شکمم رد شد رسید ب شلوارم ک چون یه شلوار ورزشی چسب بود راحت اومد پایین کیرم افتاد بیرون یه حرفایی میزد مدام ک من اصلا تو اون دنیا نبودم ک بفهمم چی میگه کیرمو گرفت دستش و باهاش بازی کرد و مالید ب صورتش و بعد گذاشت تو دهنش
حس خیس شدن کیرم و حرکتش تو دهنش یه قلقلک ریزی بهم میاد فقط تونستم چشمامو ببندمو موهاشو نوازش کنم …بعد از چند دقیقه بلند شد گفت نوبت توعه من با چیزایی ک از تو فیلما یاد گرفته بودم و ابتکاری ک تو اون وضع داغی داشتم و البته ناشی گری سریع ازش لب گرفتم و بعد تیشرت قرمزشو درآوردم شروع کردم ب مک زدم گردنش طعمش مثل لباش تلخ بود مزه ته خیار شاید ولی خیلی ب نظرم خوش مزه میومد آروم سوتینشو با تند تلاش درآوردم دو تا سینه افتاد جلو چشمام بی وقفه سرمو به یکی چسبوندم و اون یکی رو با دستم میمالونم تنها حرفی ک ازش میشنیدم جوون بود مزه سینشو یادم نیس ولی مطمعن بودم دوست داشتم تا صبح ب اون کار ادامه بدم… بعد از حدودا ده دقیقه وقتی نوک دوتا پستونش خیس خیس شد نشنودمش رو تخت شلوارشو از پاش درآوردم ک حواسم رفت سمت لاک پاهاش نمیدونم چرا همه چیه اون زن برام جذاب شده بود(من اون موقع نمیدونستم فوت فتیش چیه)
پاهاشو گرفتم دستمو شروع کردم ب خوردن انگشتاش بعد همینجور میبوسیدم و مک میزدم از ساق پاش اومدم رو رونش و بعد سرم رو بردم سمت شرت مشکیش صورتمو از رو شرت چسبوندم ب کصش و بو میکردم
بوی گند لذت میداد..سریع بلند شدم شرتشو در آوردم یه کص تیره جلوم بود ک سریع زبونم رفت سمش و شروع کردم ب لیس زدنو خوردن زبونمو داخل لبه های کصش میچرخوندم یه صداهایی هم از میشنیدم گهگاهی …طعمش!!
فقط میتونم بگم طعم سکس داشت
همونقدر حال بهم زن و همون قدر لذت بخش

چشمامو بسته بودم چند دقیقه ای خوردم ک با صدای کیرتو میخوام چشمام باز شد بلند شدم کیرمو گذاشتم روی کصش سرشو کردم تو شروع کردم عقب جلو کردن تو آسمون بودم..میخواستم همه جام بدنشو لمس کنه خودمو انداختم روش و گردنشو میخوردم و به عقب و جلو کردن خودم ادامه میدادم جفتمون خیس عرق بودم کصش تنگ نبود ولی خیلی داغ بود یکم گذشت ک احساس کردم دارم ارضا میشم ولی بدون هیچ حرفی هرچی داشتم رو کصش خالی کردم اونم هیچ حرفی نزد ..نمیدونم چرا هنوز دوس داشتم بکنم یکم کیرم از حالت آمده باش خارج شده بود شروع کردم باهاش بازی کردن از یه طرفم سینه هاشو میخوردم ..کم کم کیرم راست شد
تازه یادم اومده بود ک من عاشق کونم اکثر جقامم با فیلمای آناله
سریع برگردوندمش اون هیچی نمیگفت
لای کونشو باز کردم یه سوراخ قهوه ای سریع سرمو بردم و یکم لیس زدم و بعد خودمو انداختم روش سر کیرمو کردم تو یکم آخ و اوخ کرد بعد آروم عقب جلو میکردم…این اوج لذتم بود..بوی عجیبی تو فضای اتاق پیچیده بود
ن بود ن خوب

چتد دقیقه ای تلمبه زدم و دوباره ارضا شدم خودم تو کونش خالی کردم… یه دستمال کاغذی برداشتم و آبم ک از کص و کونش رو تخت ریخت و پاک کردم و کنارش دراز کشید ک یه فکری ب سرم زد
خیلی دوس داشتم ارضا شدن یه زن رو ببین دستم بردم سمت کصش و سرمو چسبوندم ب سینه هاش شروع کردم با کصش بازی کردن و انگشتمو میکردم تو دستم خیس شده بود چند دقیقه ناله کرد بعد یهو بدنشو سفت کرد پاهاشو چسبوند ب هم چند تا آه‍ بلند کشید ک فهمیدم ارضا شده دستمو با دستمال کاغذی تمیز کردم ‌..یکم عقلم اومد سر جاش تازه فهمیدم چ بوی گندی تو اتاق پیچیده …ولی انقد بیحال بودم همونجور دمر خوابیدم رو تختش دو ساعت بعدش بیدار شدم …صدای تلویزیون میومد فهمیدم تو حاله.. داشتم تو حالت خواب و بیداری مرور میکردم ک چ اتفاقی افتاد و بازم حاضر بودم کارایی ک کردم و تکرار کنم خب جوابش ن بود (بازم انجام دادم) بعد از اون تقریبا هفته ای یه بار خونشون بودم تا اینکه رفتن شهرستان و نتونستم ببینمش

کیرشو گذاشت دهنم کون مامانی کیر تو کون آب کیر تو کون کس تپل قهوه ای کس خیس و نمناک کیر لا کون سوراخ لیسی پستون ناز پستون کیر شق کن کس پف کرده منو بکن چیز تو کس مامانی مامان کس میده کس سفید مامانی کیر پسر ,کس مادر مامانی حشری,پسر کیری از هر طرف کیر کیر سواری کس خواهر ,کیر برادر

From:
Date: January 16, 2020

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *