Download complete video now!

کیر باید دهن پر کن باشه

0 views
0%

زود تمومش کن کیر میخوام کیر

دستاش گرفتم و تا تختش همراهی کردم و افتاد رو تخت ومنم با سوء استفاده از موقعیت با بلند کردن پاهاش ودراز کردن اونها رو تخت یه دفعه دیدم این خوشگله شرت پاش نبود و سفیدی عجیبی زیر دامن و انتهای جورابهای مشکی نمایان شد و ان کوس خوشگل و زیبا که با آن سن و سال انگار اصلا این کوس رنگ کیر به خود ندیده و همانند کوس یه دختر سفید و خوشگل بود که یه آن این کیر بی جنبه ما سریع مثل یه چوب دستی شدوبدجوری اذیتم میکرد با گذشت چند دقیقه دامن را بلند کردم و بدون مقدمه زبانم را به کوس خوشگلش رسوندم و نمیدونم چند وقت کوتاهی کشید که به واسطه مستی و حشریت زیاد سرمو به کوسش فشار داد و با یه جیغ ضعیف دست و پاش لرزید و ارضا شد

فکر نکنم بیدار بشه تا صبح بیدار بوده و کوس داده فشار کیرمنم دوبرابر شد و به خوردن کوس ادامه دادم

From:
Date: July 9, 2021